Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sociálnopedagogická pomoc v rodine - Homebuilders

Téma: Sociálnopedagogická pomoc v rodine - Homebuilders

Pod sociálnopedagogickou prácou rozumieme priamu činnosť v rodine. Odborník navštívi rodinu v domácom prostredí a rieši rozličné problémy vrátane výchovy detí, dôsledkov nevhodnej výchovy i výchovných situácií, ktoré vznikajú v interakcii rodič - dieťa.

Homebuilders (HB) je intenzívny program, ktorý radí vo vnútorných rodinných krízach a v získavaní životných zručností. Je určený na to, aby zabránil zbytočným rozpadom problémových rodín, aby znížil počet umiestnených detí do štátom financovanej sociálnej starostlivosti. Program je od roku 1974 považovaný za „priekopníka sociálnej služby" známej ako „intenzívna záchrana rodiny".
Pomáha riadiť medzinárodné hnutie na udržanie rodiny.

HB je založený na presvedčení, že najlepšie pre deti je to, aby vyrastali vo svojich vlastných rodinách, a že väčšina rodín sa má radšej učiť zvládať svoje vlastné problémy než sa spoliehať na pomoc sociálnych služieb. Takých možností, keď sa rodinám pomôže, je totiž veľmi málo, a tak sú deti umiestňované do domovov pre opustené deti, do zariadení pre mladistvých, do psychiatrických liečební. Tieto deti nielenže sú odlúčené od svojich domovov, ale problémy, pre ktoré boli odlúčené, často ostanú. Program HB ponúka možnosť, aby sa rodiny naučili žiť spoľahlivo a nezávisle (L. Schoor ).

Základné charakteristiky programu:
- Zakročenie v krízovej situácii, príchod terapeutov do 24 hodín.
- Liečba (pomoc) v prirodzenom prostredí - v rodine klienta.
- Ľahký a pohotový prístup ku klientom.
- Intenzita - služby sa poskytujú 4x týždenne.
- Nízka zaťaženosť - terapeuti sa zaoberajú naraz iba dvoma prípadmi.
- Flexibilita - poskytujú širokú škálu služieb.
- Učia základné zručnosti, ako je ovládanie nálad, základy asertívneho správania sa, komunikácie, rodičovské zručnosti, tvorba rozpočtu, poskytujú poradenstvo o vývine dieťaťa.

Komu slúži program:
Rodinám, ktoré hľadajú pomoc v oblasti služieb dieťaťu, ochrany práv detí, ochrany duševného zdravia, rodiny, kde sú deti zaostalé vo svojom vývoji, v ktorých sa vyskytuje záškoláctvo, násilie, rodinám, ktoré potrebujú akúkoľvek formu pomoci. Rodiny musia byť ochotné do 72 hodín umožniť osobné stretnutie s terapeutom, majú mu byť prístupné počas 4 týždňov.

Poňatie práce odborného pracovníka:
Pracovník musí byť vysokoškolsky vzdelaný. Dôveru klienta si získa taký, ktorý vie viac než len narábať slovami. Je vhodné, ak sa do činnosti rodiny zapojí terapeut. Terapeut sa venuje naraz iba dvom prípadom. Je to z dôvodu vysokej zaťaženosti, ktorá má vplyv na flexibilitu, pohotovosť, bezpečnosť, vyčerpanosť. Terapeut pracuje sám za podpory celého tímu. Dôvodom je bezpečnosť (klienti sú schopní napadnúť skôr dvoch ako jedného).
Ďalší dôvod je úroveň starostlivosti. Pre rodinu je jednoduchšie dôverovať a obracať sa na jedného ako na dvoch. Pri rozdeľovaní služieb by sa mohli členiť na odborníka na terapiu a na odborníka na iné služby. Ďalším znakom je zodpovednosť. Keby sa prípad nevyvíjal sľubne, v kom by sa hľadala chyba? Tímová práca vyžaduje viac plánovania, podávania hlásení.

Terapeut spolupracuje so skupinou 6 pracovníkov (medzi nimi sú aj inšpektori). Počas prvých 6 mesiacov majú terapeuti 2x týždenne stretnutia na konzultovanie prípadov. Dostávajú mnoho odborných materiálov: knihy, sylaby, videokazety. Majú pohyblivý pracovný čas, každý rok majú nárok na 20 dní dovolenky. Hodnotia prácu svojich nadriadených a oni sú hodnotení svojimi klientmi.
Ciele programu:
Názory odborníkov na dĺžku programu sú rôzne. Mnohým sa zdá, že 4 týždne je málo a potrebovali by viac času. Krátkodobý program má však veľa výhod:

0. Prvoradé je očakávanie, že zmena nastane rýchlo. Obaja sú ochotní dať zo seba všetko. Uľaví sa im, sú zaujatí tým, že ich problémy sa nebudú dlho ťahať.
1. Krátkodobý program pomáha terapeutovi sústrediť sa na špecifické ciele. Doterajšie skúsenosti z programu HB dokazujú, že ak rodiny nie sú schopné dosiahnuť úspech za 4 - 6 týždňov, nie je možné dosiahnuť obrat k lepšiemu.
2. Časové obmedzenie pomáha agentúre udržať nižšie náklady.
3. Cieľom je mať na klienta čo najväčší vplyv, zmeniť ho.
4. Predchádza možnosti umiestniť dieťa mimo domov.
5. Poskytne klientovi poznatky o základných pravidlách potrebných na to, aby rodina ostala spolu.

Ako sa končí práca s klientom:
Prácu je možné ukončiť za 4 týždne, ak neexistuje hrozba umiestniť ho mimo domov. Terapeut má nahraté všetky hlavné klientove problémy na páske spolu s meraním dosiahnutých výsledkov. Na konci každého zásahu je klient požiadaný, aby zhodnotil svoj pokrok v cieľoch. Ak terapeut potrebuje viac času ako 4 týždne, môže požiadať konzultanta o predĺženie o 2 týždne. Po ukončení má rodina možnosti voľby: telefonickú konzultáciu, návštevy doma, alebo aj možnosti nových zásahov.

Účinky programu HB:
Podľa štúdie Kinney a kol. štatistiky dokazujú, že 94 % účastníkov programu je s programom veľmi spokojných a 5 % spokojných. Program obohatil rodičov a rodinu (deti), pretože sa dosiahlo:
- Zlepšenie vzťahov v rodine.
- Zlepšenie mentálneho zdravia rodičov.
- Porozumenie rodičov potrebám detí.
- Rodičovská náklonnosť, akceptácia, pochvala.
- Menšie používanie telesných trestov.
- Nižší výskyt delikventného správania sa detí.
- Menší výskyt sexuálneho zneužívania detí v rodine.

Program je hodnotený mnohými inštitúciami a organizáciami:
Ministerstvom sociálnej a zdravotnej starostlivosti, Americkým inštitútom pre trestnoprávne súdnictvo, Kanceláriou hodnotenia výskumu, Centrom pre drogovú závislosť. Inštitút vied o správaní, ktorý realizuje program, sa zúčastňuje na uskutočnení služieb pre záchranu rodiny. V súčasnosti spolupracuje s Centrom pre štúdium sociálnej politiky vo Washingtone, s Americkou ligou pre starostlivosti o deti, s Oddelením ľudského vývoja na univerzite v Kansase, s Oddelením sociálnych služieb v štáte Michigan. (1) s. 121-124

Zdroje:
BAKOŠOVÁ, Zlatica. : 2005. Sociálna pedagogika ako životná pomoc. FF UK Bratislava : STUMUL, 2005. 203 s. ISBN 80-89236-00-6 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk