Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Encoutrové skupiny

Predmet : Sociálna práca

/„Charakterizujte Encountrové skupiny/

Rogres, C.: - ide o intenzívne zážitkové skupiny – základná charakteristika:
a) ide o relatívne neštruktúrovanú skupinu s menším počtom ľudí
b) skupina má vlastné ciele
c) práca v skupine je postavená na zážitku
d) úlohou vedúceho skupiny je facilitovať vyjadrovanie pocitov a myšlienok členov
e) členovia a vedúci sa zameriavajú na proces a dynamiku skupinu
f) vedúci sa usiluje o vytvorenie klímy bezpečia a slobody, tu sa môžu prejavovať pocity a spontánnosť, atmosféra vzájomnej dôvery, väčšia akceptácia seba samého
g) možnosť pracovať so svojimi obranami, vzájomné učenia sa jeden od druhého
h) prostredníctvo spätnej väzby získava člen skupiny informácie o tom ako pôsobí na iných
i) môže sa objaviť zmena, túžba po novom, strach z ohrozenia
j) prenos skúseností aj mimo skupinu – do rodiny, na pracovisko

Encountrové skupiny sú orientované na proces a dynamiku skupiny, a tu sú dôležité nasledovné fázy:
1. mlynské kolo – maximálna miera slobody, nikto za nikoho nepreberá zodpovednosť
2. odpor k osobným vyjadreniam a sebaodhaleniu
3. popis minulých pocitov, vyjadrenie negatívnych pocitov
4. vyjadrenie a odhalenie významného materiálu
5. vyjadrenie práve prebiehajúcich pocitov
6. rozvinutie liečivej kapacity skupiny- proces zážitkovej skupine premenil väčšinou jej členov prirodzene
7. sebaakceptácia a začiatok zmeny
8. praskanie fasád - skupina odmieta rôzne masky a štíty za ktoré sa chcú niektorí ukrývať
9. jedinec dostáva spätnú väzbu,
10. konfrontácia
11. pomáhajúce vzťahy mimo skupiny
12. bazálny encounter – členovia dokážu prežívať trápenie iných
13. vyjadrenie pozitívnych pocitov a pocitov blízkosti
14. zmeny správania v skupine

Facilitátor musí citlivo narábať so štrukturálnymi prvkami, okrem pozitív prináša však i riziká:
a) navodené zmeny správania často nie sú trvalé
b) niektorí členovia nestačia spracovať dynamiku skupiny a preto ostávajú sami so svojimi problémami
c) niektoré zážitky vyvolávajú psychotickú epizódu a v encountrovej skupine sa úspešne vyrovnajú
d) riziko, že sa práce zúčastní len jeden z partnerov a nastane tu zmena, druhý partner nemusí tejto zmene porozumieť a vtedy môže nastať disharmónia vo vzťahoch
e) blízke, pozitívne a láskyplné vzťahy môžu mať aj sexuálny kontext
f) možnosť neodborného nastoľovania encountrových pravidiel môže vážne poškodiť členov skupiny

Uplatnenie encountrových skupín:
• s manažérmi, politickými lídrami
• s drogovo závislými, s jedincami s poruchami správania
• s manželskými pármi
• s jedincami nízkou mierou sebaakceptácie

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk