Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prípadová konferencia

PRÍPADOVÁ konferencia – metóda, ktorá smeruje ku komplexnému zabezpečeniu starostlivosti o ohrozené dieťa. Medzi účastníkov vždy patrí:
- vedúci - soc. pracovník, ktorý sa špecializuje na oblasť soc. ochrany detí
- soc. pracovník, ktorý má v starostlivosti konkrétnu rodinu
- opatrovník dieťaťa, pediater, psychológ, pedagóg, právnik
- soc. sestra, policajt, súdny znalec,
- zástupcovia akreditovaných subjektov
- zástupca rodiny, rodičia, tlmočník

Predpokladom prípadovej konferencie je, že všetci jej účastníci sú na ňu pripravení pod prípravou rozumieme:
• každý účastník - profesionál je si vedomý, akú úlohu plní
• každý účastník – profesionál si je vedomý svojej zodpovednosti
• každý účastník – profesionál si je vedomý povinností

Pravidlá pre prácu prípadovej konferencie:
- zvoláva sa preto, aby pomohla rodičom aj dieťaťu
- úlohou je nie trestať, ale podporovať ich v starostlivosti
- zameriava sa na zistenie, akú formu pomoci a podpory potrebuje konkrétna rodina
- rodičia sú rešpektovaní ako primárni, zodpovední dospelí
- zvážiť mieru skutočného ohrozenia dieťaťa v rodine
- posúdiť možnosti reálnej a rýchlej zmeny na strane rodičov
- dieťa musí byť zaradené do registra ohrozených detí, treba vypracovať plán ochrany
- plán musí byť zrozumiteľne objasnený, rodičia zaujímajú stanovisko
- vyhotoviť záznam, tiež riešenia, ktoré sa budú realizovať

Pracovné aktivity soc. pracovníka súvisiace s prípadovou konferenciou :
1. technické opatrenia
• zabezpečiť miestnosť pre konanie, účasť členov, pozvať ich na stretnutie
• zabezpečiť dovoz na konferenciu pre rodinu ak sa nemá ako dostaviť
• v prípade potreby zabezpečiť tlmočníka, občerstvenie
• zabezpečiť prípravu a rozmnoženie správy
• zabezpečiť starostlivosť o dieťa počas trvania konferencie
• zabezpečiť menovky pre účastníkov, prezenčnú listinu
• predstaviť rodinu vedúcemu

Pracovné aktivity počas konferencie:
• rodina je pozvaná o 15 min. skôr ako ostatní, je usadená v miestnosti
• privítanie účastníkov, predstaviť ich navzájom, ospravedlniť neúčasť
• vysvetliť úlohy jednotlivých účastníkov – predseda vedie konferenciu, rodičia opravujú nepresnosti, odborníci podávajú svoje názory
• vysvetliť konferenčný poriadok, určiť poradie, informovať o cieli konferencie, o dĺžke konania, čítanie správ (rodina, lekár, pedagóg, policajt atď)
• názory dieťaťa na situáciu
• oboznámenie s navrhovanými spôsobmi intervencie, odhadnutie rizika, posúdenie silných a slabých stránok rodiny
• posúdenie lokálnej sociálnej siete pre pomoc rodine, predbežná kontrola realizovaných aktivít, registrácia
• vypracovanie plánu ochrany dieťaťa, rozdelenie úloh, časový plán

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk