Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fázy terénnej sociálnej práce

Predmet : Sociálna práca

/ „ Vymenuj fázy terénnej soc. Práce/

Rhodes uvádza nasledovné fázy:
1. posúdenie potrieb – musíme poznať aké sú potreby lokality v ktorej sa pohybujeme, vychádzame z analýzy potrieb klientov, usilujeme sa o identifikáciu rozsahu a povahy problémov klientov, prostredia, poznanie existujúcich služieb, dostupnosť pre klientov
2. plánovanie cieľov, zámerov, stratégií a postupov intervencie – v prvom rade je dôležitá jasná a jednoznačná formulácia, smerujúca k naplneniu vytýčeného cieľa, činnosti treba zoradiť podľa stupňa naliehavosti, vytýčený cieľ umožňuje zvoliť vhodnú pracovnú stratégiu a vybrať najoptimálnejšiu formu intervencie
3.výber, nábor, výcvik pracovníkov pre prácu v teréne – úspech závisí od kvality členov tímu a preto musíme mať na zreteli kritériá soc. pracovníka ako sú komunikatívnosť, dôveryhodnosť, rešpekt, hodnovernosť, pochopenie pre potreby zvolenej klientely. Nábor sa realizuje vždy včas, aby sme mohli uchádzačov pripraviť pre práce.

Výcvik by mal obsahovať:
- úvod do terénnej práce s orientáciou na uplatniteľnosť poznatkov v praxi, etické požiadavky
- komunikačné zručnosti – orientácia na komunikáciu v terénne
- výcvik základov odovzdávania informácií, nácvik prevencie a zvládanie kolapsu
- možnosti spolupráce s inými odborníkmi
- formy a spôsoby administrácie vlastnej práce,
- oblasť ľudských práv
- úvod do základných zdravotných, sociálnych, právnych a iných problémov

4.vykonávanie terénnej práce, riadenie intervencie – samotná intervencia nie je realizovaná živelne, ale je riadená, kontrolovaná, vyhodnocovaná. Soc. pracovník pracuje v prvých 2-6 mesiacoch pod vedením skúseného kolegu.

Skúsený soc. pracovník môže prípadné omyly vhodne korigovať a súčasťou je i analýza dňa t.j.:
- čo bolo urobené
- prečo, z akých dôvodov
- aký to malo význam pre klienta

Základným cieľom práce v terénne je osloviť týchto klientov:
• ktorí majú obmedzenú dostupnosť soc. služieb
• ktorí nejavia záujem o pomoc inštitúcií
• ktorí vytvárajú špecifické skupiny klientov, ktorým sa ponúkajú zdravotnícke pomôcky

Práca v teréne sa orientuje na:
• špecifické skupiny, ktoré chceme osloviť
• lokality, kde chceme pôsobiť
• služby, informácie, materiály, ktoré budú distribuované
• chovanie klientov, na ktoré sa chceme sústrediť

Špecifický úsek terénnej soc. práce predstavuje fáza vyhodnocovania jej účinnosti.

Rhodes - doporučuje, aby sa hodnotili konkrétne oblasti činnosti terénnych pracovníkov a to:
- schopnosť oslovovať cieľovú klientskú skupinu, nadväzovanie nových kontaktov
- schopnosť vhodným spôsobom poskytovať potrebné informácie
- dôveryhodnosť pracovníka, organizačné, riadiace schopnosti
- záujem o ďalší profesionálny rast, schopnosť pracovať pod tlakom

Hlavné typy vyhodnocovania podľa Rhodesa:
• monitorovanie
• vyhodnocovanie výsledkov
• vyhodnocovanie postupov
Medzi hlavné kritériá patrí – podľa Rhodesa:
• miesto, diaľka a druh kontaktu
• poskytnutú služby
• doporučenie k ďalším službám

Okrem hodnotenia ako celku je potrebné posúdiť aj jednotlivé kroky, postupy, faktory sem zaraďujeme: (podľa Staníčka, Éthum)
- faktory ovplyvňujúce spôsob nadväzovania kontaktov s rizikovou skupinou
- faktory ovplyvňujúce spôsob poskytovania služieb
- faktory, ktoré ovplyvňujú udržanie záujmu klienta
- faktory ovplyvňujúce výkon projektu a jeho riadenie
K jednotlivým poliam terénnej práce zaraďujeme:
- voľnočasové aktivity – šport, umenie, výlety
- pomoc, poradenstvo a krízová intervencia – pri každodenných, finančných, životných problémoch
- sprostredkovanie a sprevádzanie – k lekárovi, na úrady, na políciu
- mobilné voľnočasové stretnutia – rôzne druhy pouličných súťaží
- prevencia, informovanie a osvetová činnosť – drogy, násilie, sebaobrana, infekčné ochorenia a pod.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk