Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Fromy terénnej sociálnej práci v závislosti od klientely

Predmet : Sociálna práca

K klientským skupinám na ktoré sa terénna soc. práca orientuje sú drogovo a inak závislí, bezdomovci, deti ulice, prostitútky, jednostranne orientovaná mládež.

STREETWORK – úvod do problematiky

Streetwork :
- je v súčasnosti akceptovanou metódou soc. práce,
- reakciou krízy v používaných tradičných prístupov soc. práce
- je jednou z metód terénnej sociálnej práce, ktorá ponúka vyhľadávaciu formu pomoci pre tých jedincov a skupiny, ktoré by inak pomoc sami nevyhľadali
- stretwork pracuje s problémami, ktoré mládež má a nie s problémami, ktoré vytvára

Termín streetwork sa u nás používa v:
• užšom zmysle – práca s osobami závislými na návykových látkach – drogovo závislí
• širšom zmysle – každá aktivita uskutočňovaná na ulici

Streetwork sa dá definovať ako terénna soc. práca zameraná na osoby a skupiny, ktoré sú:
• nositeľmi sociálno-patologických javov
• mládežou bezprostredne ohrozenou sociálno-patologickými javmi
• mládežou alternatívnych skupín (Staníček, Éthum)

Činnosť streetwork možno rozdeliť na tri skupiny:
• priama práca – konkrétna činnosť s cieľovou skupinou v teréne
• nepriama práca – aktivity spojené so zaistením a plánovaním aktivít, prezentácia práce
• presahujúca práca – riešia sa konkrétne problémy

Streetwork vo Veľkej Británii – počiatky siahajú do konca 50. a na začiatok 60 rokov. Utvárajú sa tu skupiny napr.: rockeri, amodisti. V roku 1960 bola založená organizácia Abermale Report, ktorá sa orientovala na presadzovanie potrieb. Práca bola sústredná na starších tínedžerov, ktorí boli vystavení negatívnym javom spoločnosti (kriminalita, rasizmus, nezamestnanosť apod.).
Jedným z prvých významných projektov bol streetwork s drogovo závislými v centrách veľkomiest. Miestom bol Londýnsky Westend. Začiatkom 90 rokov sa pôsobnosť rozšírila aj na oblasť prevencie kriminality, posledné obdobie sú to najmä bezdomovci, duševne narušení ľudia a alkoholici. Od roku 1995 sa pokúša vládny program „Zbaľme drogy spolu“ osloviť mladých ľudí ešte predtým ako začnú s drogami experimentovať.

Streetwork v Holandsku – počiatky siahajú na koncov 60 rokov a začiatkov 70 rokov. Impulz k používaniu streetwork začal pri vzniku hippies, keď vynikali novú subkultúry. Položili sa základy pre rôzne projekty „solidárnej práce“ s neprispôsobivými skupinami. Začiatkom 70 rokov vznikol Street-Cornr-Work – jej hlavným predmetom je práca s okrajovými rizikovými skupinami.

Streetwork vo Švajčiarsku – pouličná práca, ktorá vznikal ako reakcia na obmedzenú akceptáciu existujúcich inštitúcií „sociálnej práce na ulici“. Od polovice 70 rokov sa začína pracovať s projektmi orientovanými do oblasti „gassen Arbeit“.

Streetwork na Slovensku – počiatky siahajú do začiatku 90 rokov 20 storočia, kedy prichádzajú nové problémy na zvládnutie na ktoré sme neboli pripravení. Je to práca s drogovo závislými. Pracujú tu dobrovoľní pracovníci neziskových organizácií, alebo inštitúcií napr.: OZ Prima, OZ Most a Odyseus.

Hlavným cieľom týchto organizácií je minimalizácia zdravotných a sociálnych rozík medzi užívateľmi drog, nadväzovanie kontaktu s cieľovou skupinou, drogová prevencia na stredných a základných školách.

Cieľovou skupinou sú najmä drogovo závislí, prostitútky, deti a mládež na ulici, študenti na školách.

Streetwork v Čechách – začiatky sa datujú od roku 1993. V roku 1997 bola založená Česká asociácia streetwork, ktorá združuje odborníkov z praxe a teórie, zaoberá sa zvyšovaním a rozširovaním kvality mobilnej terénnej práce, s výmenou odborných informácií, organizovaním konferencií a projektov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk