Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Mobilná terénna práca

Predmet : Sociálna práca

Mobilná terénna práca vychádza z potrieb a záujmov cieľovej skupiny, znamená „pružne reagovať na okamžitú situáciu a stálu pripravenosť preniesť svoju pôsobnosť v závislosti na cieľovú skupinu do miesta jeho aktívneho diania“ (Bednáfová, Pelech)
Mobilná sociálna práca sa orientuje na pomoc deťom a mládeži.

Práca s jednostranne špecificky orientovanou mládežou – deti a mládež v ktorých v správaní sa objavujú prvky problémového správania a niekedy až antisociálneho a asociálneho správania.

Sem patria klientské skupiny ako napr.: skinheads, extrémisticky orientovaná mládež, prostitútky, hooligans.

Napriek rozdielnosti, ktoré terénna práca prináša má aj spoločné prvky:
• deviantné a patologické prejavy správania – je výsledkov slabnúcich mechanizmov soc. kontroly
• nárast agresivity, zvyšovanie brutality

Terénna soc. práca so skupinou skinheads – extrémne pravicovo orientovaná, mládež, ktorá porušuje normy, upútava na seba pozornosť, násilie, alkohol.

Práca si vyžaduje:
• poznať skupinu a ideológiu hnutia skinheads
• snažiť sa akceptovať názory cieľovej skupiny a vytvárať toleranciu zo strany skupiny
• mať cieľ a plán práce so skupinou, poznať jednotlivých členov
• vymedzenie hraníc práce so skupinou
• streetwork nezdieľa ideológiu skinheads a orientuje sa na subjekt
• v prípade výtržníctva a násilia sa dištancuje od skupiny a oznámi ju polícii
• neodsudzuje slovné vyjadrovanie a postoje k životu mladistvých, ponecháva priestor pre komunikáciu a akceptuje ich postoj voči spoločnosti
• terénna soc. práca so skupinou si vyžaduje spätnú väzbu, autoreflexiu a komunikáciu

Terénna práca s prostitútkami - zameriava sa na dve skupiny
- prostitúcia ako hlavný príjem
- prostitúcia za peniaze na drogu

•príčiny vedúce k prostitúcii:
- finančný dôvod, strata zamestnania, domova, rodinného zázemia
- zanedbávanie a sexuálne obťažovanie v rodinách
- alkoholizmus, úteky z domu, drogy ako cieľ zárobku

•terénna práca spočíva hlavne:
- v prevencii šírenia nákazy infekčnými chorobami
- v sprevádzaní a doprevádzaní do zdravotných stredisiek
- v riešení individuálnych potrieb klienta
- v interakcii, intervencii zameranej na klientku, alebo problém
- v odstránenie druhotných znakov – drogy, alkohol, prostitúcia

Streetwork s homoprostitútmi – sem zaraďujeme nasledovné príčiny:
- rozvod, alkoholizmus rodičov, sexuálne zneužívanie v detstve
- neporozumenie s rodičmi, vzdanie sa dieťaťa rodičmi
- úteky, strata domova, drogy, alkohol, gamling
- finančné problémy, problémy bývania, strata dokladov

Cieľom streetworku je pomôcť klientom nájsť si nové životné hodnoty, sebakontrolu nad vlastným životom a vlastnú identitu.

Terénna práca s hooligans – prejavy futbalového chuligánstva špecifikom je:
• je prejavom skupín, partií, ktorých spája členstvo v klube priaznivcov určitého futbalového tímu
• tieto skupiny majú vlastné mená, názvy čím sa vlastne ohraničujú od ostatnej časti spoločnosti
• niektoré skupiny sú veľmi dobre organizované
• zúčastňujú sa na ňom spoločne mládež aj dospelí

Agresívne správanie na štadiónoch je možné rozdeliť na:
- obrannú agresiu – reakcia na atak prichádza z prostredia
- inštrumentálnu agresiu – slúžiaca na realizáciu praktických i ideologických cieľov
- zábavná agresia – pobavenie konkurenčných fanúšikov útokom

Výsledkom týchto aktivít bolo prijatie Európskeho dohovoru o diváckom násilí a nevhodnom správaní pri športových stretnutiam, zvlášť pri futbalových zápasoch. (FIFA, UEFA, EU).

Podobne ako streetworkeri aj pracovníci s fanúšikmi (fan couches) sa usilujú o:
- opatrenie na zlepšenie stabilizácie fanúšikovských skupín
- podpora a posiľňovanie individuálnych iniciatív a zvyšovanie zodpovednosti medzi fanúšikmi
- ponuka nekomerčných voľnočasových aktivít
- asistencia v obtiažnych a krízových a situáciách
(Schneider, Gabriel)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk