Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Profesia terénneho sociálneho pracovníka

Predmet : Sociálna práca

Koncom 20.storočia začínajú vystupovať samotné profesie a to: terapeut, poradca, mediátor, terénny pracovník.

Základným predpokladom zvládnutia role je:
• znalosť všetkých hraníc tejto role
• poznanie očakávaní, ktoré k danej role viaže okolie, čiže klienti
• dobrá znalosť vlastných možností a schopností

Podľa Kalouska:
je to:
• človek z vonku – soc. pracovník, ktorého členovia skupiny vnímajú ako človeka stojaceho mimo skupinu, ale z pohľadu skupiny bezpečného, pracovník ktorý získal dôveru skupiny.
• odborník, zamestnanec-profesionál.

Pravidlá pre prácu v teréne:
1. poznať presné vymedzenie role v profesionálnom vzťahu sociálny pracovník a klient
2. je potrebné klienta oboznámiť s možnosťami a hranicami práce soc. pracovníka
3. súkromná telefónna linka a adresa bydliska nieje učená pre klientov, chrániť si súkromie je povinnosťou terénneho pracovníka a prejavom zodpovednosti
4. vedieť vytvoriť pravidlá pre prípadnú krízovú komunikáciu s klientom a naučiť tieto pravidlá používať a rešpektovať členov rodiny

Sociálny asistent – špecifická funkcia soc. pracovníka, ktorý pôsobí v teréne vykonáva nasledovné aktivity:
• pomáha deťom v krízovej situácii
• pracuje s etnickými minoritami (rómi)
• zaoberá s mládežou a najmä spôsobom využívania ich voľného času
• pôsobí v oblasti školskej soc. práce
• sleduje agresivitu, šikanovanie, sexuálne zneužívanie detí
• špeciálnu pozornosť venuje deťom a mládeži žijúcim na ulici
• orientuje sa na prácu s prostitútkami, drogovo závislými ap.
• úlohou je kontakt s jednotlivcom, skupinou a komunitou

Úlohy soc. asistenta možno zhrnúť do štyroch okruhov:
1. vyhľadávanie – kontakt
2. poskytnutie pomoci
3. poradenská činnosť
4. sprevádzanie

Práca soc. asistenta v oblasti prevencie je rôzna, patrí do nej:
- rozdávanie letákov, prednáška, film, mediálna kampaň,
- plánovanie voľného času, vznik klubov
- rozhovor s odborníkom, poradca na telefóne
- zapájanie mladých do pracovnej činnosti
- rozhovor s deťmi a mládežou
- výcvik komunikácie a správneho správania sa
- zavedenie nízkoprahových soc. zariadení
- mobilná soc. práca s tímom odborníkov na školách ap.

Doteraz sme sa stretli s tromi rôznymi pojmami označujúcimi osobnosť odborníka pôsobiaceho priamo v teréne a to:
terénny sociálny pracovník, streetworker, sociálny asistent.

Podľa Matouseka medzi základné úlohy soc. pracovníka v teréne zaraďujeme:
• vytvárať kontakty medzi jednotlivcami, skupinami a oficiálnymi inštitúciami
• vedieť poradiť pri osobných problémoch
• poskytovať pomoc pri styku s úradmi a tým vytvárať predpoklady k pochopeniu podpory
• pôsobiť ako sprostredkovateľ pri konfliktoch vo vnútri skupiny v vo vzťahu k iným skupin.
• ponúkať a podporovať aktivity orientované na zmysluplné využívanie voľného času
• pomáhať pri problémoch so školou, prispievať k vytvoreniu záchytnej sociálnej siete
• podieľať sa na sprostredkovaní zamestnania
• sprostredkovať pomoc v zložitých životných situáciách
• usilovať sa o zníženie násilníckeho správania sa
• podporovať tréning demokratických foriem medziľudských kontaktov
• prispievať k prevencii násilia, zhodnotiť jeho aktuálnu situáciu
• prispievať k účasti mladistvých na spoločenskom, kultúrnom živote
• prispievať k dekriminalizácie mládeže
• sprostredkovať lekársku pomoc, terapiu, detoxikáciu
• napomáhať tvorbe nových životných perspektív
• podporovať spontánnosť a kreativitu
• zastaviť psychosociálne zbedačenie klienta
• zmieriť proces exklúzie
• podporovať a posilňovať u klienta jeho sebavedomie, zodpovednosť

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk