Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dejiny Špeciálnej pedagogiky – stručný prehľad

Predmet : Špeciálna pedagogika

Štádia starostlivosti :
Represívne - likvidovali postihnutých (prvotnopospolná, otrokárska spoloč) – vylúčenie chybných zo spoločenstva.
Charitatívne – ľudomilný, so vznikom kresťanstva sa hlásala k blížnemu, strava + výchovné opatrenia v útulkoch a kláštoroch.
Humanistické – humanizmus a renesancia J. A. Komenský – každý TP má právo na vzdelanie, nutnosť vzdelávať defektné osoby.
Rehabilitačné a preventívne – u nás začiatky v Jedličkovom ústave (1913) KRS (Kompletná rehabilitačná starostlivosť) o TP až po zaradenie do pracovného procesu.

Skúmajú vznik a vývoj teórie a praxe edukácie, kompletnú starostlivosť a spoločenskú upotrebiteľnosť postihnutých, narušených osôb od najstarších čias až po súčasnosť.

Cieľ :
Zistiť ako sa utvárala starostlivosť o jedincov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami na rôznych stupňoch spoločenského vývoja v jednotlivých krajinách a poznatky uplatniť.

Starostlivosť o postihnutých je preukázateľná už od najrannejších období vývoja ľudstva.

Špeciálna pedagogika ako veda až na prelome 19-20 storočia. Mudr. Ludvig Strumpel 1812-1899 vydal v roku 1890.
Pedagogická patológia – tento odb. termín sa však neujal –začali používať /zapadoeurópske krajiny/ Liečebná pedagogika.

Začiatkom 20. str. v Čechách Ján Mauer 1878-1937 rozlišoval 2 základné pojmy:
- pedopatológia – teoretická veda o postihnutých deťoch,
- nápravná pedaogogika – praktická náuka, vysvetľuje čo sa akými metodami a prostriedkami má vykonať.

Táto terminológia až do r. 1948 – potom podľa sovietskeho vzoru
– Defektológia

V roku 1953 – Reforma Vysokoškolského štúdia – nový názov odboru – Špeciálna pedagogika používa sa až dodnes.

Gaňo, Predmerský, Rehuš

Viliam Gaňo (1893-1966)– zakladateľ ŠP na Slovensku
Študoval - učiteľský ústav Blatný Potok, pôsobil v Rumunsku, v Budapešti – tam študoval na Vysokej škole pre vzdelávanie profesorov lieč. pedagogiky. Získal spôsobilosť učiť hluchonemých, slepých, slabomyseľných, naprávať chyby reči. Pôsobil v Budapešti, Komárne, Dubnici nad Váhom, Kremnici. 1947 nastupuje do štátneho pedagogického ústavu v Bratislave, tu rozvinul všestrannú pedagogickú organizátorsku a vedeckú činnosť. 1947 zriadil Pedagogickú kliniku - vykonával vedecký defektologický výskum a bola tiež diagnostickým centrom.
Tvoril učebné osnovy a plány pre jednotlivé typy škôl. Presadzoval vysokoškolskú prípravu špeciálnych pedagógov.
1957 založil časopis Špeciálna škola – 1959 sa spojil s českým časopisom a vznikli Otázky defektológie.

Gaňo – vedúci Slovenskej sekcie
Publikoval veľa:
• Úvod do Liečebnej pedagogiky,
• Defektné deti a náčrt základného problému ich výchovy
• Z teórie a praxe vyučovania nepočujúcich.
1960 vysoké štátne vyznamenanie medaila J.A. Komenského

Doc. PhDr. Vladimír Predmerský, CSc. (1902-1991)– po maturite na učiteľskom ústave pôsobil v Modre ako učiteľ a riaditeľ Ľudových škôl v Trenčianskom okrese.
1930-1954: učiteľ a riaditeľ Pomocnej školy a ústavu (PŠ) „Spolok pre liečebnú nápravu v Trenčíne“ v Trenčíne, neskôr ústredný inšpektor špeciálnych škôl.
1932 - spoluzakladateľ Zemského spolku pre slabomyseľných na Slovensku.
Od 1961 vo Výskumnom ústave BA. 1967 – vedúci katedry ŠP pri FF UK v BA, neskôr vedúci celého inštitútu.
Zaoberal sa najmä výchovou a vzdelávaním MR detí.
Vysokoškolský učiteľ – zaoberal sa dejinami ŠP, organizáciou a raidením ŠP škôl a výchovných zariadení.
1969 – predseda Spoločnosti pre špec.a lieč. výchovu
Práce:
• Defektologický slovník
• Náprava chybnej výslovnosti
• Školy pre mládež vyžadujúcu osobnú starostlivosť
Tiež držiteľ medaile Komenského

PhDr. Gabriel Rehuš (1909-1993)– maturoval v Trenčíne, pôsobil na osobitných školách – skúšky – Spôsobilosť pre vyučovanie slabomyseľných a ťažkovychovateľných.
Učiteľ PŠ v Trenčíne (tu sa stretol s Predmerským).
1941 – Špiská Nová Ves – Ústav pre liečebnú nápravu s pomocnou školou
1950 ŠPÚ tu sa s Gaňom podieľal na budovaní centra špec. – ped (odd. a kliniky)
1970 učiteľ na katedre ŠP
Prekladal zo zahraničia ŠP, sám publikoval.
Práce:
• K aktuálnym otázkam ŠP
• ŠP a príprava defekt. mládeže pre spoločenský život
• Metodiky vyučovania v osobitných školách

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk