Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Výchovné štýly v rodine

Z pohľadu edukácie je dôležité analyzovať spôsoby a charakter výchovy v rodine, ktorý je rozmanitý podľa toho, ako je rodič schopný rešpektovať individuálne potreby, požiadavky a záujmy detí a dať ich do súladu s vlastnými potrebami, požiadavkami a záujmami. V každodennej interakcii je vo vzťahu rodič - dieťa dôležité, aby ich vzájomný kontakt bol citlivý a vzájomne akceptujúci osobnosť toho druhého, aby sa v rodine dodržiaval princíp ľudskosti.

Podľa toho, do akej miery dokáže rodič pri svojom vplývaní na dieťa zladiť emocionalitu a racionalitu, ako aj požiadavky a potreby dieťaťa so svojimi, existuje niekoľko výchovných štýlov:
Autoritatívny výchovný štýl je zameraný na presadzovanie požiadaviek a potrieb rodiča voči požiadavkám a potrebám detí. Rodič uplatňuje svoju moc a formálnu autoritu bez akceptovania dieťaťa ako subjektu.
Liberálny výchovný štýl, akceptuje a uprednostňuje potreby a požiadavky dieťaťa pred požiadavkami a potrebami rodiča. Rodič uplatňuje voľný štýl pôsobenia bez výrazného kladenia požiadaviek na aktivitu a konanie dieťaťa a bez primeraného zaťažovania a zapájania dieťaťa do života rodiny.
Zanedbávajúci výchovný štýl, v ktorom rodič neadekvátne zabezpečuje alebo vôbec nezabezpečuje potreby a požiadavky dieťaťa, vývin dieťaťa a jeho výchovu nepodporuje, je k nemu ľahostajný.
Demokratický výchovný štýl zlaďuje požiadavky rodiča a dieťaťa, rešpektuje oba subjekty ako rovnocenných partnerov. Rodič akceptuje dieťa, jeho potreby, požiadavky a záujmy a pôsobí na neho prirodzenou autoritou (Kikušová, Kostrub, 2003).
Zhovievavý rodičovský štýl je prijímajúci, reagujúci a orientovaný na dieťa, od ktorého sa veľmi málo vyžaduje. Správanie sa dieťaťa – prevláda pozitívne, živé citové ladenie, dieťa je však nezrelé, neovláda svoje impulzy a nedokáže sa na seba spoľahnúť.
Zanedbávajúci rodičovský štýl sa vyznačuje prílišnou zamestnanosťou rodičov, či už v práci alebo svojimi činnosťami. Nezúčastňujú sa na živote detí, neprejavujú záujem o ich svet, málo si všímajú ich názory alebo city. Správanie sa dieťaťa – je náladové, nesústredené, roztopašné, nestojí o školské vzdelávanie, často chodí poza školu a má sklon k užívaniu drog.

Ďalšie výchovné štýly :
merkantilná, ( založená na odmeňovaní )
kverulantská , ( rodičia sa na všetko sťažujú )
sparťanská, / tvrdá výchova /
patologická ( rodičia sú orientovaní na sociálno patologické javy ) drogy, alkohol
ambiciózna, ( na deti sa kladú vysoké požiadavky, nesplnené sny rodičov )
brutálna, ( súvisí s fyzickými trestami , deti majú sklon k šikane )
pedocentrická, ( dieťa je v centre pozornosti )
laxná, ( je jedno čo robia deti plní ekonomickú funkciu )
refúzna, ( človek má bližšie k svojim deťom )
degradujúca, ( ponižujúca )preferujúca, ( na úkor detí sa venujem svojim )
protekčná ( rodičia vyhľadávajú známosti a deti nemusia bojovať )
nekompromisná
úzkostlivá
odmietajúca
rozmaznávajúca,
elitárska,
dôsledná,
ochranárska,

Druhy rodín a ich výchovné pôsobenie:
úplná rodina (otec, matka, ktorí plnia svoje funkcie),
neúplná rodina (chýba otec alebo matka, ich roly sú nahradené inými osobami, ak chýba v rodine dieťa, možno to riešiť adopciou),

-nezrelá rodina nedostatočne pripravená na plnenie rodičovských funkcií (mladé rodiny),
-preťažená rodina ( napr. narodením ďalšieho dieťaťa, bytovými či inými ekonomickými problémami,)
-ambiciózna rodina - je orientovaná na úspech detí v škole, rodičov v zamestnaní, byt, dom, auto a pod. V týchto rodinách je materiálne zabezpečenie na úkor výchovy či citovej vybavenosti detí,
-perfekcionistická rodina - vysoké požiadavky rodičov sú často v rozpore so schopnosťami detí,
-autoritárska rodina - rodičia vyžadujú slepú poslušnosť, vo výchove uplatňujú dril. Viac sa používajú tresty ako pozitívne výchovné metódy, častejšie tento typ výchovy uplatňuje otec,
-rozmaznávajúca rodina - chce dieťaťu vyhovieť „za každú cenu". Rodičia často vystupujú na ochranu dieťaťa, spolu s ním trpia alebo sa mu podriaďujú. Jedine dieťa má vždy pravdu. Tak v takejto rodine skôr deti „vychovávajú" rodičov ako rodičia deti.

Zdroje:
Viola Tamášová teória a prax rodinnej edukácie SAPIENTIA, s.r.o.. Bratislava, 2006 s. 201 -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk