referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Estera
Pondelok, 12. apríla 2021
Peňažný príspevok na opatrovanie
Dátum pridania: 12.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 911
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 

Zhrnutie :

Peňažný príspevok za opatrovanie
Kto má nárok:

Fyzická osoba, ktorá opatruje občana s ŤZP staršieho ako šesť rokov odkázaného podľa posudku na celodenné, osobné a riadne opatrovanie (ďalej len opatrovanie ).

Na účely poskytnutia peňažného príspevku za opatrovanie sa za fyzickú osobu považuje:

-manžel,
-manželka,
-rodič alebo občan, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov , alebo fyzická osoba, ktorú súd ustanovil za opatrovníka občana s ŤZP,
- dieťa,
-starý rodič,
-vnuk, vnučka,
-súrodenec,
-nevesta, zať,
-svokor, svokra.

Za nevestu sa považuje aj ovdovená žena po synovi svokry (svokra) a za zaťa sa považuje aj ovdovený muž po dcére svokry (svokra).

Fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie, musí:

-byť plnoletá,
- mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
-byť schopná vykonávať opatrovanie.

Za fyzickú osobu schopnú vykonávať celodenné, osobné a riadne opatrovanie sa nepovažuje fyzická osoba, ktorá :
-pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podmienky nároku:

-Peňažný príspevok za opatrovanie nemožno poskytnúť, ak občanovi s ŤZP sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu alebo ak sa mu starostlivosť zabezpečuje opatrovateľskou službou.

-Peňažný príspevok za opatrovanie nemožno poskytnúť, ak majetok a úspory občana s ŤZP presahujú sumu 800 000 Sk /do hodnoty majetku sa nezapočítava majetok uvedený v /osobitnom predpise/ .

–Príspevok nemožno poskytnúť ak fyzická osoba v čase opatrovania občana odkázaného na opatrovanie má príjem vyšší ako 2 násobok sumy životného minima t j. viac
ako 11 158,06 Sk. (370,38 € ) ( 2 x5 579,03 Sk) vyjadrené v €
( 2 x 185,19 € )

-Opatrovanie občana s ŤZP sa vykonáva najmä na účely zabezpečenia pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch.

Nevyhnutné životné úkony sú :

a) bežné úkony osobnej hygieny vrátane holenia, pomoc pri obliekaní a vyzliekaní, pomoc pri presune na vozík, na lôžko, pomoc pri použití WC,
b) kúpanie vrátane umytia vlasov,
c) donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého jedla, pomoc pri podávaní jedla a pri pití,
d) starostlivosť a výchova nahrádzajúca prirodzené rodinné prostredie,
e) dohľad.

Fyzická osoba nesmie vykonávať opatrovanie bez písomného súhlasu občana s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaného na opatrovanie.

Písomný súhlas sa nevyžaduje, ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím nie je schopný písomný súhlas udeliť alebo ak ide o maloleté dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím alebo o občana s
ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý bol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony.

Psychickú neschopnosť a fyzickú neschopnosť občana s ťažkým zdravotným postihnutím udeliť písomný súhlas potvrdzuje príslušný orgán.

Výška príspevku za opatrovanie:
Peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške
6 000 Sk ( 199,17 € ) mesačne pri opatrovaní jedného občana s ŤZP

–vo výške 8 000 Sk ( 265,56 € ) mesačne pri opatrovaní dvoch alebo viacerých občanov s ŤZP.

Príspevok za opatrovanie sa zníži:
– o 50% ak fyzická osoba, poberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia
(okrem sirotského dôchodku a invalidného dôchodku s mierou postihnutia viac ako 40% ale najviac 70%).

–ak je príjem občana s ŤZP vyšší ako 1,2 násobok živ. minima
/ 6 694,- Sk/, príspevok sa kráti o sumu prevyšujúcu tento príjem, ( 1,2 x 5 579,03 Sk ) v € (1,2 x 185,19 € )
( 222,22 € )

–ak je občanom s ŤZP nezaopatrené dieťa, príspevok za opatrovanie sa kráti o sumu, ktorou príjem občana s ŤZP prevyšuje 3 násobok sumy živ. minima /16 737,09 Sk/.

(3 x 5 579,03 Sk ) v € ( 3x 185,19 € ) ( 555,57 € )

–ak je občan odkázaný na opatrovanie poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok za opatrovanie sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť
/ tj. od príspevku sa odpočíta dôchodok pre bezvládnosť/.

–ak bol občan s ŤZP v zdravotníckom zariadení dlhšie ako 30 dní, príspevok sa kráti pomernnou časťou o dni kedy bol v zdravotníckom zariadení za čas dlhší ako 30 dní.

–peňažný príspevok za opatrovanie sa kráti o dni počas pobytu občana s ŤZP v školskom zariadení typu školy v prírode, na rehabilitačnom pobyte alebo na rekreačnom pobyte.

To neplatí, ak fyzická osoba vykonávala opatrovanie počas pobytu občana s ŤZP v školskom zariadení typu školy v prírode, na rehabilitačnom pobyte alebo na rekreačnom pobyte.

Ak občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie fyzickou osobou navštevuje:

–zariadenie sociálnych služieb,
–základnú školu,
–strednú školu
- školské zariadenie typu predškolského zariadenia,
- školského klubu,
- školského strediska záujmovej činnosti
- centra voľného času

–v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške 5 300 Sk mesačne.
( 175,93 € )

Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých občanov s ťažkým zdravotným postihnutím navštevujúcich tieto zariadenia v rozsahu :

–viac ako 20 hodín týždenne sa peňažný príspevok za opatrovanie poskytuje vo
výške 7 500 Sk mesačne. ( € 248,96 )

Ak jeden občan s ŤZP odkázaný na opatrovanie fyzickou osobou navštevuje niektoré z uvedených zariadení :

-v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne a druhý občan s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaný na opatrovanie touto fyzickou osobou nenavštevuje žiadne z týchto zariadení alebo navštevuje niektoré z týchto zariadení :

–v rozsahu najviac 20 hodín týždenne, peňažný príspevok za opatrovanie sa poskytuje vo výške 7 800 Sk mesačne.
( 258,92 € )

Príspevok sa zvýši:

Peňažný príspevok za opatrovanie sa zvyšuje o 1 500 Sk
( 49, 80 € ) mesačne, ak je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím jedno alebo viacero nezaopatrených detí a fyzická osoba nemá v čase opatrovania príjem podľa osobitného predpisu a nepoberá dávky dôchodkového poistenia alebo dávky výsluhového zabezpečenia
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.