referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Aleš
Sobota, 13. apríla 2024
Sociálne zabezpečenie v sociálnom systéme
Dátum pridania: 04.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 841
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 

Dôchodkový pilier je výslovne dobrovoľný. Ak neuzavriete zmluvu zo žiadnou dôchodkovou poisťovňou, nemôžete v dôchodku očakávať žiadny príjem z tohto piliera.

Je jedným z nástrojov, ktorým sa realizujú úlohy a ciele soc.politiky.

Dnešný systém pozostáva :
1, sociálne poistenie
2, štátna sociálna podpora
3, sociálna pomoc

Základné princípy soc. zabezpečenia :

1, univerzalita
2, uniformita

DÔCHODKOVÉ POISTENIE

Systém DP je od januára 2005 postavený na troch pilieroch

1.Pilier - je povinný systém, do ktorého sú zapojení všetci ekonomicky aktívni občania

- je to priebežný systém, vybrané prostriedky sa hneď prerozdeľujú

Inštitucionálne ho zabezpečuje Sociálna poisťovňa

Výhody: dôchodkový nárok za každý rok prispievania je určený zákonom

Nevýhody: výplata dôchodkov závisí od odvodov pracujúcich, nie je dedičný.

2. Pilier – je to súkromný, kapitalizačný (sporivý)

-systém, v ktorom si každý zamestnaný občan sporí na svoj dôchodok prostredníctvom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, na svojom osobnom účte

Časť príjmov na účely dôchodkového sporenia sa rozdelí na dve časti, jedna ostáva v sociálnej poisťovni, ktorá následne financuje súčasné dôchodky a časť putuje na osobný účet

Inštitucionálne ho zabezpečujú Dôchodkové správcovské spoločnosti

Výhody: peniaze na účte sú majetkom sporiteľa a môžu sa dediť

Nevýhody: v investovaní je spojené riziko a presnú výšku dôchodku z 2.piliera nie je možne určiť vopred

3. Pilier - nazýva sa tiež doplnkový,
- uložené peniaze, ktoré plánujete využiť až počas dôchodku
- je dobrovoľný a zabezpečí atraktívnejší dôchodkový príjem

Rozdiel oproti 2.pilieru je iba v tom, že sporenie je zabezpečené individuálne z príjmu, nie z povinných odvodov, ktoré platíme do sociálnej poisťovne

Inštitucionálne ho zabezpečujú doplnkové dôchodkové fondy, patria sem však aj rôzne druhy životného poistenia či dlhodobé investície odkladané na starobu.

Výhodou tohto sporenia (investovania) je, že si na svoj osobný účet prispievate ľubovoľnou mesačnou čiastkou.
Taktiež III. pilier štát daňovo zvýhodňuje.

Práva a kódexy

•Práva pacientov podľa Európskej charty

•Charta práv pacientov v SR (apríl 2001, vláda SR)

1. čl. – Ľudské práva a slobody pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti
2. čl. – Všeobecné práva pacientov
3. čl. – Právo na informácie
4. čl. – Súhlas pacienta
5. čl. – Súhlas v prípade pacientov, ktorí nie sú spôsobilí o sebe rozhodovať
6.čl. – Dôvernosť
7. čl. – Liečba a starostlivosť
8. čl. – Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich
9. čl. – Podávanie sťažností
10. čl. – Náhrada škody

Sociálna politika :

-s rozvojom právneho štátu sa naliehavou stala potreba vniesť do organizácie a činnosti štátu „sociálny aspekt“ následkom je vznik „sociálneho štátu“, kde do ústavy, zákonov a činností inštitúcií sa premieta zásada, že sociálne podmienky ľudí, v ktorých žijú, sú vecou verejnou s pojmom „sociálny štát“ súvisí „sociálna politika“

-nemožno vymedziť jednoznačnú definíciu, ktorú by akceptovali rôzne vedné odbory (toľko definícií, koľko autorov)

-Cieľavedomá činnosť štátu, obcí a ďalších subjektov za účelom zlepšenia životných podmienok ľudí, realizácie ľudských práv, predovšetkým sociálnych, a rozvoja osobnosti každého jednotlivca. (Slovník českého práva, Linde, Praha, 1995)

-smeruje k fungovaniu al. zmene sústavy vzťahov medzi ľuďmi ako prvkov tohto systému, prejavuje sa presadzovaním záujmov, činností smerom k zmene al. udržaniu chodu systému

-sleduje záujmy vo vnútri systému (riešenie sociálnych záujmov členov spoločnosti), ako aj mimo systému (pomoc ľuďom, stojacim mimo systému, napr. pomoc štátu alebo právnických či fyzických osôb krajinám postihnutým živelnými pohromami, chorobami, atď.)

-sociálna politika štátu je obvykle stotožňovaná so sociálnou politikou vlády
-nové trendy vo vývoji sociálnej politiky: presun časti týchto činností štátu do sféry nezávislých verejnoprávnych inštitúcií, samosprávy a súkromnoprávnych subjektov

(napr. Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, dôchodkové správcovské spoločnosti)
-systémy, ktoré sa orientujú sociálne, môžu svoju sociálnu politiku deklarovať v sociálnom programe a zverejniť; obsahuje: ciele, zámery sociálna politika štátu sa nemusí zhodovať so soc. politikou jednotlivých politických strán rozsah zásahov štátov do sociálnej politiky je rôzny od minimálnych (USA) až po veľkorysé (škandinávske krajiny, kde sociálna politika zahŕňa skoro ¾ vládnej činnosti)
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.