referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dana, Danica
Piatok, 16. apríla 2021
Vývoj chudoby na Slovensku a nástroje jej riešenia
Dátum pridania: 04.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 925
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 

Ochranný príspevok patrí občanovi ak:

a) dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,

b) je invalidný z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

c) je osamelý rodič, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 31 týždňov veku dieťaťa,

d) sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa, ktoré je podľa posudku príslušného orgánu dieťa s ťažkým zdravotným postihnutím,

e) sa osobne, celodenne a riadne stará o občana, ktorý je podľa posudku príslušného orgánu občan s ťažkým zdravotným postihnutím,

f) má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa na účely tohto zákona považuje choroba, porucha zdravia uznaná príslušným ošetrujúcim lekárom trvajúca nepretržite viac ako 30 dní, alebo

g) sa zúčastňuje na resocializačných programoch, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou.

Príspevok na bývanie:
a) 55,80 € (1 681 Sk) mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,

b) 89,20 € (2 687 Sk) mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.

Občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, majú nárok na príspevok na bývanie, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje je vlastníkom bytu, vlastníkom rodinného domu, nájomcom bytu alebo nájomcom rodinného domu. Uhrádza náklady spojené s bývaním a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním.

Za bývanie sa na účely príspevku na bývanie považuje aj bývanie spojené s poskytovaním starostlivosti v zariadení sociálnych služieb celoročne a bývanie v byte alebo rodinnom dome, v ktorom má občan v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, právo doživotného užívania.

Nárok na príspevok na bývanie vzniká bez preukázania vlastníctva bytu, rodinného domu alebo nájomného vzťahu k bytu alebo rodinnému domu alebo obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie v tom prípade, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, je poberateľom starobného dôchodku; to platí aj vtedy, ak ide o poberateľa inej dôchodkovej dávky alebo sociálneho dôchodku, ktorý dovŕšil 62 rokov veku.

V zmysle Občianského zákonníka prenajímateľ prenecháva do užívania celý byt alebo rodinný dom.

Ak prenajímateľ a nájomca spoločne obývajú byt alebo rodinný dom, príspevok na bývanie sa nepriznáva.

Podmienky nároku na príspevok na bývanie sa prehodnocujú raz za šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
Sumy dávky a príspevkov v hmotnej núdzi od účinnosti zákona č. 599/2003 Z.z.

Zhrnutie :

Aktivačný príspevok: -cieľom je získanie pracovných návykov a ich oživenie, zvyšovanie vedomostí, kvalifikácie, ... Uchádzač musí spĺňať podmienky stanovené zákonom.

Príspevok na bývanie: ( náklady spojené s bývaním )

Ochranný príspevok. Patrí občanom, ktorí nemôžu riešiť svoju situáciu hmotnej núdze. napr. občania, ktorý sa celodenne starajú o postihnutého občana, alebo dieťa, občan, ktorý má nepriaznivý zdravotný stav (nad 30 dní)

Poskytovanie jednorázových dávok pre občanov v hmotnej núdzi - nevyhnutné ošatenie, nakúpenie školských potrie, mimoriadne liečebné výdavky, nevyhnutné zariadenie domácnosti.

(maximálne trojnásobok životného minima). Dotačné programy, napr. štipendiá.

Poskytovanie pomoci aj zo strany obcí a miest, na základe rôznych opatrení a nariadení miest a obcí. Môže sa poskytovať vo forme vecnej, peňažnej aj v kombinovanej.

Hmotná núdza - TRIÁDA - jedno teplé jedlo denne, poskytnutie prístrešia a ošatenia, ktoré je primerané ročnému obdobiu.
Inštitút osobitného príjemcu - obec.
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.