referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Roman, Romana
Piatok, 23. februára 2024
Vývoj chudoby na Slovensku a nástroje jej riešenia
Dátum pridania: 04.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MgrBcRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 925
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 


Chudoba ako sociálna udalosť, možnosti riešenia chudoby:
Za chudobu sa považuje taký stav, kedy nedostatok hmotných prostriedkov obmedzuje možnosti spotreby, nedostatok financií neumožňuje zabezpečovať základné životné potreby na primeranej úrovni.

1,- absolútna: nie sú naplnené zákl.potreby nevyhnutné na udržanie zákl.existencie (jedlo, ošatenie, bývanie).
Táto chudoba je príznačná pre rozvojové krajiny - Afrika.

2,- relatívna:jedinec, rodina alebo soc. sk. uspokojujú svoje potreby na výrazne nižšej úrovni ako je priemerná úroveň v danej spoloč, resp. štáte. Pre SR je príznačný tento druh chudoby.

3,- subjektívna:kto je v takejto situácii domnieva, že je chudobný, pretože nemôže uspokojovať svoje potreby podľa vlastných predstáv.

4,- objektívna:sú podľa názoru štátu uspokojené zákl. životné potreby na primeranej úrovni.

Hmotná núdza: príjem občana a s ním posudzovaných fyzických osôb nedosahuje sumy životného minima.

Nástroje štátu na riešenie chudoby:

Chudoba má právne ukotvenie v Ústave SR (článok 39).
Každý občan má nárok na zabezpečenie zákl. život. podmienok.

Zákon o hmotnej núdzi 599 z roku 2003. Zákon o soc. pomoci. Zákon O životnom minime Od 01.07.2009 upravuje Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 252/2009 Z.z. sumy životného minima.

Základná suma životného minima je 185,19 €

Za životné minimum fyzickej osoby, alebo fyzických osôb, ktorých príjmy sa posudzujú podľa § 3

(zákona 601/2003 Z.z. v znení neskorších zákonov) spoločne, sa považuje suma alebo úhrn súm:

a) 185,19 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu
b) 129,18 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
c) 84,52 € mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa

Čo je hmotná núdza :

Je to stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s ním posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením.

Dávka v hmotnej núdzi :
( jedno teplé jedlo denné, primerané ošatenie a bývanie )

Dávka a príspevky v hmotnej núdzi :

Výška dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdze podľa právnych predpisov účinných od 1.9.2009:

Dávka:

a) u jednotlivca 60,50 € (1 823 Sk) mesačne,
b) u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 115,10 € (3 468 Sk) mesačne,
c) u dvojice bez detí 105,20 €(3 169 Sk) mesačne,
d) u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 157,60 € (4 748 Sk) mesačne,
e) u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 168,20€ (5 067 Sk) mesačne,
f) u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 212,30 € (6 3956 Sk) mesačne.

Dávka uvedená pod písmenami a-f sa zvyšuje o 13,50 € (407 Sk) mesačne, ak je občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, tehotná žena.

Zvýšená dávka sa priznáva od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva, ak občan preukáže svoje tehotenstvo tehotenským preukazom a počas tehotenstva pravidelne navštevuje tehotenskú poradňu.

Dávkou na účely tohto zákona je za podmienok určených týmto zákonom aj 13,50 5 € (407 Sk) mesačne u občana alebo fyzickej osoby, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, ak je rodičom dieťaťa do jedného roku veku a s týmto dieťaťom sa zúčastňuje na preventívnych prehliadkach u pediatra.

Ak občan alebo fyzická osoba, ktorá sa s občanom spoločne posudzuje na účely posudzovania hmotnej núdze, je rodičom dieťaťa do jedného roku veku a tento rodič preukáže potvrdením pediatra, že sa s týmto dieťaťom zúčastňuje na preventívnych prehliadkach u pediatra a mal bezprostredne pred narodením tohto dieťaťa zabezpečované základné životné podmienky a poskytovanú pomoc v hmotnej núdzi, patrí mu dávka vo výške 13,50 € (407 Sk).

Dávka určená rodičom dieťaťa do jedného roku veku patrí len jednému z rodičov bez ohľadu na počet detí do jedného roku veku.

Dávka uvedená pod písmenami a – f sa zvyšuje za podmienok ustanovených týmto zákonom o 17,20 € (518 Sk) mesačne pre dieťa na účely zabezpečenia jeho základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, ak toto dieťa plní povinnú školskú dochádzku.

Príspevok na zdravotnú starostlivosť je 2 € (60 Sk) mesačne.

Príspevok na zdravotnú starostlivosť patrí občanovi v hmotnej núdzi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, na výdavky spojené s úhradou za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ak splnili podmienky nároku na dávku.

Aktivačný príspevok je 63,07 €(1 900 Sk ) mesačne.

Občan v hmotnej núdzi, ktorý je v evidencii uchádzačov o zamestnanie, má nárok na aktivačný príspevok, ak :

a) si zvyšuje kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia; toto neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených úradom

c) sa zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

Občan v hmotnej núdzi, ktorému sa vypláca rodičovský príspevok má nárok na aktivačný príspevok, ak študuje na strednej škole alebo na vysokej škole to neplatí, ak občan získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

(6) Aktivačný príspevok patrí občanovi v hmotnej núdzi

a) počas zvyšovania kvalifikácie štúdiom

b) počas jedného vzdelávania a prípravy pre trh práce evidovaného uchádzača o zamestnanie v roku, po celý čas jeho trvania,

c) počas vykonávania menších obecných služieb alebo dobrovoľníckych prác uskutočňovaných na základe dohody s úradom alebo obcou.

Ochranný príspevok je 63,07 €(1 900 Sk ) mesačne

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.