referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Utorok, 28. novembra 2023
Princípy rodinnej politiky a ich aplikácia
Dátum pridania: 04.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 174
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 50s
Pomalé čítanie: 8m 45s
 

- Rodinná politika a sociálne udalosti v rodine a reagencia štátu na nich.

- Rodina je spoločensky schválená forma trvalého spolužitia osôb viazaných zväzkom krvi, manželstva alebo adopcie.

- Rozvrat v rodine je situácia, keď manželia žijú v spoločnej domácnosti, ale prichádzajú do konfliktných situácií a tieto konfliktné situácie negatívne vplývajú na formovanie dieťaťa (psychického a fyzického vývinu).

- Rozpad rodiny nastáva, ak sa rodina rozpadla rozvodom.

Funkcie rodiny:
1) Biologicko-reprodukčná
2) Výchovná funkcia
3) Emocionálna funkcia
4) Ekonomicko-zabezpečovacia funkcia
5) Ochranná funkcia

Rodič: Je biologicky pokrvným príbuzným dieťaťa.
Sociálny rodič: Môže byť aj bez pokrvnej príbuznosti s dieťaťom, keď sa rodičom stal osvojením.

Manželstvo: Trvalý zväzok medzi mužom a ženou založený na dobrovoľnosti, vzájomnej láske, vernosti, pomoci, úcty, atď...

Základné princípy rodinnej politiky:

1) Rodinná politika má byť na prvom mieste demokratická, s vlastnými zákonitosťami a hodnotami, zodpovedná za výchovu a socializáciu, za svojich chorých členov, starých členov
Rodina nemá byť závislá na štáte a na jeho orgánoch, ale má tu byť vzájomná spolupráca pri plnení výchovných funkcií rodiny.

Funkcie štátu: vytváranie prac. miest, podmienok vzdelávanie, pre ochranu zdravia, organizovať systém sociálnej pomoci, vytváranie systému štátnej sociálnej podpory. Významné miesto má komunálna rodinná politika, prostredníctvom orgánov miestnej samosprávy.

2) Štátna rodinná politika má mať prierezový charakter.

Sociálnu politiku vytvára nielen rezort sociálnej politiky, ale aj iné rezorty, ktorých činnosť má smerovať k nosnému cieľu – rodine. Hlavným gestorom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Jednotlivé opatrenia vo vzťahu k rodinám sa odrážajú v koncepčných materiáloch, legislatívnych návrhoch a konkrétnych opatreniach (vyhláška, nariadenie).

3) Rodinná politika má byť zameraná na rodinu ako inštitúciu pri rešpektovaní práv a zodpovednosti jej členov. Hlavná idea tohto princípu je tá, že štátna rodinná politika má byť zameraná na rodinu ako celok.

Úlohy štátu voči rodinám:

1. Právna ochrana rodiny a jej členov: vytvára prostredie právnej istoty, právnym základom rodiny je právny zväzok, podporuje a právne chráni stabilitu manželstva a kvalitu partnerských vzťahov, právo detí na rodičovskú starostlivosť.

2. Sociálno-ekonomické zabezpečenie rodín:

Základná filozofia - rodiny s deťmi by nemali mať nižšiu životnú úroveň ako rodiny bez detí.

Vytváranie systému štátnej sociálnej podpory na štátom uznané životné udalosti:

- narodenie dieťaťa – soc. dávkou „Príspevok pri narodení dieťaťa,
-existencia nezaopatreného dieťaťa v rodine –„Prídavok na dieťa.“
-existencia dieťaťa a osobná celodenná starostlivosť o dieťa – „Rodičovský príspevok.“

rodičovský príspevok je vo výške od 1.1.2010 256 €
( pre pracujúce matky, ktoré pred tým poberali
materský príspevok )

pre ostatné rodičovský príspevok vo výške 164 €.

-pestúnska starostlivosť: jednorázový príspevok – na úhradu základnej výbavy

- iné príspevky:
-ak sa v rod. narodia tri a viac detí, al. opakovanie v dvoch rok. narodili opakovane dvojčatá

-úmrtie „Príspevok na pohreb.“ (nemusí tu byť príbuzenský vzťah)
3. Výchova detí a mládeže, príprava na manželstvo a rodičovstvo:

Základná východisková téza– za výchovu detí sú zodpovední rodičia, al. pomáhajú aj inštitúci

-zámerné /inštitucionálne/ výchovné vplyvy: škola, cirkev,
-nezámerné/ nefunkcionálne/ výchovné vplyvy –: vplyvy a vzory dospelých,masmédia

4. Ochrana zdravia členov rodiny:Štát zabezpečuje každému právo na ochranu zdravia a života na úrovni aktuálnych vedeckých poznatkov a možností, rešpektuje právo rodičov slobodne sa rozhodnúť o počte detí, chráni rodinu a deti pred rôznymi druhmi závislostí, realizuje programy komplexnej starostlivosti pre starších občanov.

Nástroje bytovej politiky

Bytová politika:

Bývanie patrí medzi základné potreby človeka. Je najvýznamnejšou životnou investíciou. Existujú dva základné typy sociálnych udalostí spojených s bývaním:

1)Získanie, nadobudnutie bytu.
2)Udržanie bytu.

Bytová politika je čiastkovou. Jej podstatou je rozdeľovanie a zabezpečovanie bytov,zmyslom je, aby každý občan mal možnosť získať primeraný byt.

Poznáme dva základné typy bytovej politiky:

1)Prídelový typ:

- byty sa prideľujú podľa určitých kritérií. Nevýhoda je, že:
-dochádza k deformácii prístupu ľudí k riešeniu vlast. byt. otázky
-ľudia sa nenaučili starostlivosti o svoj byt
-zdanlivý nedostatok bytov

2)Tržný typ:

-vychádza z trhového mechanizmu, založeného na ponuke a dopyte. Dôležitým kritériom je cena bytu a služieb spojených s užívaním bytu.

-stratégia ponuková, aby bola čo najväčšia ponuka bytov
-stratégia dopytová

Zdroje financovanie bytovej politiky:

1)Stavebné sporenie:

Bol prijatý v roku Zákonom 310 z roku 1992. Funguje na princípe sporenia na určitú cieľovú sumu v časovom horizonte 6 rokov. Výhody SS – stabilnosť finančného systému, nízka úroková sadzba stavebných úverov, vytváranie zvýhodnených produktov pre klientov. Nevýhody – sporenie po dobu 6 r., pri sumách úverov nad 300 000,- Sk sa vyžaduje ručenie.

2)Hypotekárne úverovanie:

Právne zásady ma v Zákone 483 z roku 2001 o Bankách. HÚ je riešením pre solventnejších. Jedná sa o dlhodobý úver (od 4 rokov do 30 rokov). Musí byť založený právom k nehnuteľnosti.Výhody HÚ – okamžitá dostupnosť, dostatok zdrojov banky na HÚ. Nevýhody HÚ – nie je tu garantovaný úrok, poplatky za spracovanie žiadostí , vedenie účtov

3)Štátny fond rozvoja bývania:

Je určený pre skupiny obyvateľstva s nižšími príjmom. ŠFRB vznikol na základe 124 z roku xxxx. Súčasná podoba zákona – zákon č. 607 z roku 2003.

Výhody ŠF – vytvára podmienky pre soc. bývanie, vhodné úverové podmienky, úrok 1% atď.

Nevýhody ŠF – obmedzenosť finančných zdrojov.
Na financovaní bytovej politiky sa podieľa aj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja (poskytuje dotácie na technickú vybavenosť – voda, kanál, cesty...) poskytuje dotácie na opravy odstraňovania systémových porúch panelových bytov.

Nadobudnutie bytu pre nízko príjmovú skupinu obyvateľstva:

Obec požiada o výstavbu nájomného bytu, kumuluje vlastné finančné zdroje a dotácie na výstavbu. Pred výstavbou si obec musí zistiť, či je vlastne záujem o takúto výstavbu.
Záujemca musí preukázať svoj príjem – príjem nesmie presiahnuť 3-násobok sumy životného minima.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.