referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Materský a rodičovský príspevok – Štátna sociálna podpora v roku od 1.1.2010
Dátum pridania: 18.01.2010 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: BakalarRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 361
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
Materský a rodičovský príspevok – Štátna sociálna podpora v roku od 1.1.2010

Narodilo sa Vám dieťa. Na aké dávky máte nárok a ako máte postupovať.

Príspevok pri narodení dieťaťa

PRVÝ KROK
Na matrike príslušného mestského alebo obecného úradu, v mieste narodenia dieťaťa Vám vydajú rodný list dieťaťa, spolu zo žiadosťou o jednorazový štátny príspevok pri narodení dieťaťa.
Matrika rodičom vystaví rodný list dieťaťa, ktorý je potrebný pri vybavovaní príspevkov spojených s narodením dieťaťa. Stačí, ak príde otec, najlepšie do 7 dní od narodenia dieťaťa.
Matrika totiž vyžaduje aj jeho podpis.

Podpis matky spolu s hlásením o narodení potomka zašle na matriku nemocnica.

–Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Oddelenie štátnych sociálnych dávok


Na oddelení štátnych sociálnych dávok sa vybavuje :
1, príspevok pri narodení dieťaťa
2, Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
3, prídavok na dieťa a príspevok k prídavku na dieťa
4, Rodičovský príspevok ( od 1.1.2010 – 256 € / alebo 164,22 €
5, príspevok na starostlivosť o dieťa / od 1.1.2009 /

Štátne sociálne dávky „ rodinné dávky“ sú dávky financované zo štátneho rozpočtu, prostredníctvom ktorých štát prispieva rodinám na výchovu a výživu dieťaťa a podieľa sa na riešení niektorých životných situácií ( narodenie dieťaťa )

1, Príspevky, ktoré poskytuje úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Žiadateľom o príspevok je matka ( popr. iná osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov právoplatným rozhodnutým súdu ), dokladuje sa rodný list dieťaťa- fotokópia + originál na overenie, občiansky preukaz matky. Výška príspevku je 151,37 € 4 560,-Sk,

2, Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa

Novelizácia zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa sa od 1. januára 2009 sa poskytuje príplatok k príspevku v sume 678,49 € 20 440,- Sk, ktorým štát pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečovaním nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé, druhé, tretie dieťa a dožilo sa aspoň 28 dní.

V prípade splnenia podmienok nároku na príspevok a príplatok k príspevku oprávnenej osobe bude vyplatená štátna sociálna dávka vo výške 829,85 € 25 000,- Sk.

Aby takýto príspevok získali, matka sa musí od začiatku 4 mesiaca tehotenstva až do pôrodu zúčastňovala raz mesačne preventívnych prehliadok. Priamo na žiadosti to potvrdí ošetrujúci gynekológ.

3, Prídavok na dieťa

Od 1.1.2009 novelizáciou zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v zn. n. predpisov je výška prídavku na každé dieťa
21,25 € 640,- Sk.

Od 1.1.2010 novelizáciou zákona č. 516/2009 úprava súm prídavku na dieťa sa zvyšuje o 0,74 €. Výška prídavku predstavuje 21,99 €.

4, Príplatok k prídavku na dieťa
Od 1.1.2008 si môžu na ÚPSVR uplatniť dôchodcovia, ktorí nepracujú a starajú sa o nezaopatrené deti príplatok k prídavku na dieťa (PnD). Výška príplatku k PnD
je od 1.1.2009 9,96 € 300,- Sk.

Od 1.1.2010 novelizáciou zákona č. 516/2009 úprava súm prídavku a príplatku k prídavku na dieťa sa zvyšuje na 10,31 € 310,60 Sk.

Žiadosť o prídavok na dieťa vydáva príslušný UPSV podľa miesta trvalého bydliska oprávnenej osoby. O prídavok na dieťa môže požiadať rodič dieťaťa, bez ohľadu na výšku príjmu zo závislej činnosti a vypláca sa oprávnenej osobe najdlhšie do dovŕšenia
25 rokov veku dieťaťa ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom ( jedná sa o dennú formu štúdia na vysokej škole )

5, Daňový bonus na dieťa
( odpočítateľná položka z daňovej povinnosti )

Rodič si uplatňuje u svojho zamestnávateľa nárok na daňový bonus.

Daňový bonus pre pracujúcich rodičov za rok 2009 predstavuje 235,92 € 7 107,30 Sk.
( do 25 rokov dieťaťa )

Dokladuje sa rodný list dieťaťa originál, alebo overená fotokópia. Pokiaľ má dieťa viac ako 16 rokov je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve strednej, alebo vysokej školy.

6, Rodičovský príspevok

Nárok na rodičovský príspevok vzniká oprávnenej osobe odo dňa narodenia dieťaťa. Podmienkou nároku je osobná starostlivosť a riadna starostlivosť rodiča aspoň o jedno dieťa do 3 rokov veku dieťaťa. Príspevok sa rodičovi neposkytuje v čase nároku na materské, dňom priznania príspevku na starostlivosť o dieťa alebo dňom zabezpečenia starostlivosti o dieťa v materskej škole.

K žiadosti o rodičovský príspevok sa dokladuje ukončenie poberania materského zo sociálnej poisťovne, rodný list dieťaťa.
Od 1.9. 2009 sa výška rodičovského príspevku upravila na sumu 164,22 € 4 947,- Sk.

Od 1.1.2010 sa výška rodičovského príspevku zvýšila
na 256 € 7 712,25 Sk.

Podmienky zvýšeného príspevku :

1, Pre matky, ktoré pred tým pracovali a poberali materský príspevok.
2, Zvýšený RP sa bude vyplácať do 2 rokov dieťaťa. Potom bude príspevok vo výške 164,22 €.
3, Pre poberateľku zvýšeného rodičovského príspevku bude podmienka nepracovať a nemať iný príjem

O zvýšený príspevok treba požiadať Úrad práce sociálnych vecí a rodiny na základe žiadosti a uviesť aj termín poberania zvýšeného rodičovského príspevku.

–Sociálna poisťovňa

Materský príspevok


–Dĺžka poberania 6 mesiacov
–Materský príspevok výpočet
55 % priemerného mesačného platu v rozhodujúcom období

Dávka pred narodením dieťaťa


Materskú dávku však budúca mamička môže poberať už pred narodením dieťaťa. Nárok na materskú jej vzniká od začiatku 6 týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, ktorý určí lekár, najskôr od začiatku 8 týždňa pred týmto dňom. Ak privedie dieťa na svet skôr, nárok jej plynie odo dňa pôrodu.

Nárok na materskú si uplatní formou žiadosti.

Sociálna poisťovňa bude matke vyplácať materskú len vtedy, ak žiadateľka bola nemocensky poistená najmenej 270 dní počas posledných 2 rokov pred pôrodom.

Vzťah k dôchodkovému poisteniu

Ženy alebo otcovia na materskej sú poistencami štátu.
Štát bude za nich platiť dôchodkového poistenie iba vtedy, ak ho o to požiadajú a do Sociálnej poisťovne doručia vyplnený formulár. Ak matka chce, aby za ňu štát platil dôchodkové poistenie odo dňa narodenia dieťaťa , mala by sa na dôchodkové poistenie prihlásiť do 15 dní od narodenia dieťaťa.

V prípade, že tento termín nestihne, bude dôchodkovo poistená od termínu, keď prinesie do poisťovne vyplnenú a podpísanú žiadosť.

Vyplnené tlačivo, ktoré mamička podpíše, môže za ňu do Sociálne poisťovne priniesť aj jej manžel alebo iný člen rodiny.

V tomto prípade je dobré, ak so sebou prinesie ňou podpísané prehlásenie alebo splnomocnenie. Overiť podpis netreba.

Druhý pilier


( je vedený na súkromnom účte v DSS – Dôchodkové správcovské spoločnosti )

Ak matka chce, aby za ňu štát platil príspevky aj do druhého piliera, musí do Sociálnej poisťovne osobne alebo poštou doručiť :

-formulár Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení.

Žiadosť však treba do Sociálnej poisťovne priniesť do 15 dní od narodenia dieťaťa. Najlepšie je, ak ju doručí spolu s prihláškou na dôchodkové poistenie.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.