Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Materský príspevok

Téma: Materský príspevok


Nástup na materskú dovolenku je spojený s množstvom vybavovačiek na úradoch. Žena si musí splniť oznamovaciu povinnosť voči sociálnej poisťovni, aby za ňu platil odvod štát.


1, postavenie zamestnankyne:

V prvom rade treba vedieť, že materský príspevok nevypláca Sociálna poisťovňa automaticky, ale treba oň po splnení podmienok požiadať písomne. Za ženy, ktoré sú v pracovno-právnom pomere, teda majú zamestnávateľa, to urobí on.
Sociálnej poisťovni oznámi začiatok aj skončenie čerpania materskej dovolenky do 8 dní od začiatku či ukončenia jej čerpania.
Slúži na to tkz. registračný list fyzickej osoby. Spolu s materskou dovolenkou oznámi aj to, že, zamestnankyňa žiada o materské.
Ak si zamestnankyňa uplatní nárok na materské, predloží svojmu zamestnávateľovi na potvrdenie:
Žiadosť o materské vystavenú ošetrujúcim lekárom.
Zamestnávateľ v žiadosti vyplní časť, ktorá je určená pre neho, a pripojí potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku, z ktorého sa dávka posúdi a vypočíta. Tieto doklady doručí pobočke Sociálnej poisťovne.


2, postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby:

Odlišný je postup, ak je budúca mamička samostatne zárobkovo činná osoba - tá musí všetko robiť osobne.
Príslušnej pobočke sociálnej poisťovne musí preukázať skutočnosti rozhodujúce na:
A, vznik, trvanie a na zánik nároku na dávku,
B, nárok na jej výplatu a jej sumu.
Ako príjemkyňa dávky je povinná do 8 dní oznámiť pobočke zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku.
Všetky zmeny, či už začiatok alebo koniec poberania materskej dávky, oznamuje cez registračný list. Odvody za ňu v tomto čase platí štát.
Pokiaľ ide o platenie poistného, povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO- Samostatne zárobkovo činná osoba, nie je povinná platiť poistné na nemocenské a dôchodkové poistenie, v období počas, ktorého sa jej poskytuje materské.
A ak chce poberať materské, musí priniesť aj žiadosť o materské. Výšku pritom neovplyvní fakt, či živnostníčka má počas jej poberania nejaký príjem z podnikania alebo nie.


Dátumy:

Nástup na materskú dovolenku, alebo teda nárok na poberanie materského, dovoľuje zákon od začiatku 6-teho týždňa pred očakávaným termínom pôrodu, najneskôr je to osem týždňov.
Dátum od ktorého si uplatňuje nárok na materské a jeho výplatu, uvedie na tlačive: Žiadosť o materské.
Dátum očakávaného dňa pôrodu v žiadosti o materské uvedie gynekológ.
Najdlhšie môže poberať materské 28 týždňov od vzniku nároku. Osamelé matky, alebo tie, čo porodia dvojičky, do konca 37 týždňa. Potom môže mamička požiadať o rodičovský príspevok.

 

ZHRNUTIE

Čo treba vybaviť na úradoch:

1, Zamestnankyňa:

A, po narodení dieťaťa musí poslať sociálnej poisťovni kópiu rodného listu dieťaťa,
B, ak žena nastúpi do práce počas poberania materského, musí to sociálnej poisťovni oznámiť,
C, o rodičovskú dovolenku musí zamestnávateľa požiadať najlepšie písomne,
D, o rodičovský príspevok žiada prostredníctvom žiadosti na úrade práce.

2, SZČO:

A, žiadosť o materské podáva sama na príslušnej pobočke sociálnej poisťovne,
B, Sociálnej poisťovni odovzdá registračný list, ktorým oznámi zmenu platiteľa - počas poberania materského platí za ňu štát,
C, Registračným listom, tiež oznamuje ukončenie poberania materského,
D, po narodení dieťaťa musí zaslať kópiu rodného listu dieťaťa,
E, poberanie rodičovského príspevku oznámi registračným listom, preruší tým poistenie, odvody platí štát,
F, oznámi tiež ukončenie poberania príspevku, nesmie vykonávať zárobkovú činnosť.


Doba materskej dovolenky:

Nástup na materskú dovolenku nie je povinnosť, ale možnosť. Podľa zákonníka práce žena nastupuje na materskú dovolenku spravidla od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu, najskôr však od začiatku ôsmeho týždňa. Patrí jej materská dovolenka 28 týždňov. Ak porodila zároveň dve alebo viac detí, alebo ide o osamelú ženu, patrí jej až 37 týždňov materskej.
Zamestnankyni, ktorá nastúpila na materskú dovolenku neskôr ako najneskôr 6 týždňov pred očakávaným dňom pôrodu, sa celková dĺžka materskej skracuje o časť nevyčerpanú do dňa pôrodu, bez ohľadu na to, či pôrod skutočne nastane v očakávaný deň, alebo skôr.
Ak sa teda žena rozhodne nastúpiť na materskú dovolenku neskôr, má nárok čerpať po pôrode už len jej zvyšnú časť 22 týždňov, prípadne 31 týždňov materskej dovolenky.


Istota pracovného miesta:

Zamestnankyňa sa môže vrátiť do práce kedykoľvek po pôrode, nemusí počkať na uplynutie dĺžky materskej alebo rodičovskej dovolenky. Ak sa vráti do práce po skončení materskej, musí ju zamestnávateľ zaradiť na pôvodnú prácu a pracovisko.
V prípade, ak sa jej pôvodná práca už nevykonáva, alebo bolo pracovisko zrušené, zamestnávateľ má povinnosť zaradiť zamestnankyňu na inú prácu, ktorá musí zodpovedať v práci dohodnutej pracovnej zmluve.


Ochranná lehota:

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnankyni výpoveď v ochrannej lehote keď je:
1, tehotná,
2, na materskej a rodičovskej dovolenke,
3, osamelá zamestnankyňa, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky.

Ak sa vtedy vráti z materskej alebo rodičovskej dovolenky, už nie je chránená pred výpoveďou zo strany zamestnávateľa. Okrem prípadu, že ide o osamelú zamestnankyňu, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako 3 roky. V tomto prípade uplynie ochranná lehota, až keď dieťa dovŕši 3 roky.


Materský príspevok a príjem:

Privyrobiť si môže matka, ktorá poberá materské. Matka, ktorá poberá materské môže mať aj iný príjem, keďže zákon o sociálnom poistení č. 461/2003 Z. z. nepodmieňuje vznik nároku na materské stratou príjmu matky. Matka poberajúca materské môže mať aj iný príjem či už na základe dohody, alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba.


Materská dovolenka a druhý pilier:

Zamestnankyňa, zo svojej výplaty si časť odvodov odvádza do druhého piliera. Môže si do druhého piliera sporiť aj naďalej. V čase materskej za ňu odvody platí štát, podobne aj za živnostníčku. Ani jedna sa však nemusí sporenia v druhom pilieri vzdávať. Štát ho v čase materskej dovolenky platí za nich.
Sama poisťovňa to neurobí:

Samostatne zárobkovo činná osoba SZČO:
Dôležité je však oznámiť to Sociálnej poisťovni. Poistenkyňa, ktorá je zamestnaná alebo je povinne poistenou SZČO a vznikol jej nárok na materské, je sporiteľkou starobného dôchodkového sporenia.
Ak chce, aby za ňu príspevok do druhého piliera platil štát treba, aby podala pobočke Sociálnej poisťovni podľa miesta trvalého pobytu písomne:
–oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení ( časť A ) - do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutia o priznaní materského.
Prihlásiť sa treba nielen do druhého, ale aj do prvého piliera. Aby dôchodkové poistenie pokračovalo ďalej, je potrebné sa prihlásiť najneskôr v posledný deň poberania materského s dátumom vzniku od prvého dňa po ukončení poberania materského.

Zároveň podáva:
–Oznámenie sporiteľa o účasti na starobnom dôchodkovom sporení ( časť B )
Ak nepoberala materské, ale hneď rodičovský, musí si podať prihlášku do prvého piliera do 45 dní od narodenia dieťaťa.
V takomto prípade bude za ňu štát platiť poistné do prvého piliera ale aj príspevky do druhého piliera až do skončenia starostlivosti o dieťa.
To je najdlhšie do veku 6 rokov. Dôležité je teda v sociálnej poisťovni oznámiť, že mamička má záujem o sporenie v druhom dôchodkovom pilieri aj počas poberania materského a rodičovského príspevku.

Ak to neoznámi, Sociálna poisťovňa to automaticky neurobí a nepostúpi príspevky na starobné dôchodkové sporenie za obdobie, v ktorom je dôchodkovo poistená štátom, na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti.


ZHRNUTIE

Mamičky a druhý pilier:

1, do druhého dôchodkového piliera je možné sporiť aj počas poberania materského a rodičovského príspevku,
2, platí to aj pre živnostníčky aj pre zamestnankyne,
3, dôležité je to oznámiť Sociálnej poisťovni, tá to automaticky neurobí.

Študentka a nárok na materské:

Pokiaľ sa dieťa narodí matke, ktorá ešte študuje, môže jej vzniknúť nárok na materské. Ale len v tom prípade, ak si dobrovoľne platila nemocenské poistenie.
Keďže od 1. januára 2004 už študenti stredných a vysokých škôl nie sú povinne zúčastnení na nemocenskom poistení, na vznik nároku na materské je potrebné sa poistiť dobrovoľne.
Materské je dávkou nemocenského poistenia. Aj dobrovoľne nemocensky poistená osoba musí spĺňať základnú podmienku nároku na materské a to, že bola v posledných dvoch rokoch pred pôrodom nemocensky poistená najmenej 270 dní.
Výšku materského si študentka ovplyvňuje sama, nakoľko nárok na materské dobrovoľne nemocensky poistenej osobe sa vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorý je ňou určená suma.
Výška materského:
Je 55 % denného vymeriavacieho základu.
V prípade, že študenta nespĺňa podmienky nároku na materské podľa predpisov o nemocenskom poistení, môže od narodenia dieťaťa poberať niektorú zo sociálnych dávok v závislosti od je konkrétnej situácie (rodinné prídavky, rodičovský príspevok, príspevok na starostlivosť o dieťa).


1, Príspevky, ktoré poskytuje úrad práce sociálnych vecí a rodiny:

Žiadateľom o príspevok je matka ( popr. iná osoba, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti, ktorá nahrádza starostlivosť rodičov právoplatným rozhodnutým súdu ),
dokladuje sa rodný list dieťaťa- fotokópia + originál na overenie, občiansky preukaz matky. Výška príspevku je 151,37 € 4 560,-Sk,


2, Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa:

Novelizácia zákona č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa sa od 1. januára 2009
sa poskytuje príplatok k príspevku v sume 678,49 € 20 440,- Sk, ktorým štát pripláca na zvýšené výdavky spojené so zabezpečovaním nevyhnutných potrieb dieťaťa, ktoré sa matke narodilo ako prvé, druhé, tretie dieťa a dožilo sa aspoň 28 dní.
V prípade splnenia podmienok nároku na príspevok a príplatok k príspevku oprávnenej osobe bude vyplatená štátna sociálna dávka vo výške 829,85 € 25 000,- Sk.
Aby takýto príspevok získali, matka sa musí od začiatku 4 mesiaca tehotenstva až do pôrodu zúčastňovala raz mesačne preventívnych prehliadok. Priamo na žiadosti to potvrdí ošetrujúci gynekológ.


3, Prídavok na dieťa:

Od 1.1.2009 novelizáciou zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa v zn. n. predpisov je výška prídavku na každé dieťa 21,25 € 640,- Sk.
Od 1.1.2010 novelizáciou zákona č. 516/2009 úprava súm prídavku na dieťa sa zvyšuje o 0,74 €. Výška prídavku predstavuje 21,99 €.


4, Príplatok k prídavku na dieťa:

Od 1.1.2008 si môžu na ÚPSVR uplatniť dôchodcovia, ktorí nepracujú a starajú sa o nezaopatrené deti príplatok k prídavku na dieťa (PnD). Výška príplatku k PnD je od 1.1.2009 9,96 €
300,-Sk.
Od 1.1.2010 novelizáciou zákona č. 516/2009 úprava súm prídavku a príplatku k prídavku na dieťa sa zvyšuje na 10,31 € 310,60 Sk.
Žiadosť o prídavok na dieťa vydáva príslušný UPSV podľa miesta trvalého bydliska oprávnenej osoby.
O prídavok na dieťa môže požiadať rodič dieťaťa, bez ohľadu na výšku príjmu zo závislej činnosti a vypláca sa oprávnenej osobe najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom ( jedná sa o dennú formu štúdia na vysokej škole ).


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk