Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Životné minimum od 1.7.2010

Téma: Životné minimum od 1.7.2010

Podľa zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov je životné minimum definované ako spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze.


Aký je vzťah medzi hmotnou núdzou a životným minimom

To, či sa osoba alebo osoby nachádzajú v hmotnej núdzi, závisí od ich príjmov.
Ak sú spoločné príjmy domácnosti alebo rodiny vyššie, ako je zákonom stanovená suma životného minima, osoba alebo domácnosť nie sú v hmotnej núdzi a nemajú nárok na dávku a príspevky.
Ak sú príjmy domácnosti nižšie, ako je suma životného minima, nachádza sa v hmotnej núdzi, ale to ešte neznamená, že má automaticky nárok aj na pomoc v hmotnej núdzi.
Tá sa poskytuje formou dávky a príspevkov, pričom ich výška je pevne stanovená zákonom. Výška dávok v hmotnej núdzi sa upravuje vždy k 1. septembru a odvíja sa od výšky životného minima.


Ako sa zvýšia príspevky a dávky v súvislosti s valorizáciou životného minima:

- Neplatené výživné (do 1,2 násobku ŽM) z doterajších 101,42 na 101,52 € mesačne.
- Náhradné výživné pre siroty (do 0,3 násobku ŽM) z 25,356 na 25,38 € mesačne.
- Resocializačný príspevok (do 40 % ŽM) z 74,08 na 74,15 € mesačne.
- Zariadenie alebo platená opatrovateľka (100 % nákladov) zo sumy 164,22 na 164,39 € mesačne.
- Starý rodič alebo iná blízka osoba (25 % rodičovského príspevku) zo 41,06 na 41,11 € mesačne.


Výpočet súm životného minima v modelových situáciách:

1. Jednotlivec
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby predstavuje sumu 185,38 € mesačne.

2. Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 84,61 € = 269,99 € mesačne.

3. Jednotlivec so zaopatreným neplnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t. j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) sa vypočíta takto: 185,38 € + 84,61 € = 269,99 € mesačne.

4. Jednotlivec so zaopatreným plnoletým dieťaťom
Životné minimum jednotlivca, t .j. plnoletej fyzickej osoby, s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (dieťa do 25 rokov veku), sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € = 314,69 € mesačne.

5. Dvojica bez detí
Životné minimum dvojice bez detí sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € = 314,69 € mesačne.

6. Dvojica s jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 84,61 € = 399,30 € mesačne.

7. Dvojica s tromi nezaopatrenými deťmi
Životné minimum dvojice s tromi nezaopatrenými deťmi sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 84,61 € + 84,61 € + 84,61 € = 568,52 € mesačne.

8. Dvojica s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným plnoletým dieťaťom (do 25 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 129,31 € + 84,61 € = 528,61 € mesačne.

9. Dvojica s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom a jedným nezaopatreným dieťaťom
Životné minimum dvojice s jedným zaopatreným neplnoletým dieťaťom (dieťa do 18 rokov veku) a jedným nezaopatreným dieťaťom sa vypočíta takto: 185,38 € + 129,31 € + 84,61 € + 84,61 € = 483,91 € mesačne.

 

Zvyšujú sa aj tieto príspevky

- jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa poskytuje ľuďom v hmotnej núdzi, ktorým sa vypláca dávka a príspevky v hmotnej núdzi, a to na úhradu mimoriadnych výdavkov
(na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady).
Možno ju poskytnúť do výšky preukázaných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.

- peňažné príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia sa priznávajú ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím na prekonanie alebo zmiernenie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.

Životné minimum sa používa pri posudzovaní ako aj prehodnocovaní príjmu pre nárok na príspevky vyjadrený násobkom životného minima.
Taktiež sa prostredníctvom násobkov životného minima vyjadrujú výšky jednotlivých príspevkov.

- rodičovský príspevok. Jeho suma sa upravuje vždy k 1. januáru tým istým koeficientom, ktorým sa zvyšujú sumy životného minima.

- príspevky na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.

Sumy príspevkov sa upravujú vždy k 1. septembru tým istým koeficientom, o ktorý sa zvyšujú sumy životného minima.

- prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa. Výška prídavku na dieťa a príspevku k prídavku na dieťa sa každoročne upravia k 1. januáru tým istým koeficientom, o ktoré sa zvyšujú sumy životného minima.

- náhradné výživné sa poskytuje v maximálnej výške 1,2 násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa. Taktiež sa vypláca v prípade, ak príjem spoločne posudzovaných osôb neprekročí hranicu 2,2 násobku súm životného minima.

- niektoré dávky a príspevky. Ide o dávku počas vzdelávania a prípravy pre trh práce, dávku počas prípravy na pracovné uplatnenie občana so zdravotným postihnutím, o príspevok na zapracovanie pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie, príspevok ku mzde zamestnanca, na podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti, počas vykonávania absolventskej praxe a príspevok počas vykonávania dobrovoľníckej služby.

 

1, Sumy životného minima od 1.7.2010:
185,38 € mesačne – jedna plnoletá fyzická osoba.
129,31 € mesačne ďalšia spoločne posudzovaná plnoletá fyzická osoba.
84,61 € mesačne nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa.

2, Neplatené výživné: ( do 1,2 násobku životného minima ) t.j. 101,53 €.

3, Rodičovský príspevok zvýši sa od 1.1.2011 na:
–164,40 € ( predtým 164,22 € ),
–256,30 € ( predtým 256 € ).

4, Prídavky na dieťa sa zvýšia od 1.1.2011 na: 22,01 € mesačne ( predtým 21,99 € ).

5, Príplatok k prídavku na dieťa sa zvýši od 1.1.2011 na: 10,32 € ( predtým 10,31 € ).

6, Príspevok pre starého rodiča, alebo inú blízku osobu, ktorá sa stará o dieťa:
( 25 % rodičovského príspevku ) 41,11 €.

7, Predčasný dôchodok: ( dôchodok 1,2 násobok životného minima ) 222,40 € ( predtým 214,70 € ).

8, Daňový bonus:
Na 20,02 € ( predtým 20,- € ).

9, nezdaniteľná suma na rok 2011:
–3 559,30 € ( predtým 4025,70 € ročne )


Zhrnutie a komentár:
Štát od januára 2011 pridá rodičom. Zvýši sa rodičovský príspevok zo sumy 164,22 € na 164,40 €, vyššia suma z 256 € na 256,30 €.
Porastú aj prídavky na deti z 21,99 € na 22,01 €.
Minimálne o 2 centy porastie aj daňový bonus na dieťa, zvýši sa 20,02 €.
Zmení sa aj nezdaniteľná suma - a to v neprospech daňovníka. Od januára si budete môcť znížiť daňový základ ročne len o sumu 3 559,30 €. Tento rok ste si mohli odpočítať až 4025,70 €.
Ďalšia zmena sa týka predčasných dôchodkov - Sociálna poisťovňa vám schváli žiadosť o predčasný odchod zo zamestnania, ak Váš vypočítaný dôchodok bude najmenej
222,40 €.

Zákon o životnom minime sám od seba nezakladá nárok na žiadnu dávku. Predstavuje základný právny predpis , podľa ktorého sa postupuje pri aplikácii iných právnych predpisov, ktoré zakladajú buď nárok na určitú dávku.
Najčastejšie sa životné minimum využíva pri stanovení hraníc príjmov na priznanie nárokov na niektoré úľavy alebo plnenia.
V rámci zákona o životnom minime je nastavená pravidelná valorizácia súm životného minima, ktoré sa vykonáva raz ročne vždy k 1. júlu kalendárneho roka na základe indexu rastu čistých peňažných príjmov na osobu, alebo indexu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností.

Rozhodujúce obdobie:
Apríl minulého roka do apríla tohto roka.
Rast čistých peňažných príjmov na 1 osobu za I. štvrťrok tohto roka v porovnaní s I. štvrťrokom 2009 bol 0,1 %.

Porovnanie súm životného minima:
Od 1.7.2009 185,19 € na jednu plnoletú fyzickú osobu. To porástlo od 1.7.2010 len o 19 centov na 185,38 €.
Od 1.7.2009 129,18 € na ďalšiu spoločne posudzovanú fyzickú osobu. To porástlo od 1.7.2010 len o 13 centov na 129,31 €.

Životné minimum pre zaopatrené neplnoleté dieťa alebo nezaopatrené dieťa sa upravilo:
Od 1.7.2009 predstavuje 84,52 € od 1.7.2010 sa upravilo na 84,61 €.

Všetky sumy životného minima sa zvýšili len o 0,1 %.
Preto aj štátne dávky porastú len týmto percentom.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk