Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Sviatrosť Krstu

Názov príspevku : Sviatosť Krstu

Podľa Russelovej náuky je krst vonkajším znakom vstupu do radov Bádateľov Biblie a tento znak znamená odovzdanie vôle, rozumu a síl do služieb tohoto nového učenia. Obrad udeľujú najčastejšie na verejných miestach, na kúpalisku alebo rybníku, kde ich ponárajú nakrátko pod vodu.

Svedkovia Jehovovi neuznávajú krst detí. Vraj nie je nikde vo Svätom písme napísané, že treba krstiť i deti.

Na to odpovedám: A kde je napísané, že sa deti krstiť nemajú ?

Písmo sa sice nezmieňuje o krste nemluvniatok, ale spomína nutnosť krstu pre všetkých bez rozdielu.
Veru, veru hovorím Ti : Ak sa nikto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva / Jn, 3,5 /.
Dieťa je tiež človekom. I ono potrebuje krst pre vykúpenie. Keby mali byť deti výnimkou, Pán Ježiš by to výslovne spomenul.

Svedkovia jehovovi Ti však nepovedali, že krst detí sa v Cirkvi traduje už od čias apoštolov.

Katechizmus katolíckej cirkvi 1252

Prax krstiť malé deti je od nepamäti tradíciou Cirkvi. Od druhého storočia sú o nej výslovné svedectvá. Je však celkom možné, že už od začiatku kazateľskej činnosti apoštolov, keď prijali krst celé domy boli pokrstené aj malé deti.

Katechizmus katolíckej cikrvi 1121

Tri sviatosti : krst, birmovanie a posvätný stav udeľujú okrem milostí aj sviatostný charakter alebo znak prostredníctvom ktorého má kresťan účasť na Kristovom kňazstve a patrí do Cirkvi podľa rozličných stavov a funkcií. Toto pripodobnenie Kristovi a Cirkvi uskutočnené Duchom Svätým je nezničiteľné. Zostáva navždy v kresťanovi ako pozitívna dispozícia na milosť, ako prísľub a záruka Božej ochrany a ako povolanie k Božiemu kultu a k službe cirkvi.

Origenes začiatkom 3.stor. píše: Obyčaj udeľovať deťom krst prijala Cirkev od apoštolov. Až do 4. stor. je viac ako 200 písomných svedectiev udeľovania krstu i deťom.

Veď skrze krst sa stáva spoludedičom Kráľovstva Božieho. Ako? Dieťa jako „planá olivová ratolesť“ je vštepená do Krista a spolu s Ním sa stáva spoludedičom neba. „Ale ak sme deti, sme aj dedičia : Boží dedičia a Kristovi spoludedičia“ / Rim, 8,17/

Deti svedkov jehovových jako nepokrstené sú nešťastné, lebo: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha Svätého, nemôže vojsť do Božieho Kráľovstva / Jn, 3,5 /

Všetky predobrazy Starej zmluvy sa spĺňajú v Ježišovi Kristovi, Ježiš začína svoj verejný život po tom, ako sa dal pokrstiť svätému Jánovi Kristiteľovi v Jordáne, a po svojom zmrtvýchvstaní zveruje apoštolom toto poslanie : Chodťe teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal / Mt, 28 19-20/

Náš Pán sa dobrovoľne podrobil krstu svätého Jána, ktorý bol určený hriešnikom, aby splnil, všetko, čo je spravodlivé / Mt, 3,15 / Toto Ježišovo konanie je viditeľným prejavom toho, že sa zriekol seba samého / flp. 2,7 /

Vtedy Duch, ktorý sa vznášal nad vodami prvého stvorenia, zostupuje na Krista ako predzvesť nového stvorenia a Otec zjavuje Ježiša ako svojho milovaného Syna.

Kristus vo svojej Veľkej noci otvoril všetkým ľuďom pramene krstu. A vskutku, už o svojom umučení, ktoré mal podstúpiť v Jeruzaleme, hovoril jako o krste, ktorým má byť pokrstený.
Krv a voda, ktoré vyšli z prebodnutého boku ukrižovaného Ježiša, sú predobrazom krstu a Eucharistie, sviatosti nového života. Odvtedy sa ľudia môžu narodiť, z vody a z Ducha
/ Jn, 3,5 / , aby mohli vojsť do Božieho Kráľovstva.

Odo dňa Turíc Cirkev slávila a vysluhovala Svätý krst. A skutočne svätý Peter vyhlasuje zástupu vzrušenému jeho kázaním : Robte pokánie a nech sa každý z vás dá pokrstiť v meneježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.
/ Sk, 2,38/

Apoštoli a ich spolupracovníci udeľujú krst každému, kto verí v Ježiša, : židom, bohabojným i pohanom. Krst sa vždy javí jako spojený s vierou, Ver v Pána Ježiša a budeš spasený ty aj tvoj dom, hovorí sv. Pavol strážcovi väzenia vo Filipách. A rozprávanie pokračuje : Hňed sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci
/ Sk, 16, 31-33 /

Podľa sv. apoštola Pavla veriaci má krstom účasť na Kristovej smrti, je s ním pochovaný a s ním vstáva z mŕtvych.

Neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Kristovi Ježišovi, v jeho smrť sme boli pokrstení? Krstom sme teda s ním boli pochovaní v smrť, aby sme tak, jako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych Otcovou slávou, aj my žili novým životom / Rim, 6,3-4/

Krst je teda kúpeľom vody, v ktrom, neporušiteľné semeno Božieho slova spôsobuje svoj oživujúci účinok. Svätý Augustín o krste hovorí: Slovo sa pridáva k hmotnému prvku a vzniká sviatosť.

Krst detí:


Kedže sa deti rodia s padlou a dedičným hriechom poškvrnenou ľudskou prirodzenosťou, aj ony potrbujú znovuzrodenie v krste, aby boli vyslobodené z moci tmy a prenesené do kráľovstva slobody Božích detí, ku ktorej sú povolaní všetci ľudia. Krst detí zvlášť ukazuje, že milosť spásy je, úplne nezaslúžený dar. Cirkev a rodičia by teda pripravili dieťa o neoceniteľnú milosť stať sa Božím dieťaťom, keby mu krátko po narodení neudelili krst.

Viera a krst:

U všetkých pokrstených, u detí i dospelých, má viera po krste rásť. Preto Cirkev každý rok na Veľkonočnú vigíliu slávi obnovenie krstných sľubov. Príprava na krst privádza iba na prah nového života. Krst je prameňom nového života v Kristovi, z ktorého vyviera celý kresťanský život.

Na odpustenie hriechov:

Krstom sa odoúšťajú všetky hriechy : dedičný hriech, i všetky osobné hriechy, jako aj všetky tresty za hriechy.

Nové stvorenie:

Krst nielenže očisťuje od všetkých hriechov, ale novopokrstených robí aj novým stvorením
/ 2 Kor, 5,17 / adoptývnym Božím Synom, ktorý sa stal účastným na Božej prirodzenosti, Kristovým údom, Kristovým spoludedičom a chrámom Ducha Svätého.

Najsvätejšia Trojica dáva pokstenému posväcujúcu milosť, milosť ospravedlnenia:
-ktorá ho pomocou božských čností robí schopných veriť v Boha, dúfať v neho a milovať ho
-ktorá mu pomocou darov Ducha Svätého umožňuje žiť a konať pod vplyvom Ducha Svätého.

Včlenení do Cirkvi, Kristovho tela:
Krst nás robí údmi Kristovho tela. Krst včleňuje do Církvi.
Pokrstení sa stali „živými kameňmi“na vbudovanie do duchovného domu, do svätého kňazstva. / 1Pt 2,9 /

Sviatostné puto jednoty kresťanov:
Krst je základom spoločenstva všetkých kresťanov,aj tých, ktorí ešte nie sú v plnom spoločenstve s Katolíckou cirkou.

Nezmazateľný duchovný znak:
Pokrstený, včlenený krstom do Krista, je pripodobnený Kristovi. Krst vtláča kresťanovi nezmazateľný duchovný znak / charakter /, ktorý znamená, že patrí Kristovi. Nijaký hriech nemôže tento znak zotrieť, hoci hriech zabraňuje krstu prinášať ovocie spásy.

Krst udelený raz navždy, nemožno opakovať.

Veriaci včlenený krstom do Církvi prijali sviatostný znak /charakter/, ktorý ich určuje na kresťanský náboženský kult. Krstná pečať uschopňuje a zaväzuje kresťnov, aby slúžili Bohu živou účasťou na posvätnej liturgii Církvi a vykonávali svoje krstné kňazstvo svedectvom svätého života a činorodej lásky.

Pánova pečať je pečať, ktorou nás označil Duch Svätý na deň vykúpenia. Krst je pečať večného života. Veriaci, ktorý si zachová pečať až do konca, čiže ostane verný požiadavkám svojho krstu, bude môcť zomrieť so znakom viery, s vierou svojho krstu, v očakávaní oblažujúceho videnia Boha ktoré je zavŕšením viery a v nádeji na vzkriesenie.

Záver: Ja pochybujem, či krst u Svedkov Jehovových je pravý, záväzný, a hlavne platný. Mám o tom veľké pochybnosti.
A či po krste sú z nich kresťania v pravom slova zmysle.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk