Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vzťah filozofie a teológie

- filozofia hľadá pravdu
- stredovek: pravda zjavená
- Tertullianus - „Verím, lebo je to absurdné"
- T. Akvinský - „Filozofia je slúžkou teológie"
- stredoveká filozofia buduje ontológiu, metafyziku
- filozofická teológia - teoretická veda o náboženstve
- vychádza z 2 princípov:
1. existencia Boha
2. snaží sa racionálnymi dôkazmi dokázať jeho existenciu

V otázke k vzťahu k Bohu sa uplatňujú tieto zákl. filozofické prístupy:
o teizmus
- uznávanie jediného osobného Boha ako prvej a transcendentnej príčiny sveta
- T. Akvinský

o deizmus
- uznávanie existencie Boha ako neosobnej, prvotnej príčiny sveta
- koncepcia filozofického Boha
- D. Hume

o panteizmus
- stotožňovanie Boha s prírodou, so svetom
- Boh = všetko
- B. Spinoza

o ateizmus
- popieranie existencie Boha


Vzťah filozofie a vedy
- Aristoteles - „Filozofia = matka všetkých vied"
- prírodná filozofia: Táles - filozofia, matematika, geometria, astronómia, prírodoveda
- Aristoteles - systematizácia, rozdelil filozofiu na:
1. teoretickú - matematika, fyzika, metafyzika
2. praktickú - etika, politika. ekonómia
3. poetické/poietické vedy - vš., čo sa dotýka zásad výstavby lit. diela (zaviedol do drámy katarziu, aj on delil lit. na lyriku, epiku a drámu)
- novovek: do filozofie vstupuje matematika a fyzika (Descartes)

-> scientistická filozofia
- snaha o čo najtesnejšie spojenie s vedeckým poznaním a jeho výsledkami
- ak filozofia prijíma vš. vedecké argumenty a východiská
- chápe svoje poslanie rôznym spôsobom: zovšeobecňovanie výsledkov vedy, hľadanie predpokladov vedeckého poznania, požiadavka zvedečtiť samu filozofiu

-> iracionálna filozofia
- odmieta rozumové poznanie a s ním aj jeho najvýraznejší prejav - vedecké myslenie
- popiera poznatky vedy, neguje ju.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk