Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Predpoklady vzniku filozofického myslenia

Historickým predchodcom filozofie je mýtus.
Mýtus – rozprávanie vyjadrujúce predstavy starovekých ľudí o prídodných silách, o bohoch, o nadľudských hrdinoch (zvyčajne obsahovali vieru v niečo neskutočné).Príkladom mýtu je báseň TEOGÓNIA (pôvod bohov) od gréckeho básnika Hesiodosa.
Znaky mýtického myslenia:
¨ Nemá konkrétneho autora
¨ Je to kolektívny výtvor
¨ Ide o obraznú predstavu (zmysel tu vždy vystupuje v obraznej podobe a tak nepriamo odpovedá na otázky)
¨ Obrazy sú individualizované (hrdinovia majú svoje mená a príbehy)
¨ Mytické bytosti zosobňujú určité predmety, sily, vzťahy, vlastnosti
Filozofia = „láska k múdrosti“
Znaky filozofie:
¨ Je vždy spätá s osobou konkrétneho človeka
¨ Prvopočiatok veci chápe ako problém, ktorý treba riešiť na úrovni pojmov (má rozsah a obsah)
Predpoklady vzniku filozofie:
a) Spoločenské – rozvoj výroby, jej zdokonaľovanie.Úroveň ekonomických a sociálnych vzťahov, ktorá umožní: - oddelenie duševnej práce
- nahromadenie vedomostí
- potreba múdrosti
Ide o také sociálne zriadenie, ktoré aspoň do určitej miery pripúšťa vyjadrovanie vlastných názorov (nie iba demokracia, nie však totalita)
b) Individuálne – pojmové myslenie. Schopnosť samostatne myslieť – prejavuje sa vo všetkých teoretických i praktických aktivít človeka. V každodennom živote riešime problémy, staráme sa o to, čo prináša úžitok. V istých hraničných situáciách – riešime nie každodenné otázky,stojíme pred dôležitou voľbou, uvedomujeme si význam hodnôt (pravda, sloboda, spravodlivosť). Otázky , ktoré si v týchto situáciách kladieme majú filozofický charakter.
Vznik filozofie
Pred 4500 rokmi – Mezopotámia, Babylónia, Egypt, India, Čína, v 6.stor. pre n.l. je to Grécko
Predmet filozofie
Filozofia spočiatku zahŕňala všetky poznatky človeka o svete a o ňom samom (nízky stupeň vývinu poznania). Jej súčasťou boli aj ostatné vedy. S rozvojom výroby a hromadením vedeckých poznatkov došlo k vyčleneniu špeciálnych vied z filozofie a v jej fomovaniu sa na samostatnú vedu.

Filozófia – je to veda, ktorá skúma najvšeobecnejšie otázky bytia sveta – pôvod a podstatu prírody, ľudskej spoločnosti, človeka, poznania, a príčiny ich zmien.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk