Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Predmet sociálnej filozofie

COMTE
- zakladateľ súčasnej sociálnej filozófie
- vytvoril sociológiu pre potrebu sociálnej existencie
- tvrdí, že sociálna filozofia sa vyvíjala od začiatku vzniku filozofie
- sociológia je orientácia v spoločenskom priestore (rodina)
- existuje mnoho uhlov pohľadu na sociálnu filozofiu: a)historický pohľad – základ u klasikov
b) teoretický – na základe teórii
- poukazuje na tzv. aktivity sociálnej filozofie: 1.) špekulatívna
2.) fenomenologická
3.) normatívna
4.) analytická
- poukazuje na dve polohy: dobro a zlo
Vzťahy sociálnej filozofie s inými vedami
1.) sociálna filozofia a etika – v etike dominuje hľadiska hodnôt jednotlivca
2.) sociálna filozofia a politická filozofia – navzájom sa prelínajú, sociálna fil. berie štát ako celok
3.) sociálna filozofia a filozofia práva – ide o vzťah spoločnosti k právu
4.) sociálna filozofia a filozofia dejín – skúma otázky cieľov a ideálov v dejinách, odkiaľ sme a kam smerujeme
5.) sociálna filozofia a sociálne vedy – navzájom sa vytláčajú, ale spoločne hľadajú otázku aká je povaha sociálneho poznania
6.) sociálna filozofia a filozofia antropologie – spoločným problémom je človek

- sociálna filozofia a veda vedú boj o poznanie
- sociálna filozofia by mala ujasniť naše myslenie a konanie
- soc.fil. poukazuje na princípy filozofie – na jej inštitúcie
- základným prvkom alebo predmetom je človek, jeho zmýšľanie, schopnosti a vedomie
- pokiaľ bude existovať človek, tak bude existovať aj sociálna filozofia
Sociálna filozofia si kladie tieto otázky:
a) čo je spoločnosť, prečo vznikla a načo slúži?
b) Čo je sociálny poriadok a aké kritéria má splňať?
c) Vzťah jedinca k celku a naopak
d) Aké je miesto človeka v spoločnosti a čím je určené
e) Je človek len prvkom spoločnosti alebo je aj jeho tvorcom?
f) Pokiaľ siaha spoločnosť?.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk