Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vývoj súčasnej vojenskej etiky

Vývoj súčasnej vojenskej Etiky

Významní myslitelia zastavajú názor , že 20.str.nie je porovnateľné s inými storočiami čo do vyspelosti každej oblasti ľudskej činnosti a tvorby materiálnych a duchovných hodnôt. Našim vedeckým možnostiam a technickej úrovni nezodpovedá dosiahnutý stupeň všeobecnej zodpovednosti , mravnej spolupatričnosti a vedomia zameraného na budúcnosť.
Vojenskoetické myslenie 20.str. ovplyvnili niektoré veľké udalosti :
-1.a2.svetová vojna -rozdelenie sveta na dva hlavné a protilahlé bloky
-vo vojenstve nástup tzv. jadrovej éry
-výskyt vojnových konfliktov
-po 2.svetovej vojne preteky v zbrojení (konvenčných i nekonvečných zbraní)
Dôsledky 2.svetovej vojny upozornili na mravné barbarstvo prípadného tretieho konfliktu. Glorifikácia víťastva stratila opodstatnenie , ktoré mala v minulých stáročiach , pretože obete nutné na dosiahnutie predpokladaného víťazstva vzrástli do neľudských rozmerov. Ešte v 50.rokoch boli sebazničujúce .
Pred vojnovou etikou stála zložitá úloha – prekonať v myslení ľudí “jadrový pacifizmus” , defetizmus (chorobný strach z porážky , z neúspechu) a beznádej v otázke možného víťažstva vo vojne. Objavili sa rôzne koncepcie , ktoré vychádzali z príslušnej vojenskopolickej orientácie krajiny alebo vojenského bloku.
Niektoré môžeme pre ilustráciu uviesť:
-radikálny protikomunistický postoj”lepšie je byť mrtvy ako červený ”
-iný variant vojenskoetického myslenia objavili nový rozmer v pozitívnej pôsobiacej mravnej hodnote strachu.
Tzv.rovnováhy strachu , strachu so vzájomného a totálneho zničenia
-radikálny tzv.protiimperialistický postoj v maoistickom čínskom variante orientoval vojenskoetické myslenie jednoznačne na víťazstvo , bez možnosti pripustiť alternatívu porážky alebo vykynoženia celého ľudstva.
-vo vojenskoetickom myslení krajín socialistickej koalície sa do polovice 70.rokov vstup do voj. Konfliktu len za predpokladu že konflikt bude iniciovaný nepriateľskou stranou.Hovorilo sa o mravnej hodnote víťazstva , aj ked vedecké a objektívne výpočty toto víťazsto spochibňovali.Možnosť porážky sa nepripúšťala.
-od druhej polovice 70.rokov sa vojenskoetické myslenie v celosvetovom meradle orientuje na nové mravné hodnoty.

Priorita sa prisudzovala jednoznačne mieru a vojna ako globálny konflikt sa vyhlasovala za neprípustnú a za humánnu antihodnotu.Vojenská etika sústredila myšlienky na to , ako a prečo je nutné takejto vojne zabrániť.Nebolo by v nej víťazov a zem by bola v katastrofálnom stave. -vojenskoetické myslenie v ostatných desaťročiach reagovalo aj na geograficky obmedzené vojny.Každý takýto
konflikt bol a je považovaný za nebezpečné a skryté ohnisko nákazy , preto sa okrem iného tieto konflikty charakterizujú ako protiľudské , zločinné a nenormálne. Etické inšpirácie a obhajoba týchto lokálnych krčov ľudstva sú zakotvené vo fundamentalizme náboženského typu , v nacionalizme a šovinizme , kmeňovom patriotizme, vo vojenskom a morálnom voluntarizme diktátorov a nezodpovedaných politikov.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk