Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Prípravy na hodiny dejepisu a "NOS"

Príprava na vyučovanie:

Škola: ZŠ Smolenice Školiteľ: PaeDr Ján Machata
Trieda: 8 C Školený: Emil Štibraný
Predmet: Dejepis
Dátum: 15.5.2003
Tematický obsah vyuč. hodiny: Matica Slovenská.

Organizačná časť: Kontrola dochádzky, overenie účasti a počtu žiakov, zistenie príčin neprítomnosti a pod.
Čas – cca 5min.

Skúšanie (Diagnostika): V úvode hodiny je skúšanie štandardným postupom, odporúča sa tento postup dodržať a nezavádzať novinky nečakane.
Forma: individuálne skúšanie
Počet odskúšaných žiakov: spravidla dvaja
Hodnotenie: klasifikačným stupňom – známkou – na stupnici od 1 do 5 ( lepší výsledok – nižšie číslo)
Trvanie: cca 10 – 15 min. Motivačná časť: Spýtať sa, či bol niekto v Martine, či dokonca priamo v matici. Spýtať sa čo vedia o matici a jej úlohe v slovenskej spoločnosti. Ukázať dobové a dnešné fotky..

Pomôcky: mapa, učebnica, fotky ( v učebnici i iné), webová stránka,

Forma výuky: Zvolil som výklad a popri ňom som sa neustále pýtal k téme...
Rozčlenenie témy na: Založenie, úloha, osobnosti a prínos matice k a do našich dejín..

- Založenie Matice Slovenskej: r. 1863
- Okolnosti a príčiny založenia: Oslavy 1000 ročného výročia príchodu vierozvestcov – sv. Cyrila a Metoda. Nahromadená hrdosť a nadšenie...
- Zakladajúce zhromaždenie: 4.aug. 1863 v Turčianskom sv. Martine
- Valné zhromaždenie: môžeme porovnať z valným zhromaždením akciovej spoločnosti v dnešnej dobe. Systém sa nemení...
- Úloha Matice Slovenskej: Dvíhať národné povedomie ľudu ( čo sa dodnes nedarí – to je môj názor a ten by som aj prezentoval..), podporovať kultúrnu a vedeckú činnosť, podporovať umenie a literatúru
- Vedúce osobnosti: Štefan Moyses ( kat. biskup) ako predseda, a Karol Kuzmány (evan. superintendent) ako podpredseda. Toto spojenie bolo symbolom spojenia evan. a kat. na Slovensku.
- Prínos existencie Matice Slovenskej: rozvoj kultúry, umenia ( lit. a maliarstvo), osvety ( časopisy, letáky..). Pre vysvetlenie slova osveta použiť príklad osvety na AIDS či žltačky typu A,B. Moderný pojem – analogický – propaganda.
- Zatvorenie Matice a jej príčiny: r. 1875 a dôvod Uhorská vláda a tvrdá maďarizácia. Čas trvania 25 – 30 min. Dodatočný čas: bude využitý na zadanie úloh k budúcej hodine, popr. domácej úlohy.

Ak ostáva zopár minút tak sa formou otázok môže preveriť pochopenie učiva.

Koniec hodiny


Príprava na vyučovanie:

Škola: ZŠ Smolenice Školiteľ: Paedr.

Ján Machata
Trieda: 7 A Školený: Emil Štibraný
Predmet: Dejepis
Dátum: 15.5.2003
Tematický obsah vyuč. hodiny: Chlieb náš každodenný...

Organizačná časť: Kontrola dochádzky, overenie účasti a počtu žiakov, zistenie príčin neprítomnosti a pod.
Čas – cca 5min.

Skúšanie (Diagnostika): V úvode hodiny je skúšanie štandardným postupom, odporúča sa tento postup dodržať a nezavádzať novinky nečakane.
Forma: individuálne skúšanie
Počet odskúšaných žiakov: spravidla dvaja
Hodnotenie: klasifikačným stupňom – známkou – na stupnici od 1 do 5 ( lepší výsledok – nižšie číslo)
Trvanie: cca 10 – 15 min. Motivačná časť: Prinesený chlieb, otázky, ukážky nástrojov používaných na výrobu chleba, pokiaľ by bol dostatok času, hodinu vopred by som oznámil, aby si žiaci priniesli plodiny ( na ukážku) ktoré pestujú v záhrade a ak nájdu, tak aj tie, z ktorých sa vyrába chlieb

Pomôcky: Mapa, chlieb, múka, (ak je tak) raž a pšenica, obrazový materiál pre prípravu chleba, poprípade recept na jeho výrobu.

Forma výuky: Zvolil som výklad a popri ňom som sa neustále pýtal k téme...
Rozčlenenie témy na: pestovanie plodín, obrábanie pôdy, chov, ostatné...

- Hlavný zdroj obživy: poľnohospodárstvo
- Roľníci: najpočetnejšia vrstva, pestovanie obilnín, chov dobytka ( pojem rožná lichva )
- Spôsob spracovania obilia: žatie, mlátenie, mletie, pečenie.. zlé zuby ( kamene v múke )
- Ostatné plodiny okrem obilia a ich pestovanie a spracovanie: strukoviny, koreňová zelenina, kel, kapusta, ovocné stromy, ľan, konope, vinohrad a pod.
- Obilniny a ich využitie: raž, pšenica, proso, ovos – na chlieb, pre dobytok, kaša, hydina
- Spôsob obhospodarovania pôdy: dvoj-troj poľný systém, nástroje, ťažné zvieratá....
- Chov: dobytok, hydina, prasatá, ovce,
- Využitie jednotlivých zvierat: kravy – mlieko, mäso, koža; vôl – ťažné zviera, mäso, koža; ovce – vlna, mlieko, mäso; hydina – vajcia, mäso, perie; a pod. - Lov: najmä ryby
- Ostatné činnosti roľníka: napr. včelárstvo a jeho účel ( jediné sladidlo, vosk, propolis..)
Čas trvania 25 – 30 min. Dodatočný čas: bude využitý na zadanie úloh k budúcej hodine, popr. domácej úlohy.

Ak ostáva zopár minút tak sa formou otázok môže preveriť pochopenie učiva.

Koniec hodiny

Príprava na vyučovanie:

Škola: ZŠ Smolenice Školiteľ: Paedr. Ján Machata
Trieda: 6 B Školený: Emil Štibraný
Predmet: Občianska náuka
Dátum: 16.5.2003
Tematický obsah vyuč.

hodiny: Štátne symboly

Organizačná časť: Kontrola dochádzky, overenie účasti a počtu žiakov, zistenie príčin neprítomnosti a pod.
Čas – cca 5min.

Skúšanie (Diagnostika): Predmet nie je klasifikovaný, takže táto časť hodiny odpadá a nahrádza sa priamo motiváciou.

Motivačná časť: Viete, prečo má štát symboly? Aký majú význam? Čo vy považujete za symboly nášho štátu? Máme dáke v triede? Ak áno, niečo si v priebehu hodiny o nich povieme. Kedy vznikli a kto vytvoril naše štátne symboly?

Pomôcky: mapa, učebnica, tabuľa, štátny znak na stene triedy ( mal by byť), gramofón a platňa zo slovenskou hymnou ( gramofón je originálnejší), štátna vlajka, poprípade pomaľovanie tváre trikolórou....

Forma výuky: Zvolil som výklad a popri ňom som sa neustále pýtal k téme...
Rozčlenenie témy na: jednotlivé symboly štátu ( vlajka, hymna, pečať, znak)

- Štátne symboly a ich úloha: reprezentujú a prezentujú vo svete, znak suverenity ( poprípade vysvetliť čo je suverenita), kde sú zakotvené ( ústava SR – nadväznosť učiva)
- Vysvetlenie jednotlivých štátnych symbolov – postupne
- Štátna vlajka: trikolóra zo štátnym znakom uprostred, podobnosť s inými štátmi ( Rusko, Slovinsko), prečo podobnosť?, čo je trikolóra, od kedy sa používa, čo znamená ( vplyv Veľkej Francúzskej revolúcie), U nás vlajka (trikolóra ešte bez znaku) v r. 1848 – 49, ukázať prinesenú vlajku a porovnať s tou, ktorú som dal nakresliť pred tým na tabuľu
- Štátny znak: ukázať znak na stene ( zvesiť ), analyzovať obsah ( podľa učebnice ), Heraldický popis, zmysel farieb a kríža ( vierozvestci, vzdelanosť), v 14 – 15 storočí sa stáva znakom horného Uhorska.
- Štátna pečať: Kde sa používa, medzinárodné dokumenty, jej dôležitosť, najmenej verejnosti známy štátny znak, je tam lipový lístok. Prečo tam asi je? Slovanstvo? Lipa Mateja Korvína?
- Štátna hymna: Pustiť platňu ( alebo CD), Zaspievať spolu z gramofónom, Ukázať obrázok autora hudby ( Janko Matuška – 1844) – štúrovský básnik ( medzi predmetová spolupráca), ukázať a zaspievať pieseň „kopala studienku“ z ktorej je melódia štátnej hymny.

Čas trvania – celý zbytok hodiny

Dodatočný čas: bude využitý na zadanie úloh k budúcej hodine, popr. domácej úlohy ( napr. pripraviť do zošita návrh na obal ústavy a pod.)

Ak ostáva zopár minút tak sa formou otázok môže preveriť pochopenie učiva.

Koniec hodiny
Príprava na vyučovanie:

Škola: ZŠ Smolenice Školiteľ: PaeDr Ján Machata
Trieda: 7 B Školený: Emil Štibraný
Predmet: Občianska náuka
Dátum: 16.5.2003
Tematický obsah vyuč.

hodiny: Štátna moc.

Organizačná časť: Kontrola dochádzky, overenie účasti a počtu žiakov, zistenie príčin neprítomnosti a pod.
Čas – cca 5min.

Skúšanie (Diagnostika): Predmet nie je klasifikovaný, takže táto časť hodiny odpadá a nahrádza sa priamo motiváciou.

Motivačná časť: Viete, že štát má moc? Myslíte, že ju skutočne má? Sme potom slobodní? Ak áno, kedy nastala táto zmena? Akú má štát moc a ako sa delí? Boli ste už na súde? Máme i parlament a vládu.. Kto rozumie prečo vláda a prečo parlament. A čo napr. USA? Federácia, zákony, sloboda.. je sloboda Američana rovná tej našej?

Pomôcky: mapa, učebnica, tabuľa...

Forma výuky: Zvolil som výklad a popri ňom som sa neustále pýtal k téme...
Rozčlenenie témy na: Jednotlivé celky štátnej moci samostatne.

- Ako sa delí štátna moc: Zákonodarná, výkonná
- Zákonodarná moc: Parlament, systém volieb, a tvorba výkonnej moci
- Výkonná moc: Vláda, jej tvorba po voľbách, tvorba koalícií, voľby
- Kontrolná moc: Súdy, výkon súdnej moci, postup pri výkone súdnej moci, nezávislosť súdov
- Zákony: Tvorba, schvaľovanie, aplikácia ( Súčinnosť všetkých troch zložiek – t.j. – Zákonodarne, výkonnej i súdnej)
- Tresty za porušenie zákona
- Práva a povinnosti
- Prepojenie na učivo o ústave SR

Čas trvania – celý zbytok hodiny

Dodatočný čas: bude využitý na zadanie úloh k budúcej hodine, popr. domácej úlohy ( napr. pripraviť do zošita návrh na obal ústavy a pod.)

Ak ostáva zopár minút tak sa formou otázok môže preveriť pochopenie učiva.


Koniec hodiny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk