referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vanda
Utorok, 7. februára 2023
Etická výchova
Dátum pridania: 23.08.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Heňa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 712
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.8
Priemerná známka: 2.84 Rýchle čítanie: 18m 0s
Pomalé čítanie: 27m 0s
 

Na rozdiel od nich sa sústreďuje na etický aspekt učiva. Napríklad využíva úryvky z literárnych diel, ale so zameraním na senzibilizáciu pre etické problémy a vyzdvihnutím pozitívnych vzorov správania. Tak ako náuka o spoločnosti alebo občianska náuka, aj etická výchova rozvíja mladého človeka v rámci cieľavedomej prípravy na rodinný, občiansky, profesiový a kultúrny život poskytovaním uceleného psychologicky zdôvodneného programu.
Účinná etická výchova vyžaduje systematické a dlhodobé pôsobenie. Pritom postoje a správanie žiaka ovplyvňujú aj ostatné učebné predmety. Hodiny estetickej výchovy, náuky o spoločnosti, dejepisu, literatúry a ďalších učebných predmetov dávajú veľa príležitostí na rozhovor o etických problémoch, na prezentáciu pozitívnych vzorov správania a podobne. 2.1 Program etickej výchovy
Etická výchova si stanovuje program v súlade so základným cieľom, ktorý chce dosiahnuť, t.j. informovať žiaka o etických zásadách, ale zároveň mu pomáhať, aby si vytvoril na danú tému vlastný názor a osvojil si primerané postoje a správanie, konkrétne formu akou vysloví svoj názor. Tento program, pripravujúci žiakov na účinnú spoluprácu, zahŕňa rešpektovanie a rozvíjanie jedinečnosti každého z nich, precítenie vlastnej individuality, pochopenie možnosti učiť sa od ostatných, prežívanie a vychutnávanie vlastnej tvorivosti, podnecovanie sebavedomia, odbúravanie starých stereotypných názorov. Úspešné naplnenie uvedených dielčích cieľov im umožní stať sa samostatnými a vyrovnanými jedincami. Etická výchova vychováva k mravnej zrelosti pomocou techník, ktoré:
• napomáhajú prežitie a pochopenie hodnôt najmä vnímaním situácií, prírody, seba a druhých (senzibilizácia),
• uľahčujú porozumenie a interiorizáciu súvisiacich hodnôt a noriem (hodnotová reflexia),
• umožňujú nácvik odpovedajúceho správania (nácvik v podmienkach triedy),
• vedú k uplatneniu skúseností, osvojených v škole, v každodennom živote.
Tieto body predstavujú postupnosť metodických krokov etickej výchovy.

Nevyhnutnými podmienkami účinnosti etickej výchovy sú:
 kvalifikované používanie aktívnych zážitkových metód,
 štýl výchovy charakterizovaný najmä znakmi, ako sú bezpodmienečné prijatie každého žiaka, pozitívne očakávania (atribúcia), induktívna disciplína;
 zdôrazňovanie prosociálnych hodnôt, ako sú spolupráca a pomoc.2.2 Metódy v etickej výchove
Celkove sa v praxi etickej výchovy uplatňuje viacero špecifických metód tvoriacich ucelený a psychologický podložený systém. Najpoužívanejšou je metóda prof.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: FULKOVÁ, E.: Všeobecná pedagogika, Nitra, 2002, s. 100, ISBN 80-8069-087-1, FULKOVÁ, E.: Všeobecná pedagogika, Nitra, 2002, s. 101, ISBN 80-8069-087-1, FULKOVÁ, E.: Všeobecná pedagogika, Nitra, 2002, s. 103, ISBN 80-8069-087-1, LENCZ, L. - KRÍŽOVÁ, O.: Metodický materiál k predmetu Etická výchova, MC Bratislava, 1993, s. 3, ISBN 80-85185-34-2, LENCZ, L.: Pedagogika etickej výchovy, výchova k prosociálnosti, MC Bratislava, 1993, s. 9, ISBN 80-85185-49-0, LENCZ, L. - KRÍŽOVÁ, O.: Metodický materiál k predmetu Etická výchova, MC Bratislava, 1993, s. 87, ISBN 80-85185-34-2, Učiteľské noviny, č. 39, 11.11.1993, Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15-20 rokov (projekt "MILÉNIUM"), Učebné osnovy gymnázia, SOŠ a SOU pre etickú výchovu, schválené MŠ SR pod č. 1252/96-15, http://www.gk2-po.sk/predmetove_komisie/nos/vednediscipliny/etika/obsah/, http://www.minv.sk/zvesti/012002/byt%20ci%20nebyt.htm
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.