referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Erika, Erik
Štvrtok, 2. februára 2023
Etická výchova
Dátum pridania: 23.08.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Heňa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 712
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.8
Priemerná známka: 2.84 Rýchle čítanie: 18m 0s
Pomalé čítanie: 27m 0s
 

R. Roche-Olivara (4), pozostávajúca z nasledovných troch krokov:
1. kognitívna senzibilizácia - umožňuje pochopiť určitú skutočnosť, význam a zmysel témy. Realizuje sa cez didaktické hry, pozorovanie, prezentáciu pozitívnych vzorov správania, rozvíjanie morálneho hodnotenia. 2. nácvik v triede - pochopiť, čo je správne, ešte neznamená aj robiť to, čo je správne. Tu je vhodné experimentovanie s určitým spôsobom správania, hranie roly, scénky, interwiev so skutočnými či fiktívnymi osobami. 3. reálna skúsenosť - zameranie pozornosti na aplikáciu osvojenej témy v reálnom živote. Tomuto účelu slúžia pozorovania správania ľudí, výstrižky, rozhovory, akcie kultúrneho charakteru. Etická výchova však neznamená len osobitné metódy, ale aj určitý osobitý prístup k žiakom. Úlohou učiteľa je vytvoriť v skupine atmosféru otvorenosti, srdečnosti a dobroprajnosti. Účastníci sa potom budú cítiť bezpeční a budú mať dôveru v seba, aj k ostatným. 3. Prosociálne správanie
Cieľom etickej výchovy je nielen informovať žiaka o etických zásadách, ale pomáhať mu, aby si vytvoril na ne vlastný názor, osvojil si primerané postoje a správanie - stal sa prosociálnym. Medzi charakteristikami prosociálnej osobnosti sa uvádza, že prejavuje súcit s ľuďmi, ktorí majú ťažkosti, teší ju obdarovať niekoho alebo rozdeliť sa s niekým, namáha sa v prospech iných, úspechy iných prijíma bez závisti, prežíva s ostatnými ich starosti a radosti. Motívom a predpokladom prosociálneho správania je vnútorná potreba alebo tendencia robiť to, čo prospeje druhému. Prosociálny je človek, ktorý sa k ostatným ľuďom správa ako k potencionálnym priateľom, čiže zachováva tzv. zlaté pravidlo mravnosti: „Čo chceš, aby robili tebe, rob aj ty druhým, čo nechceš, aby tebe robili, nerob ani ty druhým.“ Toto pravidlo je známe vo vyspelých kultúrach a všade tvorí základ mravného kódexu (5).
Pozorovanie vzoru podporuje osvojovanie si istého druhu správania. U detí, ktoré pozorujú prosociálne správanie, je pravdepodobné, že sa bude zvyšovať veľkorysosť alebo schopnosť pomáhať a rozdeliť sa.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5  |  6  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: FULKOVÁ, E.: Všeobecná pedagogika, Nitra, 2002, s. 100, ISBN 80-8069-087-1, FULKOVÁ, E.: Všeobecná pedagogika, Nitra, 2002, s. 101, ISBN 80-8069-087-1, FULKOVÁ, E.: Všeobecná pedagogika, Nitra, 2002, s. 103, ISBN 80-8069-087-1, LENCZ, L. - KRÍŽOVÁ, O.: Metodický materiál k predmetu Etická výchova, MC Bratislava, 1993, s. 3, ISBN 80-85185-34-2, LENCZ, L.: Pedagogika etickej výchovy, výchova k prosociálnosti, MC Bratislava, 1993, s. 9, ISBN 80-85185-49-0, LENCZ, L. - KRÍŽOVÁ, O.: Metodický materiál k predmetu Etická výchova, MC Bratislava, 1993, s. 87, ISBN 80-85185-34-2, Učiteľské noviny, č. 39, 11.11.1993, Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15-20 rokov (projekt "MILÉNIUM"), Učebné osnovy gymnázia, SOŠ a SOU pre etickú výchovu, schválené MŠ SR pod č. 1252/96-15, http://www.gk2-po.sk/predmetove_komisie/nos/vednediscipliny/etika/obsah/, http://www.minv.sk/zvesti/012002/byt%20ci%20nebyt.htm
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.