referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Etická výchova
Dátum pridania: 23.08.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Heňa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 712
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.8
Priemerná známka: 2.84 Rýchle čítanie: 18m 0s
Pomalé čítanie: 27m 0s
 

Okrem reálnych vzorov v prostredí, v ktorom žijú, veľký pozitívny i negatívny vplyv majú vzory zobrazené v dielach, športovci, významné osobnosti.

Správanie človeka je možné označiť za prosociálne, ak:
• je zamerané v prospech iných osôb, skupín alebo spoločenských cieľov bez očakávania vonkajšej odmeny,
• podporuje pozitívnu reciprocitu (vyvoláva tendenciu k prosociálne mu správaniu recipienta),
• rešpektuje identitu, tvorivosť a iniciatívu implikovaných osôb alebo skupín.

3.1. Empatia ako predpoklad prosociálneho správania
Prejavy prosociálneho správania ako napr. pomoc, darovanie alebo spolupráca zvyčajne vyplývajú zo súcitu, poznania alebo vycítenia potrieb alebo túžob iných, teda z empatického stotožnenia sa s inými. Bádatelia, ktorí si vzali za cieľ štúdium prosociálneho správania, si boli od počiatku vedomí súvislosti medzi empatiou a prosociálnym správaním (6). Treba však rozlíšiť dve zložky empatie – poznávaciu a emocionálnu. Poznávacia (kognitívna) empatia znamená schopnosť pochopiť spôsob uvažovania druhej osoby, jeho názory a motívy, tiež schopnosť predvídať jeho myšlienky a reakcie (správanie). Emocionálna empatia je schopnosť vcítiť sa do pocitov druhej osoby aspoň natoľko, aby sme vycítili, že určitá skutočnosť je pre druhého príjemná alebo nie. Tieto dve zložky empatie nemožno od seba oddeliť, hoci v konkrétnom prípade môže jedna nad druhou prevažovať. Empatia uľahčuje a zjednodušuje komunikáciu medzi ľuďmi. Empatickí ľudia potrebujú málo slov, aby pochopili a vžili sa do situácie a citov iných. Bez empatie môže mať aj prosociálne správanie negatívny účinok, ak vychádza z nesprávneho pochopenia skutočnosti alebo rozpoloženia druhých. 3.2 Prosociálnosť v praxi
Prosociálny človek je tvorcom kultúry, sociálnych hodnôt a cností. Napriek zložitosti spoločenských problémov sú takíto ľudia optimistickí, sú oporou inštitúcií, prinášajú nové riešenia, vedia poskytnúť pomoc, prejavujú istotu a ovládanie skutočnosti, sú empatickí, majú zmysel pre humor a vďaka schopnosti odosobniť sa vedia si získať nasledovníkov.
Každodenný život ukazuje, že prosociálne správanie býva málokedy bez odozvy. Úsmev býva opätovaný úsmevom, nezištná pomoc vyvoláva tendenciu k reciprocite, od čoho je už len krok ku vzniku priateľstva. Väčšine ľudí nerobí ťažkosti správať sa prosociálne k ľuďom, ktorí nejakým spôsobom vzbudili ich sympatie alebo súcit. Ťažšie je uplatňovať prosociálnosť voči ľuďom, ktorí sú nám ľahostajní, alebo svojím správaním, výzorom alebo vlastnosťami vzbudili antipatie, čo v každom prípade narúša spolužitie v komunite. Zvláštnosťou prosociálneho správania je, že pretvára ľudí, pomáha im zbaviť sa negatívnych vlastností a správania, mení nepriateľov na priateľov. 4. Asertivita v etickej výchove
Asertivita je súčasťou prosociálnosti človeka, preto je témou, ktorá je začlenená do etickej výchovy ako samostatný tematický celok.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: FULKOVÁ, E.: Všeobecná pedagogika, Nitra, 2002, s. 100, ISBN 80-8069-087-1, FULKOVÁ, E.: Všeobecná pedagogika, Nitra, 2002, s. 101, ISBN 80-8069-087-1, FULKOVÁ, E.: Všeobecná pedagogika, Nitra, 2002, s. 103, ISBN 80-8069-087-1, LENCZ, L. - KRÍŽOVÁ, O.: Metodický materiál k predmetu Etická výchova, MC Bratislava, 1993, s. 3, ISBN 80-85185-34-2, LENCZ, L.: Pedagogika etickej výchovy, výchova k prosociálnosti, MC Bratislava, 1993, s. 9, ISBN 80-85185-49-0, LENCZ, L. - KRÍŽOVÁ, O.: Metodický materiál k predmetu Etická výchova, MC Bratislava, 1993, s. 87, ISBN 80-85185-34-2, Učiteľské noviny, č. 39, 11.11.1993, Koncepcia rozvoja výchovy a vzdelávania v SR na najbližších 15-20 rokov (projekt "MILÉNIUM"), Učebné osnovy gymnázia, SOŠ a SOU pre etickú výchovu, schválené MŠ SR pod č. 1252/96-15, http://www.gk2-po.sk/predmetove_komisie/nos/vednediscipliny/etika/obsah/, http://www.minv.sk/zvesti/012002/byt%20ci%20nebyt.htm
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.