referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohumil, Bohumila
Nedeľa, 3. marca 2024
Koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu v základných a stredných školách
Dátum pridania: 03.10.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: sladka_lucinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 486
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.2
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 25m 30s
 

Cieľom VMR je naučiť žiakov základných a stredných škôl zodpovednému prístupu k sexuálnemu životu a pochopiť, že najúčinnejšou ochranou šírenia HIV/AIDS je oddialenie sexuálneho života do nadviazania trvalého partnerského vzťahu, v ktorom partneri vzájomne poznajú svoj zdravotný stav.

Z viacerých výskumov (Míček, 1966; Lukšík 1997) je však známy fakt, že napriek rizikám, ktoré prináša predčasný sexuálny život, časť mládeže začína sexuálne žiť pred dosiahnutím plnoletosti a vyskytuje sa aj sexuálny styk s náhodným partnerom, ktorý je z hľadiska šírenia HIV/AIDS najrizikovejším.

Z tohto dôvodu treba pomáhať tejto časti mládeže uvedomiť si, že nechránený pohlavný styk prináša väčšie riziko ohrozenia nielen zdravia, ale aj života v súvislosti s prenosom vírusu HIV/AIDS a pohlavných chorôb.

Je nevyhnutne potrebné klásť dôraz na budovanie morálnych a vôľových vlastností mladého človeka a poskytnúť mu pravdivé a vedecké informácie o rizikách, ktoré predčasný a nezodpovedný sexuálny život prináša.

4. Dôležitou úlohou VMR je naučiť žiakov a mládež odolávať negatívnym vplyvom z prostredia:

a) masovokomunikačné prostriedky – televízia, rozhlas, tlač, film, v ktorých predčasný sexuálny život a promiskuita mladých ľudí je považovaná za bežné, akceptovateľné správanie predstavujú nebezpečenstvo, že mladý človek si osvojí také sexuálne správanie, ktoré nie je v súlade s mravnými zásadami I tradíciami spoločnosti a je v priamom rozpore s cieľmi VMR.

Pri vyučovaní VMR je potrebné poukázať na negatívny vplyv takýchto programov a naučiť žiakov správne pristupovať a hodnotiť správanie mladých ľudí z pohľadu morálky a etického hodnotového systému.

b) ponuka drogy, sexuálne návrhy, nevhodné dotyky – (sexuálne zneužívanie, detská pornografia) – naučiť žiakov povedať NIE, naučiť ich reagovať a správať sa v danej situácii, vedieť sa účinne brániť a vedieť, kde je možné hľadať pomoc.

Ľudská sexualita súvisí s komplexom vzťahov a morálnych postojov v individuálnej I v sociálnej rovine. Preto koncepcia výchovy k manželstvu a rodičovstvu musí rešpektovať rôznosť názorov, postojov, vzorov správania a životných štýlov na všetkých úrovniach.

Prezentuje všeobecne akceptovateľné princípy, ktoré tvoria rámec podporujúci sexuálne zdravie a zdravie celkové v individuálnej I spoločenskej rovine.

IV. Princípy výchovy k manželstvu a rodičovstvu (VMR)


Účinnosť VMR je podmienená niekoľkými činiteľmi. Predovšetkým sú to osobnosť učiteľa, osobnosť vychovávaného jedinca, úroveň východného procesu a vplyvu rodiny a v neposlednom rade I rešpektovanie a tvorivé uplatňovanie princípov VMR.

Pri sprístupňovaní VMR vo výchovno-vzdelávacom procese je potrebné uplatňovať nasledovné princípy:

!. Princíp úzkej spolupráce rodičov a školy

VMR sa realizuje v úzkej spolupráci školy a rodiny. Na 1. stupni ZŠ informuje učiteľ o cieľoch, obsahu, metódach VMR,o zaradení učiva do jednotlivých ročníkov rodičov na triednych aktívoch.

Na 2. stupni ZŠ a na stredných školách informuje riaditeľ školy prostredníctvom triednych učiteľov (v úzkej spolupráci s učiteľmi etickej výchovy, prírodopisu a biológie) alebo osobne o realizácii VMR vo výchovno-vzdelávacom procese. Oboznámi rodičov s cieľmi, obsahom, metódami VMR.

Učiteľ spolupracuje s rodičmi, akceptuje eventuálne výhrady rodičov. Rodič má právo na to, aby sa podieľal na VMR svojich detí.

2.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.