Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Roznožka - metodický postup

ROZNOŽKA
Preskoky sú do obsahu základného učiva zaradené pre svoju dostupnosť a primeranosť, prínos pre všestrannú telesnú príprvavu a nenáročné materiálne vybavenie, dostupné všetkým školám. Preskoky prispievajú na rozvíjanie obratnosti, pohyblivosti a dynamickej sily najmä nôh a paží. Zo špeciálnych vlastností je to zdokonaľovanie odrazových schopností. Preskoky môžeme vykonávať i s väčším počtom cvičencov naraz a v akomkoľvek bezpečnom priestore. V školskej praxi poskytujeme zásadne ochranu ako určujú osnovy, žiaci si ju poskytujú vzájomne. Vznikajú tak vhodné výchvné podmienky pre kladné formovanie medziosobných vzťahov medzi žiakmi, ktoré neformálne využívame najmä striedaním všetkých žiakov v poskytovaní záchrany. Zvýšenú pozornosť venujeme zabezpečeniu priestoru žinenkami, ktoré musia byť urovnané a bez akýchkoľvek medzier. Žiakov vedieme k iniciatívnej úprave žineniek počas cvičenia. Vzhľadom na rastové a vývojové rozdiely pripravíme podľa možností dve stanoviská na preskoky, z ktorých je jedno vyššie. Výška náradia má byť minimálne do výšky pása pri stoji na mostíku. Nižia výška kozy neumožňuje odraz a cvičenec prepadáva vpred. Na odraz sa pri preskokoch zvyčajne používa pružný mostík. Nie je však podmienkou. Používa sa i pevný mostík, ale najvhodnejšia je trampolínka. Preskok sa skladá zo šiestich častí, ktoré tvoria jeden celok. Správne vykonanie každej z nich podmieňuje úspešnosť skoku. Sú to:
· rozbeh
· náskok na mostík a odraz
· náskok na náradie
· dohmat a odraz rukami na náradí
· let za náradím
· doskok
Rozbeh je zrýchľovaný atletický beh v dĺžke 10 – 15m. Pomocou rozbehu získavame potrebnú pohybovú energetiku na prekonanie náradia. Začiatočníci sa dopúšťajú častej chyby v tom, že vybiehajú rýchlo a pred odrazom beh spomaľujú, zväčša zo strachu. Náskok na mostík a odraz – rozbeh vyvrcholí tesne pred mostíkom odrazom jednonož.Odraz je podmienkou náskoku na mostík, počas ktorého spojíme obidve nohy, takže na mostík doskakujeme znožmo, špičky nôh sú vystreté a celé telo spevnené. Doskok na mostík je pružný. Rýchlym vystretím nôh sa odrážame hore šikmo vpred a so súčasným švihom paží do predpaženia hore sa snažíme naskočiť čo najvyššie nad náradie. Pri doskoku na mostík musíme dbať na to, že nedupneme na celé chodidlá, ale dopadáme na špičky.

Pri odraze sa nesmieme predkláňať, nohy a trup sú takmer v jednej rovine, hlava je predĺžením tela.
Dohmat a odraz rukami na náradí vplýva na výšku a dĺžku letu za náradím a tým i na vykonanie doskoku. Ruky kladieme na kozu zvrchu, na šírku ramien. Od náradia sa odrážeme skôr, než sa plecia dostanú nad miesto dohmatu. Odraz rukami urobíme rýchlo. Let za náradím závisí od odrazu rukami. Snažíme sa dosiahnuť prehnutie tela, preto zakloníme hlavu a hrudník vytláčame vpred. Po odraze rukami švihneme pažami do vzpaženia von, čo je dôležitým pohybom na vyrovnanie tela pre doskok.
Doskok je pružný na vystreté špičky a nohy s prechodom do podrepu. Telo je spevnené. Pri doskoku upažíme alebo vzpažíme von. ROZNOŽKA
cez kozu na šírku

Rozvičku v úvode hodiny zameriame na rozohriatie a rozcvičenie svalových sústav potrebných na uskutočnenie roznožky. Okrem iných, vyberáme cvičenia v širokom sede roznožnom, poskoky, cvičenia na rozcvičenie paží a tiež zrýchlený beh až šprint. Nácvik
· Stojíme čelom k rebrinám (alebo stene s obložením). Paže sú vystreté. Rukami sa chytíme rebrín (obloženia) vo výške pŕs (ak to nie je pri obložení možné, minimálne vo výške pása). Nacvičuje sa odraz rukami – výskokom z mierneho podrepu, paže vystrieme. Na odraz využívame rozsah pohyblivosti ramenného kĺbu. · Cvičenie opakujeme, ale skoky robíme roznožmo. Dbáme, aby špičky boli vypnuté, nohy v kolenách nekrčíme. · Nácvik náskoku na mostík
· Cvičenie preskoku: Ruky sú položené na koze zvrchu v šírke ramien. Vykonáme dva mierne poskoky na mostíku, na tretí odraz s výskokom do roznoženia. Paže vystrieme, hlava je predĺžením tela. Dopad znožmo späť na mostík.
· Ak majú cvičenci strach, je možné cvičenie: Náskok na kozu, posadenie roznožmo.
· Roznožka najprv s krátkym rozbehom, potom s väčším a silnejší odraz

Technika uskutočnenia roznožky cez kozu

1. Z plynulého a zrýchľovaného rozbehu urobíme stredne vysoký náskok na náradie. 2. Ruky kladieme zrchu na kozu v šírke ramien. Súčasne s rýchlym odrazom rukami – paže sú vystreté – široko roznožíme.
3. Švihom paží do vzpaženia von a aktívnym zanožením roznožmo, sa prehneme. 4. Súčasne so vzpriamením trupu zanožíme a pružne doskočíme na silou vystreté nohy s prechodom do podrepu. Dopomoc a záchrana

Stojíme v stoji rozkročnom asi krok za náradím a bokom k náradiu. Sme pripravení chytiť cvičenca obidvoma rukami za nadlaktie v okamihu, keď sa odráža rukami a tak ho doprevádzať až dovtedy, pokiaľ pevne nestojí pri doskoku. Účinnú záchranu môžeme poskytovať len vtedy, ak stojíme v blízkosti osi pohybu cvičenca.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk