referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vladislav
Nedeľa, 25. septembra 2022
Učebný obsah predmetu slovenský jazyk
Dátum pridania: 24.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fluss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 561
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 

V skladbe sa žiaci naučia najprv členiť jazykový prejav na vetné celky (vety). Rozlišujú jednoduchú vetu a súvetie a jednotlivé vety v jednoduchých súvetiach. Učia sa spájať vety do súvetí a vytvárať jednoduché súvetia podľa daných modelov. Naučia sa interpunkciu v jednotlivých súvetiach. Poznávajú druhy viet podľa obsahu, uvedomujú si ich rozdielnu melódiu a naučia sa ich interpunkciu. Oboznamujú sa so základmi vetnej stavby podľa vetných vzťahov, otázkami spolupatričnosti slov vo vete – sklady, v nich nadradené a podradené vetné členy, poznávajú medzi skladmi prisudzovací sklad. Poznávajú základné vetné členy – podmet (holý, rozvitý, viacnásobný, nevyjadrený) a prísudok (holý a rozvitý). Poznávajú gramatickú zhodu podmetu s prísudkom a to aj zo stránky pravopisnej. Syntaktický výcvik končí poznaním priamej a nepriamej reči a jej interpunkcie. Pravopisný výcvik je súčasťou gramatického vyučovania a opiera sa o poznatky získané v gramatike. Pravopis sa precvičuje sústavne. Na začiatku slovný pravopis, vo vyšších ročníkoch tvaroslovný (pravopis prípon podstatných mien a slovies) a syntaktický pravopis (interpunkcia a zhoda prísudku s podmetom). Pravopisnému výcviku sa venuje pozornosť priebežne. Jadrom slohovej výchovy je vytváranie súvislých ústnych a písomných prejavov. Uplatňuje sa rozprávací a opisný slohový postup. Náročnosť na vecnú, jazykovú i slohovú stránku jazykových prejavov sa postupne zvyšuje. Veľkú pozornosť vyžaduje rozvoj ústneho vyjadrovania s dôrazom na spisovnú výslovnosť a melódiu. Na hodinách písania sa žiaci učia písať písanú latinku. Učia sa dodržiavať základné hygienické, pracovné a estetické návyky. V 1. ročníku sa dôraz kladie na osvojenie si písmen a číslic a v 2. a 3. ročníku na dodržiavanie všetkých základných znakov písma. Z troch požiadaviek na písmo (čitateľnosť, plynulosť, úhľadnosť sa dôraz kladie na čitateľnosť a úhľadnosť. Automatizácia písacích zručností sa rozvíja po celý čas prvého stupňa ZŚ. SPOSOBY OSNOVANIA UČIVA.


Učebné osnovy sú základnou konkrétnou smernicou záväznou pre všetky školy daného typu na území SR. Osnovanie učebných tém je istý spôsob usporiadania tém a ich rozvrhnutia do jednotlivých ročníkov. V praxi sa uplatňujú tri spôsoby, ktorými sa témy v osnovách zoraďujú.
Lineárne osnovanie. Témy sa zoraďujú v didaktickej postupnosti, pričom sa každá téma preberá iba raz, v nasledujúcich ročníkoch sa do osnov už nezaraďuje. Tento spôsob osnovania sa vo vyučovaní slovenského jazyka veľmi nevyužíva, použitý je len v 3.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: osnovy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.