referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Štvrtok, 7. decembra 2023
Učebný obsah predmetu slovenský jazyk
Dátum pridania: 24.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fluss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 561
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 

ročníku pri preberaní abecedy a slovného prízvuku.
Cyklické osnovanie.
Je vhodné pre praktické a uvedomelé ovládanie jazyka. Gramatické učivo sa viackrát opakuje, jednotlivé témy každého cyklu nadväzujú na učebnú látku nižších ročníkov, posupne ju rozširujú, a tak spájajú nové poznatky so staršími. Učebná látka tak vytvára okruhy, ktoré sa koncentricky rozširujú. Špirálové osnovanie.
Pri tomto spôsobe osnovania sa téma smerom k vyšším ročníkom postupne opakuje, ale pritom sa vedomosti žiakov prehlbujú. Špirálovým osnovaním sa umožňuje, aby učebnú látku pochopili a osvojili si aj tí žiaci, ktorí si ju v nižšom ročníku úplne neosvojili. Takýmto osnovaním sa berie do úvahy i nerovnomernosť rozumového vývinu žiakov. Na prebranú látku totiž nadväzuje nová téma, ktorá sa nepreberá izolovane, ale v súvislosti s dovtedy známym učivom. Pre opakovanie učiva na začiatku školského roka sa tu využíva termín aktivizácia poznatkov z predchádzajúceho ročníka. Žiaci sa aktivizujú praktickými činnosťami, riešením konkrétnych úloh.
Pri osnovaní učiva slovenského jazyka v 2. – 4. ročníku sa využíva v najväčšej miere špirálový spôsob osnovania. POSTUPNOSŤ A NADVÄZNOSŤ TEMATICKÝCH CELKOVI. Skladba – obsah vyučovania v jednotlivých ročníkoch

2. ročník:
- Členenie krátkych hovorených i písaných jazykových prejavov na vety – uzavreré celky, a to zo stránky obsahovej a zvukovej.
- Jednoduché vety, ich tvorba. Rozširovanie a zužovanie počtu slov vety. Formálne spájanie viet do súvetia. - Poradie viet. Správny slovosled v krátkych jazykových prejavoch. - Druhy viet. - Záverečné zhrnutie

3. ročník:
- Aktivácia poznatkov
- Súvetie, rozlíšenie jednoduchej vety a súvetia. Tvorenie jednoduchých súvetí podľa daných modelov. Spájacie výrazy. Základné poznatky o oddeľovaní viet v súvetí čiarkami.
- Jednoduchá veta, jej stavba. Prisudzovací sklad, jeho vyhľadávanie v jednoduchej vete aj v súvetí.
- Záverečné zhrnutie

4. ročník:
- Aktivizácia poznatkov.
- Základné vetné členy. Podmet, prísudok, zhoda medzi nimi. Určenie podmetu a prísudku v jednoduchej dvojčlennej vete.
- Súvetie. Stavba jednoduchých súvetí a ich interpunkcia. Tvorenie obsahovo hodnotných súvetí podľa modelov s použitím daných spájacích výrazov. Obmieňanie stavby súvetia použitím iných spojok s dôrazom na zmeny vo vzťahu viet. - Priama a nepriama reč, podstata jej štruktúry. Správne písanie interpunkčných znamienok v priamej reči. V jednoduchých prípadoch nahrádzanie priamej reči nepriamou a naopak. Dramatizácia vhodných textov.
- Záverečné zhrnutie


II. Náuka o slove

2.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: osnovy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.