referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marína
Piatok, 8. decembra 2023
Učebný obsah predmetu slovenský jazyk
Dátum pridania: 24.11.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fluss
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 561
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.2
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 10m 20s
Pomalé čítanie: 15m 30s
 
Predmet slovenský jazyk a literatúra na 1. stupni má komplexnú povahu, pretože spája jazykové vyučovanie a literárne vyučovanie (čítanie, literárna výchova). Vyučovanie tohto predmetu je základom všetkej výchovy a vzdelávania na 1. stupni ZŚ. Zvládnutie úloh predmetu je predpokladom splnenia úloh ostatných vyučovacích predmetov. Predmet slovenský jazyk zahŕňa jazykovú zložku, slohovú výchovu a písanie. Písanie je organicky spojené s jazykovým vyučovaním a vyučovaním čítania. V 1. ročníku sa vyučuje súbežne s čítaním. V 2. a 3. ročníku sa odporúča vyučovať v dvoch polhodinách týždenne v rámci celkovej dotácie určenej pre predmet slovenský jazyk a literatúra. V jazykovej zložke žiaci poznávajú prostriedky spisovného jazyka (hovoreného i písaného) a v slohovej výchove sa ich učia využívať vo vlastných jazykových prejavoch (hovorených i písaných).
V hláskosloví žiaci poznávajú základy sústavy hlások, štruktúru slabiky a slabičnú štruktúru slov a uvedomujú si pomer zvukovej a grafickej podoby slov. Na tomto základe sa rozvíja návyk spisovnej výslovnosti a výcvik v lexikálnom pravopise. Spisovnej výslovnosti sa venuje pozornosť priebežne v celom vyučovaní. V náuke s slovnej zásobe sa žiaci učia uvedomovať si vecný význam slov a slovných spojení, ich významové odtiene, uvedomovať si významové vzťahy medzi slovami. Rozširujú si slovnú zásobu, cvičia sa vo vhodnom výbere slov a získavajú základné povedomie o štýlových rozdieloch medzi slovami. V náuke o slove žiaci najprv rozlišujú pojmy príbuzné slová a tvary toho istého slova, neskoršie základ slova, predponu a príponu. Toto učivo im umožňuje chápať stavbu jednoduchých slov na základe binárneho princípu, zisťovať vzťah príbuznosti medzi slovami. Zároveň je základom pre výcvik v správnom písaní javov lexikálneho pravopisu.
V tvarosloví sa žiaci učia rozlišovať slovné druhy podľa ohybnosti. Formálne rozlišujú všetky slovné druhy. Poznávajú tvarovú sústavu podstatných mien (všetky ich vzory) a slovies v oznamovacom spôsobe prítomného, minulého a budúceho času, v rozkazovacom a podmieňovacom spôsobe. Poznávajú rod, číslo a pád mien a pri slovesách osobu, číslo, čas a spôsob. Pritom sa naučia chápať rozdiel medzi časovaním a skloňovaním. Získané poznatky sa uplatňujú i pri poznávaní slovných druhov. Učivo z tvaroslovia sa obmedzuje na pravidelné tvary. Príležitostne, podľa potreby sa žiaci oboznamujú i s niektorými odchýlkami a zvláštnosťami.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: osnovy
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.