referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gizela
Utorok, 17. mája 2022
História starostlivosti o sluchovo postihnutých
Dátum pridania: 16.01.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Romain
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 059
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 10s
Pomalé čítanie: 19m 45s
 

Podľa štatisticky z roku 1890 ich počet dosahoval 6133 sluchovo postihnutých detí v Uhorsku, prevažná väčšina z nich do ľudových škôl nedochádzala.
Z prehľadu dejín vzdelávania hluchonemých vidieť, že od jeho začiatku boli určité súperenie medzi posunkovou, písomnou a hláskovou rečou o prvenstvo vo vyučovaní. Na tomto úseku veľmi dôležitú zmenu uskutočnil II. medzinárodný kongres učiteľov hluchonemých v septembri roku 1880 v Miláne. Tu sa zúčastnilo 350 odborníkov z mnohých krajín, väčšina účastníkov hlasovala za uplatňovanie orálnej metódy. Na kongrese bolo vyslovené heslo „Vive la parole“ (Nech žije hovorené slovo).

20. STOROČIE

F. Bezold zistil, že u 1/3 žiakov v ústavoch pre hluchonemých v Nemecku boli sluchové zvyšky. Preto inicioval za/oženie tried pre nedoslýchavé deti už v roku 1894. Prvá súkromná ško1a pre nedoslýchavé deti bola založená v roku 1902 (najprv bola založená jedna trieda v Jene a táto trieda bola pozdejšie preložená do Berlína v roku 1907).
Na území Slovenska, v poradí tretí, štátom podporovaný ústav Andreja Cházára pre sluchovo a zrakovo postihnutých v Jelšave bol založený dňa 15. 10. 1901. Po viedenskej arbitráži Jelšavu okupovali Maďari, ústav bol v r. 1939 zrušený a presťahovaný do Lučenca. V Lučenci vznikla v r. 1949 prvá ško1a pre nedoslýchavé deti. V r. 1961 reorganizáciou školstva vzniká ZŠI a dňom 1.9.1965 sa zriaďuje ako prvá materská ško1a pre nedoslýchavé deti na Slovensku.
Ďalšie ústavy na území Slovenska vznikli v Kremnici a v Bratislave. Tieto ústavy ako maďarské ústavy pôsobili do konca roku 1918.
V Kremnici vznikol Ústav 1. 10. 1903. Od r. 1918 prvým slovenským riaditeľom bol Štefan Sobolovský. Založil viaceré ďalšie ustanovizne pre sluchovo postihnutých, napr. v r.1922 vznikla prvá učňovská ško1a pre SP na Slovensku (pôvodne učebné odbory boli:
obuvník, stolár, krajčír) a pričinil sa aj o vybudovanie prvého internátu pre SP žiakov na Slovensku. Dňa 1.10. 1933 bol za riaditeľa ústavu vymenovaný Viliam Gaňo. Bol zakladateľom špeciálnej pedagogiky na S/ovensku. Sobolovský a Gaňo sa zaslúžili o rozvoj špeciálnej pedagogiky v oblasti pedagogiky sluchovo postihnutých na Slovensku. V 60-tych rokoch sa zača1a používat’ prstová abeceda na MŠ pre nepočujúcich v Kremnici. V r. 1974 bola založená Stredná priemyselná škola odevná.
Ústav v Bratislave pre SP pôsobil v rokoch 1905- 1921. Potom ho presťahovali do Dubnice nad Váhom, ktorý vznikol 16. 11. 1921. Zápasil s nedostatkami priestorov, najmä ubytovacích. Dňa 1.6.1942 bol premiestnený do Prešova. V r. 1956 vznikla materská škola pre nepočujúce deti. Po organizačných zmenách existuje dnes tento ústav ako MŠ a ZŠI pre SP v Prešove.
Ústav pre hluchonemých v Košiciach založila v r. 1924 odbočka Zemského spolku pečlivosti o h1uchonemých.
 
späť späť   2  |  3  |  4  |   5  |  6    ďalej ďalej
 
Zdroje: Csonka,Š. - Mistrík, J. - Ubár, L.: Frekvenčný slovník posunkovej reči. Bratislava, SPN 1986., Jalčová Katarína: Metódy vyučovania sluchovo postihnutých (Absloventská práca). Levoča, SPgŠ 2001/2002., Matuška, 0.: Úvod do dejín vzdelávania detí a mládeže s narušenou komunikačnou schopnosťou. Banská Bystrica, Metodické centrum 1999., Predmerský, V.: Kapitoly z dejín špeciálnej pedagogiky. Bratislava, UK 1978., Rehuš, G.: K aktuálnym otázkam špeciá1nej pedagogiky. Bratislava, SPN 1973., Uherík, A.: Hluchota – reč - poznanie. Martin, Osveta 1990., Vašek, Š. a kol: Špeciálna pedagogika. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava, SPN 1995., Dejiny špeciálneho školstva na Slovensku (sprievodca po expozícii). Ústav informácií a prognóz školstva, mládeže a telovýchovy 1992., Pedagogická encyklopédia Slovenska. Bratislava, Veda 1984.
Podobné referáty
História starostlivosti o sluchovo postihnutých 2.9747 2702 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.