Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Vzdelávací štandard TV (2. stupeň ZŠ)

Vzdelávací štandard TV pre 2. stupeň ZŠ:

Eurofit test: v 5. ročníku – na začiatku a na konci školského roka
: v ďalších ročníkoch – na konci školského roka. Obsah Eurofit testu:
1. člnkový beh 10x5m
2. skok do diaľky z miesta
3. výdrž v zhybe
4. ľah-sed /počet za 60 s./
5. vytrvalostný člnkový bčeh na 20m /počet úsekov/, alebo alternatívne 12-minútový beh. Poradové cvičenia
- základné postoje /pozor, pohov, voľno/, rozmiestnenia /rad, dvojrad, trojrad, zástup, dvojstup, trojstup/, podávanie hlásenia. Kondičné cvičenia
- cvičenia bez náčinia, s náčiním, na náradí. Šplh na lane, žrdi, prekonávanie prekážkovej dráhy, aerobik, uvoľnenie tela, rytmické dýchanie /hrudné, brušné/ na podložke. Úpoly
- základné a športové úpoly, sebaobrana. Etika čestného boja, technika pádov, dvíhanie, skladanie, premiestňovanie súpera, pády dopredu, dozadu, nabok. Športová gymnastika
- prostné, preskok, hrazda, kruhy dosažné, kladina /dievčatá/.

Rytmická gymnastika
- cvičenia s náčiním: krátke švihadlo, lopta, obruč, šatka /závoj, stuha/. - Spájanie skupín cvičení do zostáv na 16-32 dôb. - 2/4 a 3/4 takt – polkový, valčíkový, čardášový krok. - Moderný tanec, skákanie cez dlhé švihadlo…

Atletika
- technika šľapavého a švihového behu
- nízky, vysoký a polovysoký štart. - Beh na 60m, vytrval. beh, skok do diaľky skrčmo, hod kriketovou loptičkou /granátom/. Športové hry
- basketbal – prihrávka jednou a dvoma rukami, dribling, streľba z miesta z krátkej a strednej vzdialenosti, bránenie hráča s loptou
- hádzaná – prihrávka od pleca zhora, opakované vedenie lopty /dribling/, streľbva zhora z miesta, skokom do bránkoviska, bránenie hráča bez lopty a s loptou
- futbal – prihrávka po zemi na krátku vzdialenosť, tlmenie lopty na zemi, streľba z miesta po prihrávke, vedenie lopty priamym smerom, obsadzovanie útočníka bez lopty a s loptou
- volejbal – prihrávka obojručne zhora, zdola, prihrávka na nahrávača, nahrávka pred seba na útočný úder /lob/, podanie spodné priame /dievčatá/, zhora priame /chlapci/, útočný úder čelný z miesta, z rozbehu a výskoku, jednoblok

Cvičenie v prírode
- základy odbor. terminológie turistiky, zásady výberu táboriska – jeho príprava, likvidácia. - turistické a dopravné značky, ochrana a tvorba životného prostredia. - zásady hygieny a úrazovej zábrany, prvá pomoc v prírode. - Chôdza a beh terénom, pohyb., úpol.

a branné hry v prír., orientácia podľa mapy, buzoly.

Lyžovanie
- základné lyžiarske zručnosti – zjazd – držanie, nosenie, pripínanie a odopínanie lyží, obraty, chôdza, výstupy, zjazd, vstávanie, zrýchľovanie, brzdenie, zastavenie, zmeny smeru jazdy, jazdy na vleku. - Základné lyžiarske zručnosti – beh – chôdza, sklz, odpich, korčuľovanie, výstupy, zjazdy, brzdenie, zrýchľovanie, zastavenie, zmeny smeru jazdy, základy striedavého behu. Plávanie
- kraulový alebo prsiarsky spôsob, zákl.obrátka vyučovaného plav. spôsobu, štartový skok. Učebné osnovy – obsahy jednotlivých tematických celkov, organizačné pokyny a odporúčania pre prax. Základom obsahu TV je učivo – základné – záväzné pre učiteľov i žiakov
- rozširujúce – nezáväzné. Učivo sa člení na učivo pre 5.-6.ročník, pre 7.-9.ročník. V ročnom cykle sa počíta so 66 vyučovacími hodinami, v prípade lepších podmienok je možné zvýšiť na 99 hodín. Učivo je rozdelené do tematických celkov:
1. základné tematické celky

ročník 5. 6. 7.-9.
CH D CH D CH D
poznatky z telesnej kultúry priebežne
Poradové cvičenia priebežne
Základná gymnastika priebežne
Relaxačné a kompenzačné cvičenia priebežne
Aerobik a jeho formy priebežne
Kondičné cvičenia priebežne
Pohybové hry priebežne
Úpoly priebežne
Športová gymnastika 20 20 21 20 16 12
Rytmická gymnastika - 8 - 9 - 8
Atletika 20 16 21 18 16 16
Športové hry 20 16 21 16 16 12
Testovanie 6 6 3 3 3 3
Výberový tematický celok - - - - 15 15
SPOLU 66 66 66 66 66 66
Cvičenia v prírode 8 8 8 8 10 10
Lyžovanie
Plávanie


2. výberové tematické celky. Netradičné pohybové aktivity,
Pohybové a športové hry
Korčuľovanie
Cvičenie v posilňovni
Ľubovoľný zákl. tematický celok
Športové úpoly a sebaobrana
Ľadový hokej

Vysvetlivky:
Cvičenia v prírode - zaraďuje sa v čase mimo vyučovania
Lyžovanie - organizuje sa v ľubovoľnom ročníku priebežne alebo v 5-7-dňových kurzoch
Netradičné pohybové aktivity… - do tohoto TC odporúčame zaradiť vyučovanie baseballu alebo iných netradičných hier /ringo, lakros, softbal, bedminton/ a pohybových aktivít, napr. cyklotrial, bikros, biatlon…
Cvičenie v posilňovni - školám, ktoré majú zriadenú posilňovňu, odporúčame zaradiť TC v posilňovni od 7. Ročníka s prihliadnutím na vývinové a pohlavné osobitosti žiakov,
Športové úpoly a sebaobrana - možno zaradiť vo všetkých ročníkoch pre chlapcov i dievčatá,
Ľadový hokej - podmienka - umelá alebo prírodná ľadová plocha - nie zamrznutá voľná plocha + využitie ochranných prostriedkov. OBSAHY JEDNOTLIVÝCH TEMATICKÝCH CELKOV:

Poznatky z telesnej kultúry –
- všeobecné – základy dejín vo svete a u nás, športové tradície, úspechy slov.

šporovcov, základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime dňa, význam životosprávy, negatívne pôsobenie alkoholu, fajčenia a drog na zdravie a pohybový výkon, základné poznatky z anatómie, fyziológie…
- špecifické – poznatky o terminológii, technike, taktike, pravidlách, rozhodovaní,…

Poradové cvičenia –
- základné postoje – pozor, pohov, voľno
- nástupové tvary družstva a čaty – rad, dvojrad, trojrad
- podávanie hlásenia,
- obraty na mieste, pochodové tvary /zástup, dvojstup, trojstup/, pochod, poklus, zmeny smeru otáčaním…

Relaxačné cvičenia
- relaxácia – vedomé úsilie o uvoľnenie duševného a telesného napätia. Je to aktívny proces.
- Špecifické poznatky - úloha relaxovania - aj doma, prostriedky na uvoľňovanie, postupnosť uvoľnenia tela - od dola hore, prostredie vhodné na relaxáciu, vyvolať u žiakov sústredenie, pozornosť, relaxácia pri sebaovládaní. - Vôľovo-pohybová relaxácia - uvoľnenie organizmu pri zachovaní bdelosti vedomia prostredníctvom pohybu, pasívne uvoľnenie častí tela, aktívny pohyb pasívnych častí tela formou vytriasania, kmitania, hmitania…, striedanie napätia a uvoľnenia, masírovanie jednotlivých častí.
- Vôľovo-pokojová relaxácia - uvoľnenie celého tela navodené psychicky, samovnímanie, vyvolanie upokojujúcej predstavy, oťaženie, vnímanie tepla, cvičenie upokojujúce srdce. Kondičné cvičenia
- špecifické poznatky - význam, terminológia, technika KC, zásada správneho držania tela + cvičenia na správne držanie tela, podstata hudobno-pohybových vzťahov - rytmus, tempo, rátanie dôb, samotné cviky,
- pohybové činnosti - cvičenia bez náčinia, C s krátkou palicou, C s plnou loptou /max. hmotnosť 3 kg/, C s malými činkami /hmotnosť 0,5-1,0 kg/, C s krátkym švihadlom, C s gymnastickou lavičkou, C na rebrinách, C s gumovými posiňovačmi, C na rebríku, Šplh na žrdi /dĺžka max. 5 m/, šplh na lane, prekážková dráha, rýchly beh, vytrvalostný beh, aerobik, kalanetika. - Potom nasleduje kontrola výkonnosti a úrovne osvojených poznatkov. Pohybové hry
- špecifické poznatky - základné pravidlá PH, základy organizácie práce a bezpečnosti pri výcviku, základy hygieny a úrazovej zábrany,
- pohybové činnosti - bežecké hry /naháňačky, vyzývačky/, skákačky, loptové hry, štafetové hry s náčiním a bez náčinia, orientačné hry, branné hry, turnajové hry,
- prípravné hry - gymnastické, atletické, úpolové, herné, lyžiarske, plavecké, korčuliarske, pálkovacie, netradičné. - Kontrola - jedna až dve osvojené pohybové hry z každej oblasti /organizácia, rozhodovanie, taktika/.

Úpoly
- telesné cvičenia, ktorými sa v bezprostrednom kontakte so súperom usilujeme prekonať jeho fyzický odpor a zvíťaziť nad ním - s náčiním alebo bez. - Špecifické poznatky - význam základných úpolov, športových úpolov a sebaobrany, technika postojov a narušenia stability súpera, technika pádov, dvíhania a skladania bremien a súpera, význam etiky čestného boja, primeranosť obrany, pády dopredu, dozadu, nabok.

- Pohybové činnosti - dvíhanie, nosenie, skladanie súpera, základné techniky bojových činností v zmysle sebaobrany /základy - aikido, karate, judo, šerm, zápasenie…/, cvičenia na rozvoj obratnosti a pohyblivosti na zemi.
- Kontrola - zvládnutie pohybových činností a špecifických poznatkov,
- Zdokonaľovací výcvik:
- špecifické poznatky - bolestivé a zraniteľné miesta ľudského tela, základné princípy sebaobrany, pravidlá športových úpolov,
- pohybové činnosti - zdokonaľovanie techniky boja, oboznamovanie sa s ďalšími bojovými umeniami a úpolovými športami - box, aikido, judo, karate, sumo, kobudo, šerm, sambo, zápasenie…

Športová gymnastika
- rozvíjajú sa špecifické pohybové schopnosti a zručnosti. Metodický rad obsahuje aj prípravné a imitačné cvičenia pre zvládnutie cvičebných tvarov, ktoré spájame do väzieb a krátkych pohybových zostáv. 1. Akrobacia, špeciálne gymnastické cvičenia:
- Špecifické poznatky - základy a zásady techniky, hygieny, úrazovej zábrany, organizácie a bezpečnosti pri cvičení, poskytovania dopomoci a záchrany, terminológia, pravidlá
- Pohybové činnosti:
- Statické cvičebné tvary /polohy/ - ľah vznesmo, stojka na lopatkách, stojka na hlave, variácie sedov…
- Dynamické cvičebné tvary /pohyby/ - preval vzad a vpred, kotúľ vpred, letmo, vzklopmo zo zvýšenej podložky, vzad, stojka na rukách, premet bokom obojručne, jednoručne s 90°obratom, premet pred s dopomocou,. - Špeciálne gymnastické cvičenie - správne držanie tela, lokomočné pohyby /chôdza, beh, poskoky/, rovnovážne cvičenie na mieste v stoji, podrepe, drepe, sede, ľahu, váha predklonmo, únožmo, záklonmo…, obraty o 90°, 180°, 360°- obojnožne a jednonožne, skoky odrazom - obojnožne, jednonožne /napr. nožničky, čertík…/, kombinácie pohybov…
- Kontrola - zo stoja spätného pripažiť - drep, predpažiť a spojite preval vzad do ľahu vznesmo /2s/ - stojka na lopatkách znožno /2s/, roznožiť bočne, čelne znožiť,- preval vpred do drepu - stojka na hlave, kotúľ vpred do sedu roznožného, predklon - vzpriam trupu, znožiť, predklon a spojite kotúľ vzad do vzporu drepmo. - Kontrola - zostavy z dynamických cvičebných tvarov a špeciálneho gymnastického cvičenia - 2-3 rady.
2. preskoky:
- pohybové činnosti - preskoky - pružný mostík alebo trampolínka, koza, debna, kôň, nácvik jednotlivých fáz - 6 fáz rôznymi prípravnými a imitačnými cvičeniami. - Kontrola - výskok do vzporu drepmo na debnu, roznožka cez kozu na šírku, dĺžku, odbočka cez kozu na šírku /D/, skrčka cez koňa alebo debnu na šírku /CH/. 3. hrazda:
- pohybové činnosti:
- základné polohy - hrazda do výšky pliec, čela, visy, vzpory
- základné cvičebné tvary - náskoky, výmiky, prešvihy, toč, zoskoky, stoj, podmet + väzby
- hrazda doskočná - CH - opakované zhyby vo vise, kmihanie vo vise. - Kontrola - zostava cvikov. 4. kruhy:
- pohybové činnosti:
- základné polohy - kruhy dosažné, doskočné, vis zvnesmo, vis strmhlav, zhyb
- základné pohyby - doskočné, kmihanie vo vise, zákmihom zoskok, väzby a zostavy z osvojovaných cvičebných tvarov
5. Kladina /D/:
- pohybové činnosti - náskoky, chôdza beh, prísunný, premenný krok so sprievodnými polohami paží, rovnovážne polohy, váha predklonmo, obraty, poskoky, skoky, zoskoky.

- Kontrola - zostavy z osvojených cvičebných tvarov - 2-3 rady. Rytmická gymnastika
- správne držanie tela, tvarovanie postavy, súlad pohybu s hudbou…
1. a/ základné a všestranne rozvíjajúce cvičenia:
- špecifické poznatky - aplikácia cvičenia v jednotlivých častiach hodiny, rozcvičenie, hlavná, záverečná časť hodiny, pohybovo-hudobné vzťahy a ich pohybová realizácia, rytmus, tempo, takt, dynamika, výraz, výber hudby…
- pohybové činnosti - 2/4, 3/4, 4/4 takt, tlieskanie, tamburínka, hudba.
- Základné polohy, pohyby - cvičenie na správne držanie tela, chôdza, beh, tanečné kroky v 2/4, 3/4 takte, rytmizácia pohybu /akcentovaná doba/, poskoky, skoky, obraty, cvičenie vo dvojiciach,
- Špeciálne cvičenie - štylizácia lokomočných pohybov, ich kombinácie - chôdza, beh, tanečné kroky po priestore, skoky, obraty, rovnovážne cvičenie, priestorové cvičenie po priamkách, po krivkách,
- Kontrola - aplikácia základných polôh a pohybov na hudbu v rámci rozcvičení 10-15 minút neprerušovane, pohybová zostava alebo skladba na hudbu z osvojovaného učiva v trvaní 90-120 sekúnd. 1. b/ moderná gymnastika:
- špecifické poznatky - základy techniky a metodiky cvičenia s náčiním, zásady organizácie a bezpečnosti pri cvičení, terminológia a základné pravidlá. - Pohybové činnosti - cvičenie so švihadlom, so šatkou, s loptou
- Kontrola - zostava so švihadlom z osvojeného učiva /32 dôb/, zostava so šatkou z osvojeného učiva /min. 16 dôb/, zostava s loptou z osvojeného učiva /16 dôb/. 2. tanečná gymnastika, aeróbna gymnastika, všeobecne rozvíjajúce cvičenia s náčiním:
- špecifické poznatky - základy techniky tanečných krokov a väzieb, oboznámenie sa s inovovanými formami cvičenia.
- Pohybové činnosti: tanečné kroky v 2/4 takte /prísunný, poskočný premenný - polkový krok/, tanečné kroky v 3/4 takte /prísunný, valčíkový, mazurkový krok/, tanečné kroky v 4/4 takte /ľudové motívy a väzby tanečných krokov/, aeróbna gymnastika bez náčinia na hudbu, cvičenie s tyčami na hudbu, cvičenie s gumami na hudbu, cvičenie s malými činkami na hudbu, cvičenie s netradičným náčiním na hudbu. - Kontrola - prísunný, poskočný, polkový a valčíkový krok zaradený do zostavy alebo skladby. Jednokročka, dvojkročka v zostave alebo pohybovej skladbe. Atletika:
- učivo tvoria základné atletické disciplíny - behy, skoky, vrhy a hody.

Neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu je výchova vôľových a morálnych vlastností: bojovnosť, húževnatosť, rozhodnosť, sebaovládanie, cieľavedomosť, humanizmus, tolerancia, znášanlivosť…
- špecifické poznatky - základná charakteristika techniky vybraných atletických disciplín, základy terminológie, pravidlá atletiky, zásady organizácie práce a bezpečnosti pri výcviku, úrazová zábrana, zásady hygieny, vplyv atletiky na zdravý vývin mládeže. - Pohybové činnosti - technika behu, nízky a polovysoký štart, beh na 60m, 100m, 1500m, štafetový beh, prekážkový beh, skok do diaľky skrčmo, skok do výšky, hod loptičkou, granátom, vrh guľou. - Kontrola: beh na 60, 1000 a 1500m, skok do diaľky, skok do výšky, hod loptičkou, granátom. Hodnotenie techniky prevedenia a znalosti pravidiel. Športové hry:
Hádzaná:
- špecifické poznatky - základné pravidlá, terminológia, technika a taktika, organizácia zápasov, činnosť rozhodcov, zásady hygieny, úrazovej zábrany. - Pohybové činnosti:
- základy herných systémov
- Herné kombinácie - útočné, obranné,
- Herné činnosti jednotlivca - útočné bez lopty, s loptou, obranné,
- Kontrola:
- osvojené poznatky - základné pravidlá, terminológia, technika a taktika, organizácia zápasov, činnosť rozhodcov
- herný výkon v zápase: v útoku, v obrane, kontrolné cvičenia. Basketbal:
- špecifické poznatky - základné pravidlá, terminológia, technika a taktika, organizácia zápasov, činnosť rozhodcov, zásady hygieny, úrazovej zábrany. - Pohybové činnosti:
- základy herných systémov
- herné kombinácie - útočná kombinácia s početnou prevahou útočníkov nad obrancami, traja proti jednému, dvaja proti jednému, traja proti dvom, útočná kombinácia "hoď a bež", obranná kombinácia založená na prekĺzavaní,
- herné činnosti jednotlivca - uvoľňovanie bez lopty, s loptou, prihrávka, streľba, bránenie útočníka bez lopty, s loptou na vlastnej polovici. - Kontrola - osvojené poznatky, herný výkon - v útoku, v obrane, kontrolné cvičenia.

Volejbal:
- špecifické poznatky - základné pravidlá, terminológia, technika a taktika, organizácia zápasov, činnosť rozhodcov, vedenie zápasu, zásady hygieny a úrazovej zábrany-
- pohybové činnosti:
- základy herných systémov,
- herné kombinácie - plniace úlohy útoku, úlohy útoku a obrany, úlohy obrany
- herné činnosti jednotlivca - odbitie, podanie, jednoblok proti smeču, prihrávka obojručne zhora a zdola na nahrávača pri sieti, nahrávka nad seba,
- kontrola - osvojené poznatky, herný výkon v zápase - v útoku, v obrane, kontrolné cvičenia - testy. Futbal:
- špecifické poznatky - základné pravidlá, technické údaje, terminológia, zásady organizácie práce, bezpečnosť, hygiena, úrazová zábrana, rozbor hry a systematika osvojovaných herných činností, technika a taktika.

- Pohybové činnosti:
- herné systémy - postupný útok, rýchly protiútok, osobná obrana
- herné činnosti jednotlivca:
- a/ útočné - stavanie sa, uvoľňovanie, nabiehanie, prihrávka, preberanie lopty, vhadzovanie lopty, vedenie lopty, obchádzanie súpera, streľba
- b/ obranné - obsadzovanie hráča s loptou, bez lopty, obsadzovanie priestoru, odoberanie lopty,
- c/ hra brankára - stavanie sa, chytanie a vyrážanie lôpt, vykopávanie a vyhadzovanie rukou
- herné kombinácie:
- a/ útočné kombinácie po prihrávke - 2:1, 3:2, 4:2, "prihraj a bež", "narážačka"
- b/ obranné kombinácie - vzájomné zabezpečovanie, preberanie hráčov, križovanie
- kontrola: osvojené poznatky, prihrávky, streľby, rozostavanie na ihrisku, …

Cvičenia v prírode
- osvojenie prirodzených pohybov, pohybovo - branných činností, aktívna ochrana životného prostredia, formovanie kladných vlastností osobnosti a kolektívnej spolupráce. - Špeciálne poznatky - základy odbornej terminológie, základná charakteristika techniky prirodzených cvičení, základné pravidlá orientačného behu, zásady na výber táboriska, príprava a likvidácia ohniska, pokyny na ochranu a tvorbu životného prostredia, dopravné značky, vybavenie bicykla, zásady organizácie práce a bezpečnosti pri výcviku, zásady hygieny a úrazovej zábrany. - Pohybové a branné činnosti - chôdza a beh terénom, dĺžka pochodovej trasy /5.r.-4000m, 6.r.-5000m, 7.r.-7000m, 8.a 9.r. - 8000m/, s vyhľadávaním úkrytov, s nácvikom sebaobranných činností, podľa buzoly a mapy, lezenie, rúčkovanie, šplhanie, preskakovanie, cvičenia rovnováhy, zdvíhanie a nosenie predmetov jednotlivcom i v skupinkách, hádzanie a vrhanie predmetov, preťahy a pretlaky, odpory, úpolové hry, branné hry, pohybové hry. - Kontrola: beh po vyznačenej dráhe s prekonávaním nízkych terénnych prekážok /na čas/, beh a hod granátom /kriketkou/ do diaľky, na cieľ. - Praktické precvičovanie odborno-technických vedomostí a zručností z turistiky - precvičovanie značiek na mapách, orientácia s mapou, buzolou, určovanie povrchových tvarov, typov reliéfov, určenie smeru cesty na mape, určenie azimutu, vypracovanie pochodovej osi, odhad vzdialenosti /do 100m/ a výšky /do 10m/, stavanie stanov, príprava ohniska + príprava jednoduchého pokrmu, orientačný beh..
- Kontrola - schopnosti využívania turistických a topografických značiek, uplatnenie praktických turistických zručností, orientácia v teréne podľa mapy a buzoly. - Praktické precvičovanie prvej pomoci - ošetrenie povrchového poranenia, zastavenie krvácania, prenášanie ranených, prvá pomoc pri zlomeninách, popáleninách a omrzlinách, príprava na poskytnutie umelého dýchania, dýchanie z úst do úst /na resuscitačnej bábke/, protišokové opatrenia. - Kontrola - vhodné a správne poskytnutie prvej pomoci. - Praktické precvičovanie vedomostí a zručností z dopravnej výchovy - dopravné značky, riešenie dopravných situácií, výbava bicykla, rôzne typy jázd na bicykli. - Kontrola - ovládanie dopravných značiek, riešenie dopravných situácií

Lyžovanie
- poznáme lyžiarsky výcvik na zjazdových lyžiach a na bežeckých lyžiach.

- Špeciálne poznatky - názvy pohybových zručností, technika a didaktika lyžovania, výbava a údržba, voskovanie lyží, pravidlá lyžiarskych disciplín.
- Všeobecné poznatky /prednášky/ - lyžiarske vybavenie, sneh a voskovanie lyží, nebezpečenstvo pri pobyte na horách, prvá pomoc, technika a didaktika lyžovania, história lyžovania. - Kontrola - uplatnenie osvojených poznatkov pri výcviku, pretekoch a pri pohybe a pobyte v horách, didaktický test a rozhovor. Pohybové činnosti - začiatočníci:
- zjazdový výcvik - zaobchádzanie s lyžami, postoje a pohyby na lyžiach, obraty, chôdza sunom a sklzom, výstupy, zjazd - po spádnici, šikmo svahom a odšliapávanie k svahu, zjazd cez terénne nerovnosti, zrýchľovanie zjazdu, skok z malého snehového mostíka, oblúk v pluhu, oblúk v jednostrannom prívrate…
- kontrola - zjazd priamo a šikmo svahom - udržiavanie stability, nadväzované pluhové oblúky, preteky na jednoduchej slalomovej trati.
- Bežecký výcvik - základné prvky - zviazovanie, držanie, nosenie, pripínanie, chôdza sunom, sklzom a zrýchlená chôdza, sklz s odpichom súpaž, základný striedavý beh, korčuľovanie, prechod cez nerovnosti, výstupy do mierneho svahu, odšliapávanie k svahu a cez spádnicu, zjazdy, základný beh s odpichom súpaž, kombinácia behov. - Kontrola - beh striedavý dvojkročný, preteky v behu na lyžiach - 1-2 km. Pohybové činnosti - pokročilí:
- zjazdový výcvik - zaobchádzanie s lyžiarskym vybavením, postoje a pohyby, obraty, chôdza sunom a sklzom, výstupy chôdzou, zjazdy, zrýchľovanie zjazdu, terénny skok, oblúk v pluhu a v jednostrannom prívrate, oblúk z pluhu, oblúk prestúpením z rozšírenej stopy, odšľapávanie od svahu, brzdenie zjazdu zosúvaním, znožné oblúky…
- kontrola - spájanie rôznych spôsobov zmien smeru, preteky v slalome, prípadne v zjazde. - Bežecký výcvik - základné prvky, chôdza sklzom, s odpichom súpaž, základný beh striedavý dvojkročný, korčuľovanie na rovine, z mierneho svahu a do protisvahu, výstupy rôznymi spôsobmi., beh s odpichom súpaž jednokročný a dvojkročný, zmeny smeru odšliapávaním.., zjazdy, kombinácia bežeckých spôsobov….
- Kontrola - technika striedavého behu a behu s odpichom súpaž, preteky v behu na lyžiach - CH 3 až 5 km, D 2 až 3 km.

Korčuľovanie
- špecifické poznatky - základná charakteristika techniky korčuľovania, druhy K, vybavenie korčuliara, základná terminológia, organizácia práce a bezpečnosť pri výcviku, zásady organizácie práce, hygiena, úrazová zábrana.
- Pohybové činnosti - jazda vpred - akýkoľvek spôsob bez odrazu zúbkami, dvojoporová /vlnovky, dvojoporová v súbežných vlnovkách, jazda v drepe na 1 nohe, na dvoch nohách, jazda na jednej nohe s prednožením, jazdy vpred vo váhe, jazda vzad - dvojoporová /vlnovky/, dvojoporová v súbežných vlnovkách, brzdenie - jednostranným prívratom, znožmo, prekladanie vpred a vzad /na kruhu i po osmičke/, preskakovanie čiar, prekážok, obraty z jazdy vpred do jazdy vzad a naopak, základný skok - kadet, pirueta na 1 nohe, 2 nohách, zostava z naučených prvkov, pohybové hry a súťaže na ľade. - Kontrola - jazda vpred a vzad na rýchlosť, prekladanie vpred a vzad do osmičky, zostava z osvojených prvkov /u dievčat i na hudbu/. Plávanie
- špecifické poznatky - význam plávania, zásady hygieny a bezpečnosti, techniky zvolených plaveckých spôsobov, základné pravidlá plávania, zásady pri resuscitácii /oživovaní/,
- pohybové činnosti:
- základný plavecký nácvik /neplavci/ - kraul alebo prsia - CH, prsia alebo kraul - D, štartový skok a základná obrátka vyučovaného plaveckého spôsobu..
- kontrola - preplávať minimálne 50m zvoleným plaveckým spôsobom s prislúchajúcim štartovým skokom a základnou obrátkou. Zvládnutie je hodnotené 5-bodovou stupnicou: 5b. - bezchybné zvládnutie, 4b. - správne osvojená technika jednotlivých komponentov /dolných, horných končatín, dýchania/, avšak zlá koordinácia, 3b. - technicky správne zvládnuté dva komponenty, 1b. - technicky nesprávne zvládnuté všetky tri komponenty, 0b. - neplavec. - Zdokonaľovací plavecký výcvik - zdokonalenie predchádzajúceho a osvojenie si ďalšieho plaveckého spôsobu /znakový, motýlikový/, zdokonalenie základných obrátok a štartov, pomoc unavenému plavcovi, plávanie pod vodou, lovenie predmetov z dna bazénu, skok do neznámej vody, základy zručnosti záchrany topiaceho, praktické zvládnutie resuscitácie, nácvik kotúľových obrátok, plávanie na vytrvalosť..
- Kontrola - preplávať jedným z osvojených spôsobov technicky správne minimálne 400m.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk