referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kamil
Utorok, 14. júla 2020
Školský systém USA
Dátum pridania: 08.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blaho
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 711
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 30s
Pomalé čítanie: 17m 15s
 

Možnosť navštevovať v podstate jednotnú i keď vnútorne diferencovanú školu
Princíp slobody- rodičia môžu vybrať dieťaťu školu, ak sú lepšie situovaní, súkromnú školu, alebo kvalitnejšiu verejnú mimo ich bydliska
Pragmatizmus- prehĺbenie poznatkov, zručností a všeobecné vzdelanie a uplatniť pri tom špecializáciu
Humanizmus- dôraz sa kladie na človeka a jeho rozvoj

Ciele
Jedným z cieľov verejného vzdelávacieho systému je naučiť každého žiaka plynulo používať angličtinu
Rozvoj individuality
Plynulý prechod do zamestnania
Participovať na sociálnej integrácii prisťahovalcov, amerikanizácii imigrantov, zabezpečovaní sociálneho rastu obyvateľov, odstraňovaní sociálnej nerovnosti.

3. Charakteristika školského systému

Jednotlivé štáty majú osobité modely školskej sústavy s diferencovaným obsahom jednotlivých stupňov a druhov škôl. Z tohoto dôvodu neexistuje národný americký školský systém. Schéma školskej sústavy, ktorú uvádzame je najčastejší rámcový model školstva

Nursery Schools: sú pre deti od tretieho do piateho alebo šiesteho roku. V niektorých štátoch jestvuje povinnosť jeden rok pred elementary school navštevovať nursery school. Často sa nachádzajú v spoločnej budove s elementary school. V niektorých štátoch sa pre nursery shool určuje vzdelávací cieľ, poskytovať základy písania, čítania, počítania, v iných sa sledujú iba všeobecné výchovné ciele a v podstate žiadne vzdelávacie ciele. V súčasnosti navštevuje asi 90% päťročných detí v USA nursery school. Za jej návštevu sa platí značne vysoký poplatok.

Verejné školstvo
Elementary School: má v jednotlivých štátoch, ale i v regiónoch rôznu dĺžku (4, 6. 8), aj názvy sa líšia (Elementary alebo Primary School). V hustejšie osídlených oblastiach a v mestských regiónoch jestvujú 4-6 ročné, v redšie osídlených oblastiach 8 ročné elementary schools. Väčšinu predmetov vyučuje jeden učiteľ- triedny učiteľ. Cieľom tohoto typu školy je sprostredkovať základné poznatky z vedných odborov a zabezpečovať osobnostný rozvoj žiakov.

Middle School: je organizačne pričlenená k elementary school. Historicky je najmladším typom školy. Bola vytvorená najmä preto, aby žiakom v období puberty, keď ich značná časť má problémy , umožnila prechod z elementary school na high school. Vyučovanie realizuje jeden učiteľ. V porovnaní s elementary school sa tu viac uplatňuje flexibilnosť vyučovania (napr.: možnosť preskočiť ročník nadaným žiakom, diferencovaná dĺžka vyučovacej jednotky). Jej funkcia je často nahradená nižším typom strednej školy- Junior school.

High school: člení sa na
a) Junior High School
b) Senior High School- končí 12. Triedou, v ktorej sa realizuje záverečná skúška. Po jej úspešnom ukončení absolvent obdrží záverečný diplom (High School Diplom). Cieľom Senior High School je prehĺbiť poznatky a zručnosti získané v Elementary a Middle School a na tomto základe rozšíriť všeobecné vzdelanie a uplatniť pri tom špecializáciu a diferenciáciu. Diferenciácia sa v značnej miere uplatňuje podľa výkonu (ability grouping). Rozhodnutie o zaradení do výkonnostnej skupiny závisí od návrhu výchovného poradcu, ktorý zaradenie konzultuje s rodičmi žiaka. Učebný plán Senior High School sa člení na ponuky kurzov, z ktorých časť má povinný, alternatívny, fakultatívny charakter.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: Obdržalek, Z.: Škola, Školský systém, ich organizácia a riadenie. Bratislava, polygrafické stredisko UK 1994., Anonym: pohľad na vzdelávací systém v USA. Učiteľské noviny, ročník LIII., z 10.4. 2003, Silvánová, B.: Angličtina. Nitra, Enigma 2000.
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.