Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Školský systém USA

1. Charakteristika krajiny

Ekonomický rozvoj krajiny: všetky odbory sú dôležité, štipendiá sú poskytované študentom v značnej miere

Sociálno-politický rozvoj: demokratická krajina, hlava štátu je prezident, kongress, ktorý sa člení na senát a House of Representatives (435 členov), všetky spoločenské vrstvy majú prístup ku vzdelaniu

Štátne zriadenie a organizácia štátu: federatívna krajina, decentralizovaná správa školstva

Národ: v USA žije viac ako 243 miliónov ľudí a to Afro-Američanov, Amerických Indiánov, Japoncov, Číňanov a ďalších cudzincov

Jazyk: Angličtina je oficiálnym jazykom, ale menšiny a imigranti hovoria svojim jazykom

Postavenie cirkvi v štáte: odluka cirkvi od štátu

Zemepisná poloha a charakteristika krajiny: USA leží medzi Atlantickým a Tichým oceánom. Zo severu hraničí s Kanadou, z východu Tichým oceánom, z juhu s Mexikom, zo západu s Atlantickým oceánom. Západ krajiny je industriálnym centrom a nachádza sa na pobreží Tichého oceánu(preferované odbory: námorníctvo, baníctvo…). Sever je charakteristický známymi univerzitami, napr. Harvard, Yale a architektúrou (preferované odbory: architektúra, právo, učiteľstvo). Stred a juh USA je poľnohospodársky, pestuje sa tu bavlna, tabak, pšenica (preferované sú tu odbory zamerané na poľnohospodárstvo). Západ je charakteristický teplými letami a známymi plážami a svetoznámymi mestami a to Los Angeles a San Francisco (cestovný ruch)

2. Ciele a princípy

Princípy
V ústave je zakotvené právo "rovnosť šancí", ako povinnosť štátu vytvoriť štruktúru škôl, ktoré poskytujú široké podmienky a žiak ich môže využívať podľa predpokladov a záujmov. Princíp demokratizácie- každé dieťa má právo na vzdelanie vo verejných školách a to je bezplatné od predškolskej prípravy až po ukončenie strednej školy.

Možnosť navštevovať v podstate jednotnú i keď vnútorne diferencovanú školu
Princíp slobody- rodičia môžu vybrať dieťaťu školu, ak sú lepšie situovaní, súkromnú školu, alebo kvalitnejšiu verejnú mimo ich bydliska
Pragmatizmus- prehĺbenie poznatkov, zručností a všeobecné vzdelanie a uplatniť pri tom špecializáciu
Humanizmus- dôraz sa kladie na človeka a jeho rozvoj

Ciele
Jedným z cieľov verejného vzdelávacieho systému je naučiť každého žiaka plynulo používať angličtinu
Rozvoj individuality
Plynulý prechod do zamestnania
Participovať na sociálnej integrácii prisťahovalcov, amerikanizácii imigrantov, zabezpečovaní sociálneho rastu obyvateľov, odstraňovaní sociálnej nerovnosti.

3. Charakteristika školského systému

Jednotlivé štáty majú osobité modely školskej sústavy s diferencovaným obsahom jednotlivých stupňov a druhov škôl. Z tohoto dôvodu neexistuje národný americký školský systém. Schéma školskej sústavy, ktorú uvádzame je najčastejší rámcový model školstva

Nursery Schools: sú pre deti od tretieho do piateho alebo šiesteho roku. V niektorých štátoch jestvuje povinnosť jeden rok pred elementary school navštevovať nursery school. Často sa nachádzajú v spoločnej budove s elementary school. V niektorých štátoch sa pre nursery shool určuje vzdelávací cieľ, poskytovať základy písania, čítania, počítania, v iných sa sledujú iba všeobecné výchovné ciele a v podstate žiadne vzdelávacie ciele. V súčasnosti navštevuje asi 90% päťročných detí v USA nursery school. Za jej návštevu sa platí značne vysoký poplatok.

Verejné školstvo
Elementary School: má v jednotlivých štátoch, ale i v regiónoch rôznu dĺžku (4, 6. 8), aj názvy sa líšia (Elementary alebo Primary School). V hustejšie osídlených oblastiach a v mestských regiónoch jestvujú 4-6 ročné, v redšie osídlených oblastiach 8 ročné elementary schools. Väčšinu predmetov vyučuje jeden učiteľ- triedny učiteľ. Cieľom tohoto typu školy je sprostredkovať základné poznatky z vedných odborov a zabezpečovať osobnostný rozvoj žiakov.

Middle School: je organizačne pričlenená k elementary school. Historicky je najmladším typom školy. Bola vytvorená najmä preto, aby žiakom v období puberty, keď ich značná časť má problémy , umožnila prechod z elementary school na high school. Vyučovanie realizuje jeden učiteľ. V porovnaní s elementary school sa tu viac uplatňuje flexibilnosť vyučovania (napr.: možnosť preskočiť ročník nadaným žiakom, diferencovaná dĺžka vyučovacej jednotky). Jej funkcia je často nahradená nižším typom strednej školy- Junior school.

High school: člení sa na
a) Junior High School
b) Senior High School- končí 12. Triedou, v ktorej sa realizuje záverečná skúška. Po jej úspešnom ukončení absolvent obdrží záverečný diplom (High School Diplom). Cieľom Senior High School je prehĺbiť poznatky a zručnosti získané v Elementary a Middle School a na tomto základe rozšíriť všeobecné vzdelanie a uplatniť pri tom špecializáciu a diferenciáciu. Diferenciácia sa v značnej miere uplatňuje podľa výkonu (ability grouping). Rozhodnutie o zaradení do výkonnostnej skupiny závisí od návrhu výchovného poradcu, ktorý zaradenie konzultuje s rodičmi žiaka. Učebný plán Senior High School sa člení na ponuky kurzov, z ktorých časť má povinný, alternatívny, fakultatívny charakter.

Do povinných kurzov patrí angličtina, matematika, šport, prírodné vedy, spoločenské vedy. Alternatívne a fakultatívne predmety narastajú s vekom žiakov. Za úspešné dokončenie kurzu dostáva žiak credit. Credity spolu so získanou známkou sa stávajú súčasťou komplexného hodnotenia. Pre úspešné ukončenie Senior High School musí žiak preukázať vymedzený počet získaných creditov. Tieto sa udeľujú nielen za kvalitu práce, ale aj za stupeň ťažkosti kurzu za dĺžku jeho trvania. Rozdielnosť v teoretickej náročnosti kurzov podmieňuje, že žiak sa síce na základe creditov z ľahších kurzov dopracuje k záverečnej skúške, k absolutóriu, ale to nestačí na prijatie na štúdium na všetkých vysokých školách. Jednotlivé vysoké školy (College) vyžadujú credit z príslušného teoretického kurzu. Z tohoto dôvodu voľba kurzov predurčuje ďalšie štúdium a životnú orientáciu absolventa Senior High School. Vysoko nadaní žiaci môžu navštevovať tzv. čestné kurzy (honor courses), ktoré im umožňujú pokračovať v štúdiu na vysoko kvalifikovaných collegoch. V poslednom 12. ročníku existujú kurzy pre nadaných študentov (advanced placement), ich úspešné absolvovanie patrí k podmienkam, ktoré vedú k skráteniu štúdia na college. Prechody medzi jednotlivými typmi škôl nasledujú bezprostredne bez záverečnej a prijímacej skúšky. Význam skúšky narastá na prvom - nižšom type vysokých škôl (college) a na vyšších typoch vysokých škôl- univerzitách. Už prechod na College nasleduje väčšinou na základe skúšky. Ich náročnosť korešponduje s postavením a úrovňou College. V nadväznosti na High School neexistuje žiadna základná príprava na povolanie. Vzhľadom na variabilnosť kurzov na Senior High School, zameriavajúcich sa na povolanie, jej absolvent priamo v prevádzke, po zaškolení trvajúcom od niekoľko dní po niekoľko mesiacov, odchádza ako kvalifikovaná sila do pracovného procesu.

Vzdelávanie na College a Univerzitách: korešponduje s prestížou príslušnej vysokej školy. Po úspešnom ukončení High School sa môžu študenti hlásiť na verejné (štátne) Colleges a univerzity a na Community Colleges (vyššie odborné školy). Na prijatie sa vyžaduje vysoká úroveň vedomostí. Platí pri tom, že všetci študenti musia platiť školné, bez ohľadu na to, či je daná inštitúcia štátna, alebo súkromná. Štátne Colleges a univerzity sa nachádzajú v 50 štátoch. Existujú pritom stovky väčších či menších škôl v celých Spojených štátoch, ktoré ponúkajú bakalárske alebo štvorročné, či viacročné vzdelávanie.

Kvalita a reputácia verejných štátnych univerzít sa značne líši a niektoré si môžu vyberať z uchádzačov o prijatie z tých najlepších. Každý štát, čiastočne prostredníctvom príjmu z daní, finančne podporuje svoje verejné univerzity, čo pomáha pokryť náklady na školné pre študentov. Preto je výhodnejšie, keď študent navštevuje univerzitu vo svojom štáte. Pre študenta z iného štátu je školné vyššie, pretože jeho rodičia žijú a platia dane v inom štáte. Vo väčšine prípadov majú "vnútroštátni" študenti pri prijímaní prednosť, no každá škola prijme študentov aj z iného štátu, pretože od nich získa vyššie poplatky za vzdelávanie. Na pokrytie nákladov spojených so štúdiom môžu študenti požiadať o grant, štátnu pôžičku alebo im je pridelené štipendium.

Community Colleges: sú vo všeobecnosti dvojročné a poskytujú certifikované odborné vzdelanie, nie však na úrovni univerzity. Mnohým študentom slúžia ako príprava na univerzitu. Tí, ktorých neprijali na univerzitu, alebo si nemôžu dovoliť školné, hlásia sa na tento druh školy, pretože školné je tu oveľa nižšie. Navyše umožňujú pomerne flexibilné vyučovanie, čo vyhovuje pracujúcim študentom, ktorí bývajú u rodičov, pracujú na polovičný alebo plný úväzok a školu navštevujú prevažne po večeroch alebo cez víkend. Takmer všetci uchádzači bývajú prijatí. Community College býva často jediná možnosť pre prisťahovalcov, ako sa naučiť angličtinu a zvýšiť si kvalifikáciu, potrebnú pre trh práce. Ponúkajú celý rad kvalitných kurzov z rôznych oblastí a špecializácií. Schopní lektori a profesori vyučujú v pomerne dobre vybavených triedach s adekvátnymi pomôckami.

Špeciálne školstvo je špecifická oblasť verejného vzdelávania. Od roku 1975 federálny zákon prikazuje, že každé dieťa do veku21 rokov, ktorému zistili narušenie či iný postih, má právo na bezplatné a jeho potrebám zodpovedajúce vzdelanie.Súkromné školstvo

Od základnej po strednú
Existuje veľa druhov súkromných škôl naprieč celými Spojenými štátmi. Mnohé sú založené na príslušnosti k určitej cirkvi. Jedným z rozdielov medzi verejnými a súkromnými školami je, že súkromné môžu mať špecifické požiadavky na prijatie študenta (prijmú len študentov s vysokým IQ alebo talentovaných), zatiaľ čo verejné školy zodpovedajú za výchovu a vzdelávanie všetkých detí bez ohľadu na ich intelektuálne schopnosti, rasový alebo etnický pôvod, vierovyznanie. V súkromných školách študenti musia platiť poplatky alebo školné. V niektorých prípadoch sa študentom, ktorí úspešne zložili skúšky, no nemôžu si dovoliť platiť školné, udeľuje štipendium.

Mnohé z elitných súkromných stredných škôl sú vstupnou bránou do najprestížnejších univerzít. Mnohé stredné školy vynaložia enormné úsilie na prípravu svojich študentov na test školských vedomostí (Scholastic Aptitude Test- SAT), na základe ktorého môže študent žiadať o prijatie na niektorú z univerzít či iných inštitúcií vyššieho vzdelávania.

Domáce vzdelávanie (homeschooling): je metóda výchovy a vzdelávania (od Nursery School až po 12. ročník), keď rodičia vyučujú svoje deti doma. T ento spôsob vyučovania sa stáva stále rozšírenejším, najmä v niektorých oblastiach krajiny. Doma vzdelávané deti musia zvládnuť všetky hodnotiace testy určené štátom. V dnešnej dobe existuje mnoho pomôcok pre rodičov doma vzdelávajúcich svoje deti (webové stránky). Kritériá povolenia domáceho vzdelávania sú rôzne a špecifické pre každý štát. Niektoré štáty vyžadujú od rodičov príslušnú úroveň pedagogického vzdelania, niektoré nie.

Vyššie vzdelávanie: v USA existujú stovky súkromných vysokých škôl. Mnohé z nich boli založené katolíckou cirkvou. Federálna vláda poskytuje len malú alebo žiadnu finančnú pomoc týmto školám. Súkromné vzdelávacie inštitúcie využívajú v prevažnej miere sponzorské dotácie a školné, čo vedie k zvyšovaniu poplatkov za štúdium. Súkromné školy bývajú menšie než verejné, čo umožňuje osobnejší prístup k študentom, a preto ich mnoho študentov preferuje
.
4. Riadenie v školskom systéme

Riadenie realizujú ministerstvá školstva (departmenty pre školstvo) v jednotlivých štátoch USA. Tieto konkrétne riadenie primárnych a sekundárnych škôl decentralizujú na školské správy. Sú riadené školskou radou (Board of Education), ktorej členovia sú buď volení alebo menovaní. Na riadení sa podieľajú i miestne školské správy (Local Education Authorrithies), ktoré však nemajú právo zasahovať do odbornej činnosti škôl. Podstatné komopetencie vzťahujúce sa k obsahovým a procesuálnym otázkam vyučovania sú delegované na školy.

5. Príprava učiteľov
Za základnú kvalifikáciu k vykonávaniu učiteľského povolania na Nursery, Elementary a High School sa považuje 4-ročné štúdium na College s hodnosťou bakalár. POUŽITÁ LITERATÚRA:

Obdržalek, Z.: Škola, Školský systém, ich organizácia a riadenie. Bratislava, polygrafické stredisko UK 1994.
Anonym: pohľad na vzdelávací systém v USA. Učiteľské noviny, ročník LIII., z 10.4. 2003
Silvánová, B.: Angličtina. Nitra, Enigma 2000.

Zdroje:
Obdržalek, Z.: Škola, Školský systém, ich organizácia a riadenie. Bratislava, polygrafické stredisko UK 1994. -
Anonym: pohľad na vzdelávací systém v USA. Učiteľské noviny, ročník LIII., z 10.4. 2003 -
Silvánová, B.: Angličtina. Nitra, Enigma 2000. -

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk