referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Možnosti koordinátora protidrogovej prevencie v intenciách edukačného procesu
Dátum pridania: 25.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Branislav
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 4 205
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 12.5
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 20m 50s
Pomalé čítanie: 31m 15s
 

Úvod

Učiteľ významným spôsobom vstupuje do procesu vzniku a formovania postojov, názorov a vedomostí u žiaka. Týka sa to aj problematiky prevencie všetkých sociálno-patologických javov. Slovensko bolo donedávna relatívne „čistou krajinou“ a problém drogových závislostí nebol až taký naliehavý. Otvorením sa svetu, sme sa však otvorili aj svetu drog. Čoraz viac mladých ľudí prepadá tomuto neduhu, pričom rizikovou skupinou je mládež od 14 do 24 rokov. Každý deň prichádzajú s nimi do styku učitelia a práve oni majú veľkú šancu zapojiť sa do prevencie drogových závislostí. Svojimi vedomosťami, informáciami môžu podať žiakom pravdivý obraz o drogách, i súbor potrebných poznatkov o návykových látkach a ich pôsobení. Proti drogám neexistuje očkovacia látka, len prevencia. V našej práci chceme poukázať na významnú úlohu funkcie koordinátora prevencie drogových závislostí v edukačnom procese, zameriavame sa na primárnu prevenciu v základných a stredných školách.


1 Primárna prevencia drogových závislostí


„Pod pojmom prevencia drogových závislostí rozumieme predchádzanie problémom s drogami, ktoré sa môžu u žiaka objaviť, systematické pôsobenie na podmienky a príčiny tohto negatívneho javu. Získať dôveru žiaka, zhovárať sa so žiakmi vo vhodnej chvíli a byť pre žiakov vzorom je predpokladom cieľa prevencie – znížiť dopyt po drogách“ (KAŠPAROVÁ, HOUŠKA, UHEREKOVÁ, 1998).

1.1 Základné princípy

Základné princípy tejto problematiky možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:
 Komplexnosť
 Pôsobenie od najútlejšieho veku
 Pôsobenie príkladom, vzorom
 Dlhodobé pôsobenie

1.2 Charakteristické znaky prevencie

Prevencia realizovaná v škole by mala mať tieto charakteristické znaky
(KAŠPAROVÁ, HOUŠKA, UHEREKOVÁ, 1998):
 Komplexný a systémový prístup
 Pôsobenie na žiakov v určitom veku
 Pôsobenie osobnosti učiteľa na žiaka
 Atmosféra školského prostredia

Špecifiká primárnej prevencie v škole vyplývajú z väzby medzi učiteľmi a žiakmi v danom prostredí a v určitej atmosfére. Komplexným prístupom sa rozumie pôsobenie na kognitívne, emocionálne a sociálne prejavy a rozvoj žiakov. Pre účinok pôsobenia z pohľadu výberu informácií je dôležitý vek žiakov a vhodné metódy pôsobenia na žiakov. Osobnosť učiteľa ovplyvňuje žiakov natoľko, že podľa vzťahu k učiteľovi menia svoj prístup k predmetu, ktorý učí a podľa toho diferencujú aj svoj vzťah k ostatným učiteľom. Školské prostredie je tiež dôležitým faktorom prevencie, žiaci v ňom trávia niekedy viac ako tretinu dňa. Prostredie, ktoré je charakteristické pokojnou pracovnou a priateľskou atmosférou, zabezpečuje vyššiu výkonnosť žiakov a prebúdza ich záujem o mimoškolské aktivity.


2 Možnosti školy (KAŠPAROVÁ, HOUŠKA, UHEREKOVÁ, 1998):


„Školské prostredie ovplyvňuje žiakov, ich konanie a vzťahy v škole. Čas určený na priamy výchovno-vzdelávací proces v škole možno rozdeliť do dvoch častí, čas určený na vyučovanie a čas odpočinku cez prestávky.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: DAXNEROVÁ, O.: Možnosti učiteľa v primárnej prevencií drogových závislostí. Banská Bystrica: Metodické centrum, 1998. 21 s. ISBN 80-8041-243-X, HYBENOVÁ, V.: Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na drogovú prevenciu. Prešov: Krajská pedagogicko-psychologická poradňa, 1998. ISBN 80-85668-688, KAŠPAROVÁ, Z., HOUŠKA, T., UHEREKOVÁ, M.: Ako poznám sám seba. Bratislava: CKH, s.r.o. vydavateľstvo Poľana, 1998. 55 s. ISBN 80-968002-1-3, MATULA, Š.: Cesta. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 1999., VARMUŽA, J.: Metodická príručka pre koordinátorov prevencie. Bratislava: Občianske združenie PREVENCIA VP, 2001. 46 s. ISBN 80-968701-0-6, VERBOVSKÁ, J.: Šikanovanie v škole. Prešov: Metodické centrum, 2000. 54 s. ISBN 80-8045-194-X, MATULA, Š.: Cesta. Bratislava: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, 1999., VARMUŽA, J.: Metodická príručka pre koordinátorov prevencie. Bratislava: Občianske združenie PREVENCIA VP, 2001. 46 s. ISBN 80-968701-0-6, KAŠPAROVÁ, Z., HOUŠKA, T., UHEREKOVÁ, M.: Ako poznám sám seba. Bratislava: CKH, s.r.o. vydavateľstvo Poľana, 1998. 55 s. ISBN 80-968002-1-3, HYBENOVÁ, V.: Program rozvoja osobnosti žiaka so zameraním na drogovú prevenciu. Prešov: Krajská pedagogicko-psychologická poradňa, 1998. ISBN 80-85668-688, DAXNEROVÁ, O.: Možnosti učiteľa v primárnej prevencií drogových závislostí. Banská Bystrica: Metodické centrum, 1998. 21 s. ISBN 80-8041-243-X, VERBOVSKÁ, J.: Šikanovanie v škole. Prešov: Metodické centrum, 2000. 54 s. ISBN 80-8045-194-X
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.