referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Barbora
Nedeľa, 4. decembra 2022
Efektivita čítania v 1. ročníku
Dátum pridania: 25.01.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: jose
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 917
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 3.6
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 6m 0s
Pomalé čítanie: 9m 0s
 
a) Vysvetlite pojem „efektivita čítania“. Základné úlohy čítania. Rozvíjanie čitateľských zručností a návykov.
Čítanie- je zručnosť v transponovaní tlačeného alebo písaného textu do vedomia čitateľa. Prebieha v 3 fázach: 1, zrakom sa zachytí sústava graf. znakov 2,znaky sa prevedú do sústavy zvukových znakov 3,zvukovej podobe sa prisúdi určitý význam.
Efektivita čítania- spočíva v získaní nejakého návyku (vhodnej metódy), pri ktorom znížim čas a nezmením rýchlosť čítania žiaka aj napriek tomu pôjde o uvedomelé čítanie žiaka. resp. Naučiť žiaka za čo najkratší čas prečítať čo najviac bez toho, aby sa zvýšila rýchlosť čítania a zároveň prečítanému žiak porozumel (na to neexistuje nijaká poučka, to mi len ona referovala do telefónu vlastnými slovami a taká pletenica z toho vznikla).Na ef. čítania by sa mal učiteľ zamerať hneď pri nácviku prvého písmenka.

Základné úlohy (funkcie)čítania:
- vzdelávacia- spočíva vo vzdel. funkcií (zoznámenie s autorom, stavbou textu...)
- zábavná- cieľom je forma zábavy
- konvenčná- čítanie ako sociálna potreba

Základnými znakmi-kvalitami čitateľského výkonu sú: správnosť, plynulosť, uvedomelosť a výraznosť. Uvedené kvality spolu súvisia a vzájomne sa podmieňujú.

Správne čítanie - rozumieme zhodu čítaného textu s jeho tlačenou alebo písanou podobou. Je založené na presnom vnímaní a doslovnej reprodukcií. Správne čítanie si vyžaduje znalosť písmen pre jednotlivé hlásky, automatizáciu čítania všetkých typov slabík, chápanie obsahu slov, schopnosť presne artikulovať a dodržiavať spisovnú výslovnosť. Nacvičuje sa hlavne pri elementárnom čitateľskom výcviku v 1. roč. v etape slabično-analytického spôsobu čítania.

Plynulé čítanie – je čítanie slov, slovných spojení a viet ako súvislých významových a intonačných celkov(vhodne členených a prirodzene intonovaných). Predpokladom tohto čítania je zručnosť čítať primerane rýchlo, osvojenie si potrebného rozsahu zorného poľa, ovládanie návyku správne dýchať, zvládnutie správneho čítania a chápanie obsahu textu. Rýchlosť čítania závisí od stupňa automatizácie čitateľského výkonu(dostatočne rýchla syntéza spojená s porozumením). Je však i prejavom typu vyššej nerv. Činnosti a upozorňuje aj na zdravotný stav. Optimálna rýchlosť má zachovať prirodzený rytmus a tempo ústneho prejavu. Príliš pomalé čít. narúša porozumenie a signalizuje čitateľské zaostávanie. Príliš rýchle čítanie má negatívny vplyv na správnosť a uvedomelosť, vedie k povrchnej artikulácií a chybnej výslovnosti. Rýchlosť čít. by nemala byť jediným kritériom hodnotenia čitateľského prejavu.

Uvedomené čítanie /čítanie s porozumením/– ide o zložitý proces, zahrňujúci vnímanie grafických obrazov slov, spojenie týchto obrazov s adekvátnymi predstavami na základe zmyslu, zapamätania si obsahu slov, domýšľania sémantických súvislostí, vystihnutie tematickej štruktúry, porozumenie hlavnej myšlienke a vytvorenie hodnotiacich záverov o texte. Stupeň porozumenia sa zisťuje otázkami, úlohami za textom, alebo podľa výrazného čítania a v estetických zručnostiach.

Nevyhnutným predpokladom uv. čít. je:- technická pripravenosť(správne a plynulé čítanie)
- lex.-sémantická(znalosť pojmových a prenesených významov, pochopenie umeleckých obrazov)
- vecná pripravenosť(osvojenie si poznatkov nutných pre porozumenie tematike a obsahu)

Výrazné čítanie – je hlasné čítanie, pri ktorom sa uplatňujú zvukové charakteristiky: frázovanie, intonácia, slovný a vetný prízvuk, funkčná modulácia sily, tempa, výšky a farby hlasu. Výrazné čítanie je výsledkom hlbšieho zážitku, pochopenia a hodnotenia čítaného textu. Je predpokladom osvojenia si estetických zručností(prednesu, reprodukcie, dialogizácie, dramatizácie)

V zásade platí, že čím viac vie dieťa prečítať, tým má lepšie podmienky na kvalitnejšie čítanie. Naopak, čím lepšie dieťa chápe časti (slová, vety), tým má lepšie podmienky na to, aby čítalo rýchlejšie a viac , a tým je čítanie efektívnejšie.
Dnes sa prejavuje tendencia hľadať optimálne postupy na rozvíjanie chápania čítaného, je tendencia čítanie prispôsobovať záujmom detí. Tie majú rady hru, aktivitu, pretváranie, manipuláciu...Zmena, pestrosť ich priťahuje, stereotyp odpudzuje. Učiteľ by mal využívať také formy práce, kt. vychádzajú z úcty k dieťaťu, k jeho záujmom, tvorivosti, hravosti. Rozvíjať čitateľské zručností a návyky možeme úlohami, cvičeniami,súťažou, hrou ako i neustálym motivovaním detí k častejšiemu čítaniu...

Napr. :
1, rozvíjanie chápania čít. slov- (zoraďovanie: Zoraď veci, kt. si ráno oblieka, podľa toho, ako si ich dáva na seba. Vyhľadávanie: Vyhľadaj slová ktoré sa k sebe hodia- ryba- pláva, voda-studená...)
2, rozvíjanie chápania čítaných viet- (vykonať písomný príkaz: Podaj mi ruku! Dokresli chlapcovi uši. Spojiť vetu a obrázok: Spoj vetu s obrázkom, ktorý ju vystihuje...)

K efektívnemu čítaniu dospejeme, ak odstránime chyby a ťažkosti pri čítaní- zámena, vynechávanie a pridávanie hlások. Je potrebné zdokonaliť analýzu a syntézu hlások, zrakovo-sluchovú analýzu a napokon čítanie môže zlyhávať v neporozumení významu slova a následnej celej vete, či odseku.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.