referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Piatok, 2. decembra 2022
Náhradná rodinná výchova
Dátum pridania: 19.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: suzzix
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 967
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 16.4
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 27m 20s
Pomalé čítanie: 41m 0s
 
Deti zárobkovo činné (18 – 25 rokov) nedostávajú vreckové a majú povinnosť prispievať na pobyt v domove. Raz do roka má dieťa nárok na vecný dar v hodnote 400,- Sk (môže sa to aj rozdeliť 200,- Sk narodeniny a 200,- Sk vianoce). Pri odchode dieťaťa z detského domova dostáva 5-násobok životného minima pre nezaopatrené dieťa (5 x 2790 = 13 950,- Sk)

B. Samostatné výchovné skupiny :
a) pri detských domovoch internátneho typu
- jedna alebo viac výchovných skupín sa vyčlení a fungujú samostatne:
1) priamo v domove – časť detského domova sa vyhradí pre samostatnú výchovnú skupinu. Vytvorí sa rodinná bunka, ktorá musí mať : vlastné sociálne zariadenie, kuchyňu, spálňu, obývačku
2) mimo detského domova – prenájom bytu alebo rodinného domu pre samostatnú výchovnú skupinu.

b) nezávisle od detského domova – zriadi samostatnú skupinu Okresný úrad, krajský úrad.
Samostatné výchovné skupiny sa zriaďujú priamo v detskom domove alebo mimo (v rodinných domoch, bytoch). Môžu vytvárať aj sieť samostatných výchovných skupín t.z., že v jednom areály sa nachádza viac samostatných výchovných skupín.
Samostatná výchovná skupina je rodinná bunka a priestory, v ktorých sa skupina nachádza imituje rodinu (je tam kuchyňa, kúpelňa, obývačka a pod.). Ak sa realizuje v detskom domove je potrebné priestory detského domova prerobiť, urobiť stavebné úpravy, pretože každá výchovná skupina musí byť samostatná. Každá výchovná skupina sama hospodári, počet detí je 6 – 10 maximálne 12, ak do skupiny prídu súrodenci. O každú výchovnú skupinu sa starajú 2 – 4 vychovávatelia - profesionáli s odborným pedagogickým vzdelaním. O celý chod domácnosti (pranie, umývanie riadu, udržiavanie poriadku a pod.) sa starajú spoločne s deťmi. Deti majú nárok aj na finančné dávky – vreckové. Okrem vychovávateľov má každá samostatná výchovná skupina hospodára (hospodárku), ktorý sa stará o financie.
Výhodou tejto starostlivosti je, že deti sú menej sociálne odkázané, sociálne izolované, sociálne
Zákonným zástupcom týchto detí je riaditeľ detského domova.
Zlatovce - samostatná výchovná skupina

C. Profesionálna výchova v rodine
Profesionálny rodič – berie si deti z detského domova do rodiny, čím sa stáva zamestnancom detského domova.
Deti z detského domova sa dostávajú do výchovnej starostlivosti do rodiny, ktorá je v blízkosti detského domova. Vhodné rodiny vyberá riaditeľ domova a každá z nich musí prejsť prípravou. Rodičia môžu vychovávať maximálne 3 deti: 1 dieťa – rodič pracuje na polovičný úväzok, 2-3 deti rodič pracuje na plný úväzok. Profesionálny rodič môže byť len jeden pri jednom dieťati (muž alebo žena) pri 2 –3 deťoch môžu byť obaja. Rodičia môžu vychovávať maximálne 3 deti ak je 1 profesionálny rodič. Ak sú v rodine 2 profesionálny rodičia (muž a žena) môžu sa tu umiestniť ďalšie 3 deti (spolu 6). Profesionálny rodič je vlastne zamestnancom detského domova a dostáva plat, okrem neho dostáva aj ďalšie príspevky – na ošatenie, stravu. ma starostlivosť.
Zákonným zástupcom detí je riaditeľ detského domova, ktorý je zodpovedný za deti aj profesionálnych rodičov.

Finančné prostriedky
detský domov poskytuje profesionálnemu rodičovi finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu pre výchovu dieťaťa, poskytuje mu aj materiálnu pomoc. Finančné prostriedky sa vypočítajú podľa počtu detí. Deti majú tiež nárok na vreckové a odchodné (ako v detskom domove). Do týchto zariadení sa deti umiestňujú na základe rozhodnutia súdu v občiansko-právnom konaní. Profesionálny rodičia majú právo aj na dovolenku a vtedy sa deti umiestňujú na ten čas do detského domova.

2. Reedukačný detský domov
Je zariadenie, ktoré poskytuje výchovu sociálne a mravne narušeným deťom u ktorých boli zistené také závažné nedostatky v sociálnej prispôsobilosti, v osobnostných vlastnostiach a charakterovom vývine, že ich výchova sa nedá zvládnuť v iných zariadeniach. V tomto zariadení sa okrem ústavnej starostlivosti nariaďuje aj ochranná starostlivosť. Sú to deti, ktoré spáchali nejaký čin, ktorý by sa v prípade že by boli dospelí považoval za trestný čin a boli by odsúdení na odňatie slobody. V reedukačných detských domovoch sú deti od 10 – 15 rokov a napĺňajú si tu aj povinnú školskú dochádzku (priamo v reedukačnom detskom domove). Týmto deťom sa zároveň poskytuje aj psychologická pomoc, liečebná starostlivosť, prevýchova apod. Tieto deti sú izolované od vonkajšieho okolia a kontakty rodičov s deťmi sú obmedzené. Väčšinu ide o deti, ktoré sú odňaté od rodiny, ktorá nezvláda ich výchovu, opustené deti.

3. Reedukačný domov pre mládež
V tomto zariadení sú umiestnené deti od 15 – 18 maximálne 19 rokov.
Je tu veľmi prístny režim a mládež sa v tomto zariadení pripravuje aj na svoje budúce povolanie.
Až 98 % je rómskych detí.

Do týchto obidvoch zariadení sú deti umiestňované na prevýchovu podľa veku, pohlavia aj podľa toho čoho sa dopustili. Dievčatá a chlapci sú umiestnení oddelene – nestretávajú sa. Hlavným problémom reedukačného zariadenia je, že tu nie je dostatok kvalifikovaného personálu –psychiater (na polovičný úväzok), liečebný pedagóg, etopéd.

Domov sociálnych služieb pre deti
Domovy sociálnych služieb poskytuje starostlivosť dieťaťu s:
- s telesným postihnutím
- s duševným postihnutím a poruchami správania
- telesným postihnutím a duševnými poruchami a poruchami správania

Starostlivosť pre tieto deti sa poskytuje od narodenia až do skončenia povinnej školskej dochádzky, alebo do skončenia vzdelania za osobitných podmienok – najdlhšie však do 25 roku veku. Starostlivosť je organizovaná v skupinách. Aj tieto deti dostávajú mesačné vreckové.
Skupiny môžu byť:
a) 8 detí vo veku od 3 – 10 rokov
b) 10 detí vo veku od 10 rokov
c) 6 detí – starostlivosť na lôžku

Špeciálne základné internátne školy
Deti sú vychovávané v internáte od svojich 6 rokov. Nazývajú sa tzv. ”štátne deti”
Zákonný zástupca týchto detí je riaditeľ špeciálnej základnej internátnej školy. Pobyt detí na tejto škole sa končí 15 rokom veku dieťaťa kedy dieťa odchádza na špeciálne odborné učilište pri internáte. Po dovŕšení 18 roku deti z internátu odchádzajú – väčšinou sa z nich stávajú bezdomovci, navštevujú azylové domy.

Aktuálne problémy detí vychovávaných v ústavnej starosltivosti
1) Absencia sociálneho zázemia – problém sa vyskytuje z dôvodu častého umiestňovania detí do ústavnej starostlivosti nie na krátku dobu ale ako definitívne riešenie. Vysoká izolácia od patologickej rodiny
2) Sociálna izolácia – zriaďovanie detských domovov bolo zamerané na objekty , ktoré neboli inak využívané. Často boli situované mimo bežnej zastávky a deti majú málo príležitostí sociálne sa presadiť a sú odmietané širokou verejnosťou.
3) Sociálna závislosť – nedostatočná pripravenosť na samostatný život. Deti sú nedostatočne zabezpečené pri odchode zo zariadenia.
4) Emocionálna nezrelosť – dlhodobá citová flustrácia. Nedostatočný kontakt s rodičmi = citový chlad a citové potreby detí nie sú dostatočne uspokojované. Emocionálna nezrelosť prináša ľahkovážne uzatváranie vzťahov a zlyhávanie v rodičovskej úlohe.

Základné psychické potreby dieťaťa v ústavne výchovnej starostlivosti a ich napĺňanie:
1) Potreba životnej istoty – je to potreba žiť v blízkosti osoby ku ktorej si dieťa vytvára puto (matka, otec). Rozvíja sa už v prenatálnom období alebo hneď po narodení. V detskom domove sa táto potreba nenapĺňa, lebo je to viac-menej pracovný vzťah medzi vychovávateľom a dieťaťom. Nadviazanie trvalého citového vzťahu je zárukou správneho a pozitívneho psychického a fyzického vývoja. Citové vzťahy u detí ovplyvňujú utváranie medziľudských vzťahov aj v budúcnosti a umožňuje to dieťaťu :
- dosiahnúť plný intelektuálny potenciál
- získať sabadôveru
- lepšie zvládať stres a flustráciu
- zvyšovanie vedomia o svojej hodnote
- logické myslenie
- dôverovať druhým
- redukcia pocitov žiarlivosti a rozvoj svedomia
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Adopcia, vzťah založený na sľube , Šolerová, Listy nie len o adopcii, Roháček , Situácia detí na Slovensku žijúcich mimo vlastnej rodiny, Roháček , Profesionálny rodič alebo guľatá kocka , Matoušek, Ústavná péče (len psychologická časť), Po dobrém anebo po zlém, Matejček, Náhradná rodinná péče, 2000 (len psychologickú časť – legislatívna u nás neplatí)
Podobné referáty
Náhradná rodinná výchova SOŠ 2.9948 1291 slov
Náhradná rodinná výchova 2.9807 718 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.