Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Tematické východiská výchovnej dramatiky ako formy zážitkového vyučovania

Výchovná dramatika – názov pre študijný odbor na DAMU v Prahe, systém vybudovaný na schopnosti hrať svet, aby sme ho pochopili.
Dramatika – literárna kategória rovnocenná s lyrikou a epikou, má svoje žánre a formy, zahŕňa všetky dramatické diela.
Divadlo – budova, konkrétne predstavenie, vytvorenie estetického zážitku, umelé.
Dramatizácia – premena nedramatického textu na dramatický útvar.
Improvizácia – tvorba bez dôkladnej prípravy, v kontakte s divákom, poslucháčom.
Improvizovaná hra – textová predloha, hra sa dohráva počas predstavenia.
Štruktúrovaná dramatická hra – zmysluplné radenie jednotlivých improvizovaných hier.

Znaky výchovnej dramatiky:
základné zameranie – skúsenosť,
základ – skupinová práca,
ťažisko – improvizácia,
rozvoj myslenia, univerzálnosti,
učiteľ – podnecovateeľ, určuje čo, kto, kedy, ...,
postup – od pohybu k reči,
téma – z aktuálnych situácií, potrieb.

Zdroje výchovnej dramatiky:
1. divadlo a dramatické umenie,
2. pedagogika,
3. psychológia,
4. vedy o človeku a spoločnosti.
Proces výchovnej dramatiky:
Súčasti:
1. prípravné cvičenia – oboznámenie sa s prostredím, vytvorenie atmosféry, motivácia k téme hodiny,
2. dramatická hra a improvizácia

Metódy výchovnej dramatiky:
a) metóda hra v role – roviny: simulácia, alterácia, charakterizácia, hra v role,
b) metóda úplnej hry,
c) metóda pantomimicko-pohybová,
d) metóda verbálno-zvuková,
e) metóda graficko-písomná,
f) metóda materiálno-vecná,
g) metódy všeobecné,
h) metódy špeciálne pre daný predmet,
i) metódy pomocné a doplnkové.

Koncepcie
playmaking –
učenie sa skúsenosťou, získavanie sebadôvery, založené na improvizácii, podľa literárnej predlohy,
theatre games – získavanie zručností na hranie divadla, verejná produkcia, umelecká tvorba,
britská dráma – nestavia na literárnych predlohách, odmieta rozprávky, námety z reálneho života.

Forma – spôsob usporiadania a realizácie obsahu výchovnej dramatiky.
1. výchovná dramatika ako vyučovacia metóda – školská – pedagogická línia výchovnej dramatiky,
2. výchovná dramatika ako vyučovací predmet – školská – pedagogická línia výchovnej dramatiky,
3. výchovná dramatika ako záujmovo-umelecká činnosť – divadelná línia výchovnej dramatiky,
4. dramatoterapia – terapeutická línia výchovnej dramatiky.

Výchovná dramatika ako vyučovacia metóda
- najbohatšie skúsenosti má výchovná dramatika vo vyučovaní jazykov a humanitných vied,
- ponúka komunikačné situácie s preferovaným hovorením a počúvaním,
- dramatické postupy sa výrazne uplatňujú v projektovej metóde vyučovania,
- výchovná dramatika ako vyučovacia metóda bola v uplynulom období na pozadí záujmov pedagogickej verejnosti

Výchovná dramatika ako vyučovacia hodina
- názory na výchovnú dramatiku ako vyučovaciu hodiny sú rôzne,
- vo svetovom kontexte sa ako samostatný predmet uplatňuje na 1. stupni málokedy, výrazne je však zastúpená ako vyučovacia a výchovná metóda.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk