Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Poetika fantastickej folklórnej rozprávky v didaktickej komunikácii

Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: jazyková, literárna, slohová
Ročník: tretí
Téma: Poetika fantastickej folklórnej rozprávky v didaktickej komunikácii
Cieľ:
Kognitívny – Oboznámiť sa s pojmom uspávanka, ľudová rozprávka. Pracovať s intonáciou, rytmom a tempom pri čítaní ľudovej rozprávky. Pracovať s obsahovou a formálnou stránkou textu. Rozvíjať fantáziu a tvorivosť žiakov. Využívať dramatizáciu textu, rozlišovať fantastický a reálny svet.
Komunikačný – Rozlišovať etické normy dobra a zla.
Typ vyučovacej hodiny: integrovaný
Metódy:
Motivačné metódy – motivačný rozhovor
Metódy čítania – hlasné čítanie, informačné čítanie, rolové čítanie
Metódy počúvania – interpretácia
Metódy písania
Metódy rozhovoru – sokratovský rozhovor
Organizačné formy: individuálna, hromadná, skupinová
Pomôcky: kartičky s písmenami, tabuľa, zošity, text ľudovej rozprávky – Snehulienka, makety na
ktorých sú pripravené doplňujúce otázky

Metodický postup
EVOKÁCIA je navodená motiváciou 
Žiaci, na dnešnej hodine si prečítame rozprávku, ktorej názov vám neprezradím, vy naňho musíte prísť samy. Písmenká boli také nezbedné, že sa nám pomiešali, ak ich správne usporiadate, prídete na to, o kom si budeme dnes čítať.
NSHEILEUNAK A DMESE RPALTSKÍVO
(Snehulienka a sedem trpaslíkov)
(Učiteľ má tieto písmenká prichystané na kartičkách, žiakov rozdelí do troch skupín po šiestich a každej skupine dá príslušný počet kartičiek. Tak má každá jedna skupina za úlohu vytvoriť z kartičiek na ktorých sú písmená jedno zmysluplné slovo. Slová si spojíme a vytvoríme tak názov rozprávky, ktorá bude tvoriť gro našej hodiny.)
Po usporiadaní kartičiek učiteľ pracuje s pojmom „Snehulienka a trpaslíci“
„Žiaci, povedzte mi ako si predstavujete takú Snehulienku, ako vyzerá, akú má pleť,...“.
„Čo si myslíte, prečo jej dali meno Snehulienka?“
(učiteľ pracuje s odpoveďami žiakov)

Táto rozprávka sa volá ľudová rozprávka.
„Aká je to ľudová rozprávka?“
„Ako určite viete, rozprávku musel niekto napísať, kto je autorom tejto rozprávky?“

VYSVETLENIE POJMU ĽUDOVÁ ROZPRÁVKA
Ľudová rozprávka – je vytvorená ľuďmi, ľudia ju vymysleli a rozprávali svojim deťom kedysi, keď ešte nebola televízia, rádio a možno ani knihy. Tieto rozprávky rozprávali deťom ich rodičia alebo starí rodičia pred spaním.
Ľudová rozprávka bola podávaná ľuďmi tým, že si tieto rozprávky rozprávali z generácie na generáciu. Mamky tieto rozprávky rozprávali svojim deťom, tieto deti keď vyrástli svojim deťom, a tak to pokračovalo až sa tieto rozprávky dostali až k nám.

MOTIVAČNÉ ČÍTANIE TEXTU UČITEĽOM
„Už sme zistili, akú ľudovú rozprávku si dnes prečítame.“
„Pozorne počúvajte, aby sme sa dozvedeli, kto to vlastne bola ta Snehulienka a ako spoznala siedmich trpaslíkov.“
(Učiteľ využíva prerušované čítanie, aby upútal pozornosť žiakov a využil gradáciu čítanej rozprávky. Učiteľ využíva otázky typu: „Čo si myslíte, čo nasledovalo ďalej? „Čo sa ďalej stalo?“)

Po prečítaní textu učiteľ pracuje s obsahovou stránkou textu.
„O čom bol náš príbeh?“
„Kto bola Snehulienka?“
„Kto nemal rád Snehulienku?“
„Prečo Snehulienku niektorí mali radi a niekto je nemal rád?“
Teraz si túto rozprávku prečítame spoločne.

PRVOTNÉ ČÍTANIE TEXTU žiakmi, pričom učiteľ strieda čítanie žiakov tak , aby sa každý vystriedal.
„Rozumeli ste v texte všetkým slovám?“
„Ktorým ste nerozumeli?“ (učiteľ vysvetlí)

INTERPRETAČNÁ ČASŤ
„Teraz, žiaci, si spoločne vypíšeme hlavné postavy ktoré vystupovali v príbehu.“ (žiaci si postavy vypisujú do zošitov a na tabuľu vyvolaných žiakov učiteľom)

Hlavné postavy:
Snehulienka
kráľovná
sedem trpaslíkov

(analogickým spôsobom vypisujú aj vedľajšie postavy)
Vedľajšie postavy:
kráľ
jeho nebohá kráľovná
poľovník
princ

Učiteľ kladie žiakom otázky zamerané na obsahovú stránku – pričom vstupuje hlbšie do textu (slovná práca)
„Prečo dali rodičia Snehulienke toto meno?“
„Čo sa stalo potom ako umrela Snehulienkina mama?“
„Aká bola nová kráľovná?“
„Komu povedala kráľovná, že má zabiť Snehulienku?“
„Čo ako dôkaz že ju zabil mal priniesť kráľovnej?“
„Kde sa v lese uchýlila Snehulienka?“
„Ako zlá kráľovná oklamala Snehulienku?“
„Ako sa stalo, že Snehulienka sa prebrala?“

„Teraz sa žiaci rozdelíme na štyri skupiny. Každá skupina si zvolí, tak ako to v kráľovstvách býva jedného pisára a radcov. Radci budú pisárovi radiť správnosť úloh, ktoré mám pre vás prichystané.“
(ako pomôcky využívam papierové kartičky)
1. úloha na kartičke: Vyhľadaj zdrobneniny v texte a vypíš ich!
2. úloha: Vypíš 10 prídavných mien z textu!
3. úloha: Vypíš 5 vybraných slov!
4. úloha: Z rozprávky vypíš, čo je skutočné a čo vymyslené!

Nasleduje rolové čítanie textu a dramatizácia.

ZÁVEREČNÁ ČASŤ
Zadanie domácej úlohy: „nakreslite nejakú postavu z rozprávky.“

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk