Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Nácvik spisovnej výslovnosti a kultivovanie ústneho prejavu žiaka

Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: literárna, jazyková, slohová
Ročník: štvrtý
Téma: Nácvik spisovnej výslovnosti (znelostná asimilácia) a kultivovanie ústneho prejavu žiaka
Cieľ:
Kognitívny – Zopakovať si znelé a neznelé spoluhlásky. Vedieť kedy k spodobovaniu dochádza a kedy nie.
Komunikačný – Dbať na správnu výslovnosť, správne tempo a pauzy v reči pri čítaní textu.
Typ vyučovacej hodiny: kombinovaný
Metódy:
Motivačné metódy – motivačný rozhovor
Metódy čítania – hlasné čítanie
Metódy počúvania – interpretácia, vysvetľovanie
Metódy opakovania
Organizačné formy: hromadná, individuálna
Pomôcky: výkres so spoluhláskami, papieriky so spoluhláskami (znelé, neznelé), texty

Metodický postup
EVOKÁCIA
Zopakujeme si znelé a neznelé spoluhlásky. V triede ukryjem papieriky so spoluhláskami. Žiaci ich nájdu a pripevnia na tabuľu do dvoch riadkov
párové znelé b d ď dz dž g h z ž v
párové neznelé p t ť c č k ch s š f
Aké spoluhlásky sme ešte nespomenuli? Žiaci ich vypíšu do 3. riadku
nepárové znelé j l ľ m n ň r
Vyvesím výkres na tabuľu.

EXPOZÍCIA
Slová v ktorých sú spoluhlásky na hranici slov, pri ktorých dochádza k spodobovaniu budú vyznačené hrubo a pri ktorých nedochádza k spodobovaniu kurzívou. Pracujeme s textom a žiaci odôvodňujú spodobovanie, resp. nespodobovanie.

Obyvatelia mesta si však o vzniku Rolandovej studne rozprávali čosi inšie. Zavítal vraj rytier Roland po akejsi rytierskej povinnosti aj na Bratislavský hrad. Pokojná povinnosť to bola. Jeho meč Durandal, zázračný meč z nezničiteľnej ocele, mu tichoi visel na páse, zasunutý v drahocennej pošve.
Podvečer, keď už slnce zapadlo za tmavé chrbty hôr, prechádzal sa Roland po hradných valoch. Beláskavý súmrak padal na hrad, na mesto pod ním i na široké svahy dunaja. Na nádvorí hradu pukotala vatra, okolo ktorej zaznievala vrava vojenskej družiny. Z kováčskej dielne sa ozýval jasný cveng úderov kovu o kov. Kdesi za valmi vŕzgali káry naložené plnými putňami hrozna. Končil sa tichý jesenný deň.
Žiaci vypíšu do zošitov a na tabuľu slová, ktoré sú vyznačené kurzívou. Vyznačte spoluhlásky na hranici slov: povinnosť to
neznelá + znelá...
Keď sa na hraniciach slov stretnú hlásky rovnaké podľa znelosti:
- znelá spoluhlásko so znelou alebo so samohláskou
- neznelá spoluhláska s neznelou
ich výslovnosť sa nemení – nespodobujú sa

slová vyznačené hrubo Roland po
znelá + neznelá...
Keď sa na hraniciach slov stretnú hlásky rozdielne podľa znelosti
- znelá párová spoluhláska s neznelou
- neznelá spoluhláska so znelou alebo so samohláskou, prvá sa spodobuje.

Spodobovanie vzniká, keď sa jedna hláska vo výslovnosti pripodobňuje inej – nasledujúcej hláske.
vymyslite príklad na neznelú + samohláska

FIXÁCIA
Napíšte niekoľko viet najprv ceruzou zakrúžkujte na hranici slov a potom farebne vyznačte spoluhlásky na hranici slov, pri ktorých:
a) nedochádza k spodobovaniu (červenou)
b) dochádza k spodobovaniu (zelenou)

ZÁVEREČNÁ ČASŤ
Zadanie domácej úlohy – vedieť vymenovať spoluhlásky podľa znelosti a vedieť, kedy dochádza k spodobovaniu a kedy nie.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk