Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných slohových útvarov

Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: jazyková, literárna, slohová
Ročník: tretí
Téma: Komunikačné vyučovanie vlastných podstatných mien a nácvik písomných informačných
slohových útvarov

Cieľ:
Kognitívny – Osvojiť si a zopakovať vlastné podstatné mená v názvoch miest a obcí, prepojiť s prácou na mape. Orientácia na mape, spoznávať nové mestá a obce, pri ktorých žiaci pracujú s písaním veľkých začiatočných písmen. Vytvoriť informačný slohový postup na základe oznámenia, rozvoj tvorivosti, fantázie.
Komunikačný – Rozvíjať kultivovaný ústny prejav, rozvoj slovnej zásoby a rozširovanie vedomostných poznatkov.
Typ vyučovacej hodiny: integrovaný
Metódy:
Motivačné metódy – vstupné: rozprávanie
priebežné: pochvala, výzva
Expozičné metódy – metódy priameho prenosu poznatkov: rozprávanie, výklad, rozhovor
metódy problémové: problémové vyučovanie
metódy samostatnej práce žiakov: samostatná práca s mapou
Fixačné metódy – metódy opakovania a precvičovania vedomostí: písomné opakovanie, ústne
opakovanie, domáca úloha
Diagnostické metódy – hodnotenie – slovné
Organizačné formy: individuálna, hromadná, skupinová
Pomôcky: plagát s doplňujúcim cvičením, zošity, perá, mapa Slovenska, tabuľa

Metodický postup
EVOKÁCIA je navodená motiváciou
MOTIVAČNÝ ROZHOVOR:
„Žiaci, radi cestujete po Slovensku?“
„Ktoré mestá, dediny ste už cestovaním spoznali?“
(učiteľ pracuje s odpoveďami žiakov)
„Poznáte aj nejaká zvláštne mená dedín a miest?“
Ja vám teraz prečítam s akými názvami obcí som sa stretla ja. Vy máte za úlohu pozorne počúvať.
Na Slovensku je veľa obcí so žartovnými menami. Napríklad Machulince, Potvorice, Neverice, Rozvadze. Niektoré sa volajú podľa zvierat – Kocurice, Ovčie, Diviaky, Hadovce, Kobyly, Komárany, iné podľa rastlín – Makov, Podbiel, Ružindol, Vrbové, Višňové, Orešany. Máme aj Kuchyňu, Rožkovany, Egreš, Figu, Varín, Papču, Nedožery, Papín. A keď sa naša trieda vyberie na výlet, skúsime prejsť za týždeň tieto mestá a dediny: Pondelok, Dunajskú Stredu, Spišský Štvrtok, Rimavskú Sobotu, Sobôtku, Sobotište a Nedelište.
EXPOZÍCIA (uvedomenie si významu)
(Učiteľ prečítaný text predloží žiakom na plagáte vyvesenom na tabuli. Na tomto plagáte je daný text napísaný takou formou, že začiatočné písmená obcí chýbajú a úlohou žiakov je tieto písmená doplniť. Žiaci písmená dopĺňajú a zároveň zdôvodňujú.)
„Žiaci, otvorte si zošity a názvy týchto obcí usporiadajte podľa abecedy.“
(žiaci pracujú samostatne v zošitoch)

Nasleduje kontrola práce žiakov.
„Teraz sa pokúsime nájsť tieto obce na mape. Rozdelíme sa do troch skupín. Každá skupina dostane mapu Slovenska. Ktorá skupina nájde najviac obcí na mape vyhráva.“
(úlohou učiteľa je vyhodnotiť skupiny a podľa zvyku v triede prideliť červené, teda dobré body za najlepšie vykonanú práce)

„Predstavte si, že letné prázdniny sa blížia a my sa chystáme na výlet po Slovensku. Ale máme taký problém, že polovica žiakov v škole chýba. Chceme, aby sme šli na tento výlet všetci. Tak som sa rozhodla, že im pošleme oznámenie. V tom oznámení im napíšeme základné a potrebné informácie o tom, čo pripravujeme. Každý žiak si vymyslí vlastný názov výletu, nesmieme zabudnúť na dátum a čas odchodu, ktorým je 1. 6. 2005 o 8:00 hod., miestom odchodu je parkovisko našej ZŠ. Informujme našich spolužiakov o tom, kam pôjdeme, aké mestá navštívime, prípadne môžeme im napísať celý program nášho výletu. Musíme spomenúť aj dátum príchodu, aby ich rodičia vedeli, kedy sa vrátia. Nemôže sa predsa stať, že ich rodičia nebudú doma a našich spolužiakov potom nebude nikto čakať z výletu. Budú musieť spať v škole na laviciach.“
(každý žiak pracuje na oznámení samostatne, pričom učiteľ už podal základné údaje žiakom, ktoré sú napísané aj na tabuli)

OZNÁMENIE
Názov výletu
Dátum odchodu:
Čas odchodu:
Miesto odchodu:
Kam ideme:
Program výletu:
Predpokladaný príchod:
(po skončení práce žiakov si každé oznámenie prečítame)

FIXÁCIA
„Žiaci, povedzte mi, prečo ste písali v týchto slovách veľké začiatočné písmená?“
(odpoveď žiakov: lebo sú to vlastné podstatné mená)

ZÁVEREČNÁ ČASŤ
Zadanie domácej úlohy.
„Žiaci, vašou úlohou je napísať, aké dediny a mestá prejdem, ak sa vydáme na túru, ktorá vedie z Prešova do Popradu? Aké rieky pretekajú jednotlivými mestami a dedinami? Vymenujte ktoré!“
Nasleduje pochvala práce žiakov a slovné zhodnotenie hodiny, čo sme na hodine robili, čo nové sme sa naučili.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk