Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Rozvíjanie slovnej zásoby detí prostredníctvom jednotlivých typov lexikálnych cvičení

Predmet: Slovenský jazyk
Zložka: jazyková, literárna, slohová
Ročník: tretí
Téma: Rozvíjanie slovnej zásoby detí prostredníctvom jednotlivých typov lexikálnych cvičení

Cieľ:
Kognitívny – Rozširovať slovnú zásobu na základe lexikálnych cvičení, rozvoj tvorivosti, fantázie, práca s dejovosťou príbehu. Precvičovať slová s rovnakým významom.
Komunikačný – Rozvíjať a cibriť sluchový vnem u žiakov. Práca s kultivovaným ústnym prejavom, pri uplatnení vedomostných poznatkov.
Typ vyučovacej hodiny: integrovaný

Metódy:
Motivačné metódy – vstupné: rozprávanie, motivačné čítanie
priebežné: povzbudenie a vzbudenie záujmu
Expozičné metódy – metódy priameho prenosu poznatkov: rozprávanie
Fixačné metódy – metódy opakovania a precvičovania vedomostí: ústne, opakovanie
Diagnostické metódy – slovné hodnotenie
Organizačné formy: individuálna, hromadná

Pomôcky: doplňujúce motivačné cvičenie, tabuľa, zošity, kartičky s prípravnými otázkami k textu
Metodický postup
EVOKÁCIA je navodená motiváciou

Žiaci, máte radi, ak je vonku pekné slnečné počasie alebo máte radi, ak vonku prší a mračí sa, je búrka. Čo by ste spravili, ak vás vonku pristihne dážď a vy ste si zabudli doma dáždnik. Kam sa ukryjete? (učiteľ pracuje s odpoveďami žiaka)
Teraz vám prečítam príbeh, ktorý má názov „Pod hríbom“. O čom je podľa vás tento príbeh? Pohodlne sa usaďte a pozorne počúvajte, samotný príbeh vám prezradí o čom je (MOTIVAČNÉ ČÍTANIE PRÍBEHU ŽIAKMI).
Pod hríbom
Mravček sa skryl pod hríbom pred dažďom. K hríbiku priletel motýľ a prosil mravčeka, aby ho pustil. Mravček mu vravel, že je pod strieškou málo miesta. Motýľ mravčeka prosil, že je lepšie dvom, aby ho len pustil k sebe pod hríbik. Mravček sa nad motýľom zľutoval, tak ho pustil. O chvíľu bežala okolo myška. Aj tá prosila mravčeka, aby sa stisli a pustili je pod hríbik, lebo z nej voda cícerkom tečie. Potom priskákal vrabec. Žaloval sa, že mu premokli pierka a ustali krielka. Prosil o prístrešie. Všetci súhlasili. Napokon priskočil k hríbiku zajac. Veľmi prosíkal, aby ho skryli, lebo ho líška naháňa. Mravček ho ľutoval. V tom pribehla líška a spytovala sa, ži nevideli zajaca. Všetci ukrytí pod hríbikom povedali, že ho nevideli. Keď prestalo pršať, vyliezli spod hríba. Mravček sa začudoval ako sa mohli priati pomestiť pod malý klobúk, keď jemu samému bolo tesno.

„Žiaci, páčil sa vám tento príbeh?“
„O čom bol tento príbeh?“
„Čo sa v ňom dialo?“
„Aké zvieratká vystupovali v príbehu?“
„Aký bol mravček?“
(nasledujú odpovede žiakov)

My by sme sa vedeli schovať pred dažďom pod hríbik?
(nasleduje odpoveď žiakov)

EXPOZÍCIA (uvedomenie si významu)
Máte pravdu, my by sme sa pred dažďom nevedeli schovať, ale ja som si pre vás prichystala také hríbiky, ktoré nás síce neschovajú pred dažďom, ale na druhej strane, sa s nimi zabavíme.
(na maketách sú pripravené hríbiky s otázkami, ktoré rozdám žiakom)

Otázky k príbehu:
1. maketa:
Nahraďte uvedené slová slovami s podobným významom:
dážď –
pustiť pod hríbik –
skryť –
bežať –
pomestiť sa –
strecha hríbika –
tesne –
(Žiaci po nahradení týchto slov slovami podobnými spoločne s učiteľom dopĺňajú slová do viet. Učiteľ číta vetu po vete. Upravenú rozprávku nahradením podobných slov prečíta jeden žiak.)

2. maketa:
Slová v riadku správne zoraď od „najslabšieho po najsilnejšie“:
leje, popŕcha, je búrka, prší
kričať, šepkať, mlčať, revať
vánok, uragán, vietor, bezvetrie, víchrica
3. maketa:
Vysvetli slovné spojenie „z myšky voda cícerkom stekala“
Čo znamenajú vety:
„Zmokla do nitky.“
„Premokla do kože.“
„Nemala suchej nitky na sebe.“

4. maketa:
Spoj slovné spojenia s rovnakým významom a vysvetli, čo znamenajú:
„nepohnúť ani prstom“
„odísť s dlhým nosom“
„nohy si necítiť“
„padať od únavy“
„ležať hore pupkom“
„obísť nasucho“
(učiteľ spoločne so žiakmi kontroluje správnosť riešenia daných úloh na maketách)

FIXÁCIA
Žiaci, prečítam vám príbeh ešte raz a vy pozorne počúvajte.
(učiteľ číta príbeh „Pod hríbom“ ešte raz)
Žiaci, vašou úlohou je teraz porozmýšľať a predstaviť si, čo by sa stalo, keby sa mravček nezľutoval a nepustil by zajaca pod hríbik. Čo by sa dialo?
(slovne žiaci odpovedajú na tieto otázky)
(učiteľ prijíma detskú fantáziu, tvorivosť, nápaditosť)

ZÁVER
(učiteľ pochváli aktívnosť všetkých žiakov)

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk