referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Metóda dotazníka v edukačnom výskume
Dátum pridania: 06.09.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: neugirka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 700
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 50s
Pomalé čítanie: 16m 15s
 
Na získavanie poznatkov, odpovedí či názorov na danú tému využívame rôzne metódy ako napr.: 1. Metóda pozorovania
2. Metóda verbálnych výpovedí
3. Interview
4. Metóda dotazníka
5. Projektívna metóda .
Spomenuté metódy zahŕňame do skupiny KVANTITATÍVNYCH METÓD edukačného výskumu. Všetky majú svoje pre i proti a preto je iba na našom uvážení, ktorá z nich je pre naše ciele tá najvhodnejšia z hľadiska zachovania objektivity a validity, ktoré priamo ovplyvňujú dôveryhodnosť nami prezentovaných záverov, Preto sme si pre náš projekt vybrali metódu dotazníka.

Pojem dotazník môžeme formulovať ako prieskumný , vývojový a vyhodnocovací (najmä diagnostický) nástroj hromadného a najmä rýchleho získavania informácií o znalostiach, názoroch alebo postojoch respondentov k aktuálnej alebo potencionálnej skutočnosti písomnou formou dopytovania sa. Z tejto skutočnosti sa dá odvodiť, že metóda dotazníka je založená na dotazoch. Metodicky sa nelíši od metódy priameho, bezprostredného interview. Každá z metód však využíva inú formu , či už písomnú alebo ústnu. Písomná forma dopytovania sa (dotazník) si nevyžaduje priami kontakt výskumníka s respondentom. Je preto možné ju organizovať i bez prítomnosti výskumníka, a to bežnou či elektronickou poštou alebo osobným doručovaním dotazníkov zaškolenými pomocníkmi. Uvedený spôsob sa označuje ako a d m i n i s t r o v a n i e dotazníka.

Samotný dotazník sa skladá z d o t a z n í k o v ý c h položiek, ktoré pozostávajú z dvoch častí : a) podnetovej (najčastejšie otázkovej)
b) odpoveďovej
Podnetová časť môže mať viacero foriem opytovacej alebo oznamovacej vety.
Odpoveďová časť má tieto podoby: - v y t v o r e n e j odpovede na vyznačenom voľnom
mieste
- v ý b e r o v e j odpovede = ponúknutá alternatíva
(zakrúžkovaním, prekrížikovaním, podčiarknutím
alebo iným výberom z podnetovej informácie)
- k o m b i n o v a n á = volená i tvorená odpoveď
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: MARŠÁLOVÁ, L. – MIKŠÍK, O. et al.: Metodológia a metódy psychologického výskumu. Bratislava, SPN 1990. 423 s, Metodológia vied o výchove. Kvantitatívno – scientistické a kvalitatívno – humanitné prístupy. Bratislava: IRIS, 1998. 303 s. ISBN 80-88778-73-5, TUCKMAN, B. W.:Conducting educational research. New York, Harcourt Brace Jovanovich, Inc. 1987. 479 s
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.