referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marek
Štvrtok, 25. apríla 2024
Funkcie voľného času
Dátum pridania: 24.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: idula3
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 917
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.9
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 50s
Pomalé čítanie: 7m 15s
 

FUNKCIE VOĽNÉHO ČASU

Niektorí autori vymedzujú tri, iní i viac funkcií:

 • Čáp určil tri základné funkcie – odpočinok, zábava, rozvoj osobnosti
 • Holinová uvádza štyri základné funkcie – reprodukcia pracovnej sily, všestranný rozvoj osobnosti, uspokojovanie životných potrieb a plnenie spoločenských úloh
 • Masarik a kol. vymedzil :
  1, aktívny oddych: rekreačná činnosť, relaxácia a regenerácia duševných a telesných síl, kompenzácia pracovného zaťaženia v škole
  2, rozvoj a formovanie schopností, nadania, talentu – zabezpečenie mnohostrannej kultivácie osobnosti
  3, sebarealizácia v oblasti potrieb a záujmov
  4, socializácia: osvojovanie sociálnych spôsobilostí, komunikácie a návykov, kompenzácia nedostatkov sociálneho a rodinného prostredia
  5, prevencia voči negatívnym prejavom správania
 • Kratochvílová odporúča rešpektovať a realizovať predovšetkým:
  1) zdravotno-hygienickú funkciu
  2) formatívno výchovnú funkciu
  3) sebarealizačnú funkciu
  4) socializačnú funkciu
  5) preventívnu

Napriek tomu, že výpočet a charakteristika funkcií nie je jednotná, uvádzané funkcie sledujú jediný cieľ, z ktorého vyplývajú čiastkové úlohy zamerané na kultiváciu osobnosti.

Pri práci s deťmi a mládežou odporúčame používať nasledovné funkcie:

Výchovno–vzdelávacia funkcia - voľný čas je relatívne dostupný priestor pre výchovu a vzdelávanie, predstavuje príležitosť pre získanie množstva informácií zo všetkých oblastí spoločenského života, kultúry, vedy, techniky, prostredníctvom médií odbornej literatúry a účasti na voľnočasových aktivitách a podujatiach. Proces vzdelávania môžeme realizovať formou skupinovej práce, tiež individuálne prostredníctvom konzultácií, poradenskej činnosti, individuálnej prípravy na súťaže, olympiády, stredoškolskú odbornú činnosť. Obsah a zameranie výchovného pôsobenia by mali rešpektovať potreby a záujmy jednotlivcov i výchovných skupín, potreby spoločnosti i prognostické programy.

Rekreačno-relaxačná funkcia pri formovaní osobnosti musíme mať na zreteli i psychohygienické zásady a zásady pre udržanie fyzického zdravia. So zreteľom na odstránenie pracovného vypätia, stresovej záťaže v škole, či na pracovisku je potrebné do denného programu vhodne zaraďovať relaxačné cvičenia, rekreačný pobyt na čerstvom vzduchu, vychádzky, výlety, v prípade potreby i rehabilitačné cvičenia. Telovýchovne, športové i turistické činnosti kompenzujú pomerne dlhé sedenie na vyučovaní a sú pre zdravý vývin detí a mládeže nepostrádateľné. Dieťa okrem organizovanej činnosti potrebuje i neorganizované spontánne aktivity v spoločnosti svojich súrodencov, či rovesníkov, alebo čas na individuálny oddych, čítanie, či počúvanie hudby.

Sociálna funkcia - socializácia je proces, v rámci ktorého sa jednotlivec adaptuje do sociálneho prostredia, poznáme ho, kooperuje s nim, a stáva sa jeho súčasťou. Človek je bytosťou bio-psychosociálnou, preto potrebuje žiť v rôznych formálnych i neformálnych skupinách. Jednotlivé typy výchovno-vzdelávacích zariadení plnia sociálnu funkciu rôznym spôsobom a v rôznej miere. Deti si osvojujú formy spoločenského správanie, primeranú sociálnu komunikáciu, formujú sa vzťahy na rôznej úrovni, usilujú sa o včlenenie do sociálnej komunity. Osobitný význam má pre deti z malopodnetného prostredia a z rodín, ktoré žijú na úrovni sociálnej odkázanosti. Pedagóg má možnosť eliminovať nedostatky rodinného prostredia, ponúkať aktivity, kde by všetky deti mohli prezentovať svoje schopnosti, zručnosti i úspechy do takej miery, aby získali primeraný sociálny status.

Sebarealizačná funkcia – Záujmová činnosť vo voľnom čase umožňuje vo väčšej, či menšej miere uspokojovať potreby, záujmy ale aj sebarealizáciu. Želateľné sebauplatnenie obsahuje niekoľko aspektov – sebapoznávanie, sebaformovanie, autoregulácia, autokultivácia, s osobitným zreteľom na náročnosť pri plánovaní s prihliadnutím na hornú hranicu možností. Aktivity slúžia osobnosti k vytváraniu vnútornej harmónie v súlade s harmóniou vonkajšieho prostredia.

Preventívna funkcia – okrem priameho výchovného pôsobenia čoraz častejšie ovplyvňujú deti a mládež sociálno - patologické javy. V snahe znížiť ich účinnosť v pedagogickej praxi sa rozpracovávajú rôzne programy prevencie, ktoré sa tradične chápu v troch rovinách:

 • Primárna prevencia, ktorá je určená celej populácii, je zameraná na skúmanie príčin drogovej závislosti a s ňou spojenej kriminality, i dôsledkom týchto javov. Keďže má veľa spoločného s poruchami socializácie považujeme za významné ovplyvňovanie jedincov prostredníctvom efektívnej výchovnej skupiny, racionálneho využívania voľného času, záujmovej činnosti
 • Sekundárna prevencia je zameraná na rizikové skupiny a jednotlivcov, u ktorých sa predpokladá, že sa stanú nositeľmi protispoločenskej činnosti
 • Terciálna prevencia predstavuje liečenie, prípadne proces resocializácie s cieľom zabrániť recidíve. Prevencia je zameraná na sociálne prostredie, na odstránenie príčin nevhodného správania

Z hľadiska pedagogiky voľného času má mimoriadny význam primárna prevencia. Dobrou organizáciou spontánnych i vopred pripravovaných aktivít vyplývajúcich z projektov môžeme zabrániť prvému kontaktu s drogou, prejavmi sociálneho i antisociálneho správania.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.