Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Učebnica

Učebnica

Medzi pedagogickými odborníkmi dlho pretrvávala situácia, kde učebnica bola považovaná síce za dôležitý, avšak čisto praktický, rutinný a obyčajný prostriedok pre vzdelávací proces a tak sa jej dostávalo zo strany vedy málo pozornosti. Didaktická teória sa tak väčšinou obmedzovala na určovanie toho, čo majú učebnice spĺňať, ale bez hĺbkovej analýzy tohto edukačného média. Odborníci príslušného vedného odboru posudzovali to, či určitá nová učebnica je správna po vecnej stránke a vhodná pre určitý ročník školy, ale objektívne hodnotenie učebníc sa neuskutočňovalo.

Významný obrat nastal až od 60.-70. rokov, kedy sa začali tvoriť základy vedeckej teórie učebníc a spolu s tým sa robili emprické výskumy vlastností a fungovania učebníc. Impulz k tomu podali najmä: kognitívna psychológia, psychológia učenia, psycholingvistika, teória informácie a sémantiky. Na učebnicu sa pozeralo nielen ako na “školskú pomôcku”, ale ako na zložitý konštrukt začlenený do interakcie s učiacim sa subjektom a funkčne k tomu vybavený.


Čo je vlastne obsahom výrazu “učebnica”?

Učebnicu môžeme chápať ako súčasť kurikulárnych projektov či didaktických prostriedkov alebo školských didaktických textov.

Kurikulárne projekty a dokumenty určitým spôsobom určujú stavbu učebníc, hlavne pokiaľ ide o obsahy vzdelávania. Čiže učebnica musí svojím obsahom korešpondovať s tými obsahmi, ktoré sú stanovené kurikulárnymi dokumentami, musia rešpektovať ich hodnotové orientácie a podobne.

Učebnicu možno vymedzovať a skúmať vrámci rôznych didaktických prostriedkov. Termín „didaktické prostriedky“ sa v didaktickej teórii chápe ako súbor všetkých materiálnych predmetov fungujúcich pri realizácii vzdelávania. Z tohto hľadiska treba na učebnice pozerať nielen čo do obsahu ale aj vzhľadom k vlastnostiam a fungovaniu iných, konkurujúcich didaktických prostriedkov.

V súčasnosti sú pre vzdelávacie účely ponúkané početné programy (najmä na výuku jazykov), ktoré uplatňujú multimediálnu prezentáciu, čiže spájajú text s vizuálnymi a zvukovými prostriedkami. Tieto „elektronické učebnice“ majú nesporne množstvo predností:
-sú členené na časť výkladovú, precvičovaciu a testovaciu
-tieto učebnice umožňujú užívateľovi byť oveľa aktívnejším v roli príjemcu a spracovávateľa informácie v porovnaní s tlačenými učebnicami.
-elektronické učebnice môžu využívať tiež vizuálne a zvukové ukážky

V porovnaní s elekronickými učebnicami sa klasická tlačená učebnica môže zdať zastaralou a tak by sa mohlo očakávať jej postupné vytlačenie zo školskej výuky. To sa ale nestalo. Tlačené učebnice majú totiž oproti elektronickým učebniciam niektoré nenahraditeľné vlastnosti:
-predovšetkým sú tlačené učebnice ľahko dostupné, prenosné a nevyžadujú žiadne technické zariadenie
-s tým súvisí stránka ekonomická: tlačené učebnice sú nepomerne lacnejšie
-nakoniec je tu stránka psychologická: ako sú na jednej strane počítačoví nadšenci, taktiež sú a vždy budú existovať ľudia, ktorí nemajú k technickým výukovým prostriedkom celkom pozitívny vzťah

Učebnica je taktiež súčasťou rôznorodého súboru školských didaktických textov, tj. takých, ktoré sú špeciálne zostavené pre účely učenia a vyučovania. Na základe tohto kritéria rozlišujeme rôzne typy učebníc ako:
-učebnice (v klasickom zmysle)
-cvičebnice (pracovné knihy, zošity)
-šlabikáre
-čítanky (súbory umeleckých literárnych diel)
-zborníky (prameňov a dokumentov)
-didaktické príručky (prehľady učiva)
-zbierky (jazykových hier, matematických úloh, diktátov)
-slovníky
-spevníky (notové a textové zápisy piesní)
-atlasy a mapy (geografické, historiografické)
-odborné tabulky (matematické, chemické)
-testy a testové manuály
Pre vyučovací predmet sa teda zostavujú okrem klasickej učebnice aj ďalšie texty určené pre využitie vo výuke. Tieto texty sa súhrnne nazývajú didaktický textový komplex. Dnes sa uplatňuje spôsob, kedy už učebnice a cvičebnice nie sú spojené v jednej knihe, ale učebnicu doprevádza pracovný zošit. Zároveň je nutné vidieť, že jednotlivá učebnica je dnes súčasťou ucelenej rady nadväzujúcich učebníc pre určitý predmet či odbor.

Novým typom učebnice, je tzv. európska učebnica. Doposiaľ sa učebnice tvorili bez ohľadu na obdobné učebnice v iných štátoch. Iba výnimočne sa stane, že škola zavedie učebnice preložené z iného jazyka ako tomu bolo u nás po roku 1948. V súčasnej dobe sa vrámci snáh integrácie Európy objavujú nové učebnice, o ktorých sa predpokaldá, že by mohli byť spoločným edukačným prostriedkom v Európskych krajinách. Okrem týchto druhov existujú aj:

-učebnice a iné didaktické texty pre špeciálne školy
-vysokoškolské učebnice
-študijné texty pre vzdelávanie dospelých

Z hľadiska informačného sú učebnice tzv. sumarizačné texty, tj. predkladajú informácie, ktoré reprezentujú súhrnné a všeobecne uznávané poznatky z daného odboru či tématického okruhu.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk