referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miroslava
Nedeľa, 5. apríla 2020
Koordinujúca práca a písomná agenda triednej učiteľky na 1. stupni ZŠ
Dátum pridania: 16.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: carmen
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 168
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
5. Odmieta:
- slepú poslušnosť a vynútenú aktivitu,
- atmosféru strachu a napätia
- zosmiešňovanie a škatuľkovanie žiakov,
- spokojnosť s priemernosťou,
- nesamostatnosť a konanie iba na výzvu,
- názor, že všetko má byť jednoznačné


Povinnosti triedneho učiteľa

1.Triedny učiteľ má vedúcu úlohu pri výchove žiakov svojej triedy a koordinuje úsilie všetkých vyučujúcich o zvyšovanie mravnej výchovy a celkovej úrovne vedomostí žiakov. Podľa potreby vypracuje pracovný posudok. Sleduje správanie triedy, dochádzku žiakov a po dohode s ostatnými učiteľmi robí opatrenia na koordináciu náročnejších domácich úloh, písomných prác a pod.

2.Vedie triednu knihu, katalógové listy a ostatnú pedagogickú dokumentáciu týkajúcu sa žiakov svojej triedy a najpotrebnejšiu administratívnu agendu, ktorá bezprostredne súvisí s vedením triedy. Triednu knihu kontroluje triedny učiteľ týždenne. Po doplnení chýbajúcich záznamov, uzatvorí neprítomnosť a po vyparafovaní voľných riadkov podpisom potvrdí, že záznamy za príslušný týždeň sú v poriadku. Skratky predmetov napíše podľa rozvrhu hodín vopred na celý týždeň. Triedne knihy sú uložené v skrinke v zborovni školy. Cez prestávky vyučujúci odkladajú triedne knihy do zborovne. Odnášať triedne knihy a ostatnú osobnú agendu žiakov domov alebo popoludní do kabinetov bez súhlasu vedenia školy nie je dovolené.

3.Využíva triednickú prácu a triednické hodiny a sústavne dbá na mravnú výchovu žiakov, spolupôsobí na mimotriednu a mimoškolskú činnosť žiakov svojej triedy a dbá na uplatňovanie zásad dobrovoľnosti, iniciatívnosti a samostatnosti žiakov.

4.Spolupracuje s výchovným poradcom a vychovávateľmi v otázkach výchovy žiakovi svojej triedy a pomáha rodičovskej rade pripravovať a uskutočňovať triedne schôdze rodičov, ktoré využíva na zintenzívnenie spolupráce s rodičmi.

5.Zabezpečuje distribúciu učebníc a školských potrieb v triede.

6.Vedie žiakov k šetrnému zaobchádzaniu s učebnicami a školským majetkom. V prípade poškodenia školského majetku žiakmi dbá, aby škoda bola žiakmi uhradená. Zároveň vyplní tlačivo „Záznam o škode“, ktorý je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie.

7.Oboznámi žiakov s vnútorným poriadkom platným pre žiakov a vedie ich k jeho dodržiavaniu.

8.Raz mesačne (v pevne stanovenom termíne, podľa rozvrhu hodín príslušnej triedy) uskutoční triednickú hodinu. Jej náplň aktualizovať podľa potreby, ak nie je stanovená v mesačnom pláne úloh pre učiteľov teoretického vyučovania. Časť triednickej hodiny venovať problematike drogovej závislosti (fajčenie, alkohol, návykové lieky a látky, „mäkké“ a „tvrdé“ drogy, ...). Učiteľ pôsobí neustále preventívne (aj svojím osobným príkladom) v danej oblasti, poukazuje na možné negatívne dôsledky drogovej závislosti.

9.Jednu celú triednickú hodinu (v 1. štvrťroku školského roka) venovať problematike drogovej závislosti. Prípadnú zmenu termínu a času triednickej hodiny oznámiť vopred vedeniu školy.

10.V prípade, že dôjde ku krádeži alebo násilnému odňatiu veci, ktorú má žiak triedy v osobnom vlastníctve, oznámi to vedeniu školy a vyplní záznam o škode.

11.Ak žiak nesplní svoju povinnosť a neospravedlní svoju neprítomnosť do dvoch dní po návrate na teoretické vyučovanie, triedny učiteľ je povinný písomne vyzvať zákonného zástupcu žiaka o písomné ospravedlnenie alebo potvrdenie lekára. Zároveň upozorní zákonného zástupcu, že toto porušenie vnútorného poriadku vedie k zníženej známke zo správania, prípadne k ďalšej forme výchovných opatrení.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Zdroje: Bližkovský, B.: Systémová pedagogika, Ostrava 1997, Vorlíček, Ch.: Úvod do teórie výchovy, SPN, Praha 1984, Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa, Iris, Bratislava 1996
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.