Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Koordinujúca práca a písomná agenda triednej učiteľky na 1. stupni ZŠ

Koordinujúca práca a písomná agenda triednej učiteľky na 1. stupni ZŠ

Vo výchove žiakov má významné miesto triedny učiteľ. Na prvom stupni základnej školy je to učiteľ, ktorý v triede vyučuje všetky predmety alebo v prípade poloodborového vyučovania väčšinu predmetov. Na druhom stupni základnej školy a na stredných školách poveruje riaditeľ touto funkciou niektorého z učiteľov, ktorý v triede vyučuje. Mal by to byť učiteľ, ktorý má v triede dostatočný počet hodín, aby mohol byť so žiakmi v častom styku.

Úlohy triedneho učiteľa:

1.Triedny učiteľ má vedúcu úlohu vo výchove žiakov svojej triedy a koordinuje úsilie všetkých vyučujúcich o zvyšovanie celkovej úrovne ich vedomostí. Získava a zhromažďuje informácie o žiakoch a podľa potreby vypracuváva ich komplexné hodnotenie. Sleduje chovanie žiakov a v dohode s ostatnými učiteľmi robí opatrenia pre koordináciu náročnejších domácich úloh, skúšania atď.

2.V rámci svojich povinností triedny učiteľ:
a)vedie triednu knihu, triedny výkaz a ostatnú pedagogickú dokumentáciu týkajúcu sa triedy, najnutnejšiu administatívnu agendu, ktorá bezprostredne súvisí s pedagogickým vedením triedy, pokiaľ ju nemôže vykonávať administratívna sila
b)spolupôsobí na mimotriednej a mimoškolskej činnosti žiakov svojej triedy
c)spolupracuje s výchovným poradcom školy, s vychovávateľmi školských klubov, domovov mládeže, detských domovov a iných internátnych zariadení v otázkach výchovy žiakov svojej triedy
d)spolupracuje s rodičmi svojich žiakov
e)zabezpečuje distribúciu učebníc


Triedny učiteľ teda:

1.vychováva žiakov svojej triedy a vytvára výhodné podmienky pre rozvoj ich aktivity
2.spolupracuje s ostatnými učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a koordinuje ich činnosť
3.je v styku s rodičmi žiakov triedy a usiluje sa o rozvoj spolupráce školy a rodiny vo výchove

Za vzorné správanie, za vynikajúci prospech, za statočný čin alebo vzornú reprezentáciu školy môže byť žiakovi udelená pochvala alebo iné ocenenie, ktoré udeľuje triedny učiteľ alebo riaditeľka školy. Pochvala riaditeľkou školy sa zapíše do katalógu triedy a na vysvedčenie. Podľa závažnosti previnenia voči školskému poriadku môže byť žiakovi uložené výchovné opatrenie:
·napomenutie triednym učiteľom
·pokarhanie triednym učiteľom
·pokarhanie riaditeľkou školy
·podmienečné vylúčenie zo štúdia
·vylúčenie zo štúdia.

Triedny učiteľ plní funkciu odborného učiteľa a nesie zodpovednosť za plánovanie, priebeh, realizáciu vyučovania a výchovno-vzdelávacích činností.


Triedny učiteľ musí plniť tieto funkcie:

1. Riadiaca funkcia - riadi výchovnu a vzdelávaciu prácu v triede. Je za ňu zodpovedný. Je orgánom riadiacim i riadeným.

2. Organizačná funkcia - organizačné zabezpečenie celej činnosti v triede. Je to spolupráca s učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi, verejnosťou až po konkrétnu výchovnú prácu so žiakmi vo svojej triede.
Koordinačná a integračná funkcia – koordinuje spoluprácu medzi učiteľmi, žiakmi, vedením školy. Spoločne so všetkými zainteresovanými rieši vzniknuté konfliktné situácie.

3. Výchovná funkcia - činnosť triedneho učiteľa spočíva v riadení a plánovaní, no predovšetkým v samotnej výchovnej práci s celým kolektívom triedy i jednotlivými žiakmi. Výchovný proces prebieha v dvoch fázach: prípravnej a realizačnej.

4. Vzdelávacia funkcia - je vhodné, aby triedny učiteľ vyučoval vo svojej triede čo najviac. To umožňuje pravidelný kontakt so žiakmi svojej triedy.

5. Aktivizačná a stimulačná funkcia – na základe diagnostických metód môže najlepšie spoznať žiakov svojej triedy. Na základe týchto informácií môže stimulovať ich študijnú, športovú, pracovnú i záujmovú aktivitu.
6.Normatívna a formatívna funkcia – normatívna – na základe školských dokumentov a požiadaviek úloh školy určuje ciele výchovného pôsobenia v triede. Formatívna – je realizovaná na vyučovaní i mimo neho. Usiluje sa o to, aby každá činnosť mala zmysel a výchovný účinok.

7. Diagnostická a kontrolná – realizuje priebežnú diagnostickú činnosť a kontroluje stav a úroveň výchovnej práce u jednotlivcov. O všetkom si vedie pedagogický denník, kde zaznamenáva výsledky pedagogickej diagnostiky a stanovuje hlavné prognostické ciele, ktoré realizuje v ďalšom výchovnom pôsobení.

Učiteľ svojou osobnosťou výchovne vplýva na žiakov, pretože žiaci prejavujú sklon napodobňovať učiteľa, brať si z neho príklad. Preto by mal pedagóg stelesňovať predovšetkým kladné vlastnosti. Z pohľadu žiakov na učiteľovu osobnosť môžeme vo veľkej miere zistiť, čo je v osobnosti pedagóga to kladné alebo záporné, čo sa prejavuje predovšetkým navonok v jeho pedagogickej práci, ktoré vlastnosti učiteľovej osobnosti vplývajú vo výchovno-vzdelávacom procese a aké vlastnosti v skutočnosti učiteľ má a prejavuje navonok. Preto učiteľ by nemal byť ľahostajný k odrazu svojej osobnosti vo vedomí žiakov. Správanie učiteľa v škole aj mimo školy má byť také, aby bol aj v tomto ohľade vzorom pre žiakov. Takéto správanie napr. vylučuje neprejavenie náležitej úcty k predstaveným, ale aj nedôstojné ponižovanie sa pred nimi, znevažovanie a ohováranie kolegov, neznášanlivosť v zbore a najmä oboznamovanie žiakov s prípadnými spormi. Správanie učiteľa k žiakom sa má niesť v znamení úcty k žiakovej osobnosti pri dodržiavaní pravidiel slušnosti / nepoužívať vulgárne slová, nehrešiť, nerozprávať nechutné vtipy a pod. /.

Osobitosťou učiteľovho povolania je, že nepôsobí na žiakov iba slovom, ale celou svojou osobnosťou. Učiteľova spoločenská povesť má nemalý vplyv na jeho pedagogickú prácu. Učiteľov neusporiadaný rodinný život / napr. opilstvo, záporné vášne, zlé občianske spolunažívanie / môže podstatne narušiť jeho pedagogické pôsobenie v škole a oslabiť jeho výsledky. Názor na osobnosť pedagóga z pohľadu žiaka sa mení aj v závislosti od veku žiaka. Napríklad na základnej škole za dobrého učiteľa žiaci pokladajú takého učiteľa, ktorý im v škole utvára príjemné, radostné prostredie. Pre nich je to učiteľ primerane prísny, ale dobrý, ktorý má žiakov rád, stretáva sa s nimi aj mimo vyučovania, je spravodlivý, ku všetkým žiakom sa správa rovnako a nerobí protekciu, žiakov nebije a nekričí na nich, vie dobre a zaujímavo vysvetliť novú látku, spravodlivo a nie veľmi prísne známkuje, správa sa milo voči okoliu, rád si zažartuje, pritom je pokojný a trpezlivý.

Zlý učiteľ je taký, ktorý na žiakov vždy a veľmi kričí, často ich trestá a bije, robí protekciu, uprednostňuje niektorých žiakov, nespravodlivo a veľmi prísne známkuje, nevie zaujímavo vysvetľovať, vyžaduje od žiakov to, čo im riadne nevysvetlil, nevie sa ovládať, je nervózny a k žiakom nespravodlivý. Učiteľova osobnosť je kladným i záporným motivačným činiteľom učenia sa žiakov. Výchovný a vzdelávací vplyv učiteľa sa navzájom prelínajú. Jeho osobnosť je kľúčom k úspechu i neúspechu vo výchovno – vzdelávacej práci.

Štýl práce, ktorý je typický pre učiteľa humanistu. Vychádzame pritom z práce B. Kosovej, ktorá ho opisuje takto:

1. Toleruje:
- city, potreby, záujmy a individuálne odlišnosti žiakov
- svojsky štýl učenia sa, správania a konania žiaka
- iné názory, než sú jeho vlastné,
- diskusiu o problémoch,
- chyby a omyly žiaka,
- vlastné chyby a omyly,
- že nie je pre všetkých ideálnym učiteľom,
- aby ho žiak prerástol.

2. Podporuje:
- samostatné myslenie a konanie žiaka,
- vyhľadávanie problémov a informácií,
- mnohorakosť a netradičné riešenie problémov,
- pozitívny vzťah žiaka k učeniu,
- pozitívne neformálne vzájomoné vzťahy žiakov i k sebe,
- spoluprácu medzi žiakmi a rozumnú súťaživosť,
- potrebu žiaka po sebazdokonaľovaní.

3. Vyžaduje:
- aktívnu, uvedomelú disciplínu a zodpovednosť,
- vlastný názor, hodnotenie a sebahodnotenie žiaka,
- aby žiak pochopil podstatu svojej činnosti,
- aby žiak poznával sám seby, príčiny svojich chýb a nedostatkov, prednosti vlastné i spolužiakov.

4. Očakáva a tvorí podmienky pre:
- úspech každého žiaka,
- zvedavosť a otázky žiakov,
- diskusiu a otvorenú komunikáciu,
- podnetné nápady a kritiku.
5. Odmieta:
- slepú poslušnosť a vynútenú aktivitu,
- atmosféru strachu a napätia
- zosmiešňovanie a škatuľkovanie žiakov,
- spokojnosť s priemernosťou,
- nesamostatnosť a konanie iba na výzvu,
- názor, že všetko má byť jednoznačné


Povinnosti triedneho učiteľa

1.Triedny učiteľ má vedúcu úlohu pri výchove žiakov svojej triedy a koordinuje úsilie všetkých vyučujúcich o zvyšovanie mravnej výchovy a celkovej úrovne vedomostí žiakov. Podľa potreby vypracuje pracovný posudok. Sleduje správanie triedy, dochádzku žiakov a po dohode s ostatnými učiteľmi robí opatrenia na koordináciu náročnejších domácich úloh, písomných prác a pod.

2.Vedie triednu knihu, katalógové listy a ostatnú pedagogickú dokumentáciu týkajúcu sa žiakov svojej triedy a najpotrebnejšiu administratívnu agendu, ktorá bezprostredne súvisí s vedením triedy. Triednu knihu kontroluje triedny učiteľ týždenne. Po doplnení chýbajúcich záznamov, uzatvorí neprítomnosť a po vyparafovaní voľných riadkov podpisom potvrdí, že záznamy za príslušný týždeň sú v poriadku. Skratky predmetov napíše podľa rozvrhu hodín vopred na celý týždeň. Triedne knihy sú uložené v skrinke v zborovni školy. Cez prestávky vyučujúci odkladajú triedne knihy do zborovne. Odnášať triedne knihy a ostatnú osobnú agendu žiakov domov alebo popoludní do kabinetov bez súhlasu vedenia školy nie je dovolené.

3.Využíva triednickú prácu a triednické hodiny a sústavne dbá na mravnú výchovu žiakov, spolupôsobí na mimotriednu a mimoškolskú činnosť žiakov svojej triedy a dbá na uplatňovanie zásad dobrovoľnosti, iniciatívnosti a samostatnosti žiakov.

4.Spolupracuje s výchovným poradcom a vychovávateľmi v otázkach výchovy žiakovi svojej triedy a pomáha rodičovskej rade pripravovať a uskutočňovať triedne schôdze rodičov, ktoré využíva na zintenzívnenie spolupráce s rodičmi.

5.Zabezpečuje distribúciu učebníc a školských potrieb v triede.

6.Vedie žiakov k šetrnému zaobchádzaniu s učebnicami a školským majetkom. V prípade poškodenia školského majetku žiakmi dbá, aby škoda bola žiakmi uhradená. Zároveň vyplní tlačivo „Záznam o škode“, ktorý je k dispozícii u zástupcu riaditeľa pre teoretické vyučovanie.

7.Oboznámi žiakov s vnútorným poriadkom platným pre žiakov a vedie ich k jeho dodržiavaniu.

8.Raz mesačne (v pevne stanovenom termíne, podľa rozvrhu hodín príslušnej triedy) uskutoční triednickú hodinu. Jej náplň aktualizovať podľa potreby, ak nie je stanovená v mesačnom pláne úloh pre učiteľov teoretického vyučovania. Časť triednickej hodiny venovať problematike drogovej závislosti (fajčenie, alkohol, návykové lieky a látky, „mäkké“ a „tvrdé“ drogy, ...). Učiteľ pôsobí neustále preventívne (aj svojím osobným príkladom) v danej oblasti, poukazuje na možné negatívne dôsledky drogovej závislosti.

9.Jednu celú triednickú hodinu (v 1. štvrťroku školského roka) venovať problematike drogovej závislosti. Prípadnú zmenu termínu a času triednickej hodiny oznámiť vopred vedeniu školy.

10.V prípade, že dôjde ku krádeži alebo násilnému odňatiu veci, ktorú má žiak triedy v osobnom vlastníctve, oznámi to vedeniu školy a vyplní záznam o škode.

11.Ak žiak nesplní svoju povinnosť a neospravedlní svoju neprítomnosť do dvoch dní po návrate na teoretické vyučovanie, triedny učiteľ je povinný písomne vyzvať zákonného zástupcu žiaka o písomné ospravedlnenie alebo potvrdenie lekára. Zároveň upozorní zákonného zástupcu, že toto porušenie vnútorného poriadku vedie k zníženej známke zo správania, prípadne k ďalšej forme výchovných opatrení.

Zdroje:
Bližkovský, B.: Systémová pedagogika, Ostrava 1997 -
Vorlíček, Ch.: Úvod do teórie výchovy, SPN, Praha 1984 -
Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa, Iris, Bratislava 1996 -

Linky:
- Internet: www.google .sk

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk