referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Matúš
Utorok, 21. septembra 2021
Koordinujúca práca a písomná agenda triednej učiteľky na 1. stupni ZŠ
Dátum pridania: 16.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: carmen
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 168
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 6.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 10m 30s
Pomalé čítanie: 15m 45s
 
Koordinujúca práca a písomná agenda triednej učiteľky na 1. stupni ZŠ

Vo výchove žiakov má významné miesto triedny učiteľ. Na prvom stupni základnej školy je to učiteľ, ktorý v triede vyučuje všetky predmety alebo v prípade poloodborového vyučovania väčšinu predmetov. Na druhom stupni základnej školy a na stredných školách poveruje riaditeľ touto funkciou niektorého z učiteľov, ktorý v triede vyučuje. Mal by to byť učiteľ, ktorý má v triede dostatočný počet hodín, aby mohol byť so žiakmi v častom styku.

Úlohy triedneho učiteľa:

1.Triedny učiteľ má vedúcu úlohu vo výchove žiakov svojej triedy a koordinuje úsilie všetkých vyučujúcich o zvyšovanie celkovej úrovne ich vedomostí. Získava a zhromažďuje informácie o žiakoch a podľa potreby vypracuváva ich komplexné hodnotenie. Sleduje chovanie žiakov a v dohode s ostatnými učiteľmi robí opatrenia pre koordináciu náročnejších domácich úloh, skúšania atď.

2.V rámci svojich povinností triedny učiteľ:
a)vedie triednu knihu, triedny výkaz a ostatnú pedagogickú dokumentáciu týkajúcu sa triedy, najnutnejšiu administatívnu agendu, ktorá bezprostredne súvisí s pedagogickým vedením triedy, pokiaľ ju nemôže vykonávať administratívna sila
b)spolupôsobí na mimotriednej a mimoškolskej činnosti žiakov svojej triedy
c)spolupracuje s výchovným poradcom školy, s vychovávateľmi školských klubov, domovov mládeže, detských domovov a iných internátnych zariadení v otázkach výchovy žiakov svojej triedy
d)spolupracuje s rodičmi svojich žiakov
e)zabezpečuje distribúciu učebníc


Triedny učiteľ teda:

1.vychováva žiakov svojej triedy a vytvára výhodné podmienky pre rozvoj ich aktivity
2.spolupracuje s ostatnými učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a koordinuje ich činnosť
3.je v styku s rodičmi žiakov triedy a usiluje sa o rozvoj spolupráce školy a rodiny vo výchove

Za vzorné správanie, za vynikajúci prospech, za statočný čin alebo vzornú reprezentáciu školy môže byť žiakovi udelená pochvala alebo iné ocenenie, ktoré udeľuje triedny učiteľ alebo riaditeľka školy. Pochvala riaditeľkou školy sa zapíše do katalógu triedy a na vysvedčenie. Podľa závažnosti previnenia voči školskému poriadku môže byť žiakovi uložené výchovné opatrenie:
·napomenutie triednym učiteľom
·pokarhanie triednym učiteľom
·pokarhanie riaditeľkou školy
·podmienečné vylúčenie zo štúdia
·vylúčenie zo štúdia.

Triedny učiteľ plní funkciu odborného učiteľa a nesie zodpovednosť za plánovanie, priebeh, realizáciu vyučovania a výchovno-vzdelávacích činností.


Triedny učiteľ musí plniť tieto funkcie:

1. Riadiaca funkcia - riadi výchovnu a vzdelávaciu prácu v triede. Je za ňu zodpovedný. Je orgánom riadiacim i riadeným.

2. Organizačná funkcia - organizačné zabezpečenie celej činnosti v triede. Je to spolupráca s učiteľmi, vychovávateľmi, rodičmi, verejnosťou až po konkrétnu výchovnú prácu so žiakmi vo svojej triede.
Koordinačná a integračná funkcia – koordinuje spoluprácu medzi učiteľmi, žiakmi, vedením školy. Spoločne so všetkými zainteresovanými rieši vzniknuté konfliktné situácie.

3. Výchovná funkcia - činnosť triedneho učiteľa spočíva v riadení a plánovaní, no predovšetkým v samotnej výchovnej práci s celým kolektívom triedy i jednotlivými žiakmi. Výchovný proces prebieha v dvoch fázach: prípravnej a realizačnej.

4. Vzdelávacia funkcia - je vhodné, aby triedny učiteľ vyučoval vo svojej triede čo najviac. To umožňuje pravidelný kontakt so žiakmi svojej triedy.

5. Aktivizačná a stimulačná funkcia – na základe diagnostických metód môže najlepšie spoznať žiakov svojej triedy. Na základe týchto informácií môže stimulovať ich študijnú, športovú, pracovnú i záujmovú aktivitu.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Zdroje: Bližkovský, B.: Systémová pedagogika, Ostrava 1997, Vorlíček, Ch.: Úvod do teórie výchovy, SPN, Praha 1984, Zelina, M.: Stratégie a metódy rozvoja osobnosti dieťaťa, Iris, Bratislava 1996
Súvisiace linky
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.