referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Izidor
Sobota, 4. apríla 2020
Rečové poruchy
Dátum pridania: 19.01.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: carmen
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 692
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 7
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 11m 40s
Pomalé čítanie: 17m 30s
 
PORUCHY REČI ZÁVISLÉ OD ORGANICKÉHO POSTIHNUTIA ARTIKULAČNÝCH ORGÁNOV

Poruchy zvuku reči -> Patologicky zmenenú nosovú rezonanciu nazývame fufňavosť -> môže byť. - zatvorená
- otvorená

Zatvorená fufňavosť: -> znížená nosová rezonancia (hyporinofónia). Porušené sú tu nosové hlásky m a n -> podobajú sa hláskam b a d. Sťažené je dýchanie nosom - dýchajú otvorenými ústami. Príčinou môžu byť zmeny v nosových priestoroch - zúžené sú dýchacie cesty (napr. opuch sliznice, zápalové zmeny, zväčšené nosové mandle). Náprava sa - zatvorená fufňavosť- odstránením organickej príčiny.

Otvorená fufňavosť -> nadmerné zvýšená nosová rezonancia (hyperrinofónia). Dopadá do na samohlásky, ktoré znejú nejasne, sykavky a záverové hlásky. Príčinou môže byť funkčná porucha podnebno-hltanového záveru - jeho organické zmeny -> napr. rázštep mäkkého podnebia, obrna mäkkého podnebia. Naprávajú sa lekárskym zákrokom a nasleduje logopédia.

Palatolália: -> vzniká na podklade rázštepu podnebia. Vyznačuje sa poruchou nosovej rezonancie a poruchou výslovnosti. Typická je porucha artikulácie - kde sa hlásky posúvaú do hltana až hrtana, kde vznikajú náhradné zvuky - reč je málo zrozumiteľná. Postihnutá je výslovnosť samohlások. Spoluhlásky majú rinolalické ( fufňavé) zafarbenie. Ošetrenie je lekárske a logopedické.

CHYBNÉ VÝSLOVNOSTI HLÁSOK

Dyzlália :-> tvorí hlavnú skupinu rečových chýb, s ktorými logopedickí pracovníci prichádzajú najčastejšie do styku. Porucha je v chybnej výslovnosti hlások a v ich chybnom zoskupení. Rozdeľujú sa na:

1.funkčné dyzlálie -> nezistí sa chorobný anatomický nález na artikulačných orgánoch, ani porucha sluchu a inteligencie dieťaťa. Funkčné dyzlálie sa ďalej rozdeľujú na:
a.)motorické -> prejavuje sa motorická neobratnosť v jemných pohyboch artikulačných orgánov, najmä jazyka.
b.)senzorické -> hlásky sa nedostatočne rozlišujú, chybne prijímajú a reprodukujú

2.organické dyzlálie -> vyskytujú sa vrodené úchylky, anomálie alebo získané defekty na artikulačných orgánoch. Sú aj poruchy sluchu alebo ústrednej nervovej sústavy. Podľa lokalizácie defektu na artikulačných orgánoch sa dyzlálie nazývajú:
a.)labiálna dyzlália -> je porucha výslovnosti pri rázštepe pier alebo pri obrne pier
b.)dentálna dyzlália -> je porucha výslovnosti pri chybnom zhryze (nesprávnom postavení zubov oproti sebe)
c.)lingválna dyzlália -> je porucha výslovnosti pri automatických zmenách jazyka, obrna podjazykového nervu, veľký jazyk. Postihnutá je výslovnosť všetkých hlások, závislá od činnosti jazyka, pri vyslovovaní sykaviek
d.)palatálna dyzlália -> je porucha výslovnosti a zvuku reči pri rázštepe podnebia alebo pri vrodenom skrátenom podnebí.
e.)nazálna dyzlália -> je porucha výslovnosti zapríčinená zmenenou rezonáciou nosovej dutiny napr. pri pohyboch, pri opuchu sliznice, nádche. Postihnuté hlásky m a n, zvuk reči nadobudne nosové zafarbenie.

Porucha výslovnosti samohlások -> vyskytuje sa zriedkavo, zamieňajú sa samohlásky, ktoré spolu susedia podľa vokalizačného trojuholníka -> (trojuholník -> vzniká usporiadením samohlások, takže základňu tvoria hlásky i a u, ďalšie ramená smerujú k samohláske a -> na vrchole trojuholníka. Najčastejšie sa zamieňa samohláska e so samohláskou a, alebo dvojhlásky redukujú na jednu samohlásku.

Porucha výslovnosti spoluhlások -> poruchy výslovnosti sykaviek s, z, c, dz, š, ž, č ->majú názov sigmatizmus (šušľanie) ->častá porucha u detí aj u dospelých .
Rozlišujeme niekoľko sigmatizmov podľa miesta chybnej výslovnosti:
a.)interdentálny (medzizubný) sigmatizmus -> tu býva hrot jazyka medzi zubami a vydychovaný prúd vzduchu nieje sústredený na stred jazyka, ale po celej ploche jazyka. Znie ako tupý sykot
b.)adentálny (prízubný) sigmatizmus -> hrot jazyka sa dotýka zadnej steny horných rezákov, prekáža výdychovému prúdu vzduchu. Akustický dojem je tupý, sykavý šum. Vyskytuje sa pri poruchách zhryzu (riedke zuby,...)
c.)palatálny (podnebný) sigmatizmus ->hrot jazyka stiahnutý do zadu k tvrdému podnebiu. Akustický dojem pripomína východoslovenské mäkké sykavky.

Porucha výslovnosti hlásky r - rotacizmus -> prejavujú sa rozlične :

1.hláska r sa vôbec nevysloví napr. áno (ráno), epa (repa),....Nie je plynulé spojenie hlások - vznikne krátka prestávka.
2.nahrádza sa inými hláskami (pararotacizmus) - najčastejšie j, l, v, h, d - vyslovuje ich namiesto ťažšie vysloviteľné r. Napr. na miesto ráno vysloví láno
3.hláska r sa tvorí na nesprávnom mieste, akustický dojem je odlišný. Podľa miesta nesprávneho tvorenie hlásky r sa nazývajú (rozdeľujú): bilabiálny (obojperný) rotacizmus, interdentálny (medzizubný), laterálny (bočný), velárny (podnebný), faryngálny (hltanový), laryngálny (hrtanový),...

Porucha výslovnosti hlásky l, ĺ - lambdacizmus
-> deti nahrádzajú hlásku l hláskami j, h, v. Pri dlhom ĺ sa vyskytujú podobné poruchy ako pri hláske l

Porucha výslovnosti hlásky k - kapacizmus a g - gamacizmus
-> výslovnosť býva porušená vynechávaním alebo ich nahrádzaním hláskou t alebo d, alebo ich nesprávne tvorenie

Porucha výslovnosti hlásky ch - chitizmus
-> deti nesprávne vyslovujú iba zriedkavo, vynechávajú alebo nahrádzajú hláskami k, t, d, niekedy hláskou š, h
 
späť späť   1  |   2   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.